20. prosince 2006

Vážné prorocké varování

A Solemn Prophetic Warning
Stanley Frodsham
18.3.2003

Je psáno: „Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; co je dobré, toho se držte.“ (1 Tes 5:20-21). Následující slova jsou výňatky z proroctví, která byla dána pod velkým pomazáním. Myslíme, že ten, kdo čte tato vážná prorocká varování, by jim měl věnovat pečlivou pozornost. „Věřte v Hospodina Boha svého, a stane se vám věrně; věřte prorokům jeho, a šťastně se vám povede.“ (2 Paralipomenon 20:20).

Velká temnota přichází na národy, které slyšely Mé evangelium, ale nechodily podle něj. Můj hněv bude zjeven proti každé bezbožnosti. Přijde to s velikou intenzitou. Mé soudy jsou skutečné a snadno nepominou.

5. prosince 2006

Čistá srdce a svaté životy


Pure Hearts And Holy Lives
Ron McGatlin

Neexistuje krásnější pozemský vztah, než bohabojné spojení mezi mužem a ženou. Božím plánem a řádem je, aby Duch svatý působil uvnitř jejich srdcí a sjednocoval je v Boží lásce. Svatý Duch, který povznáší milostný vztah v čistý Boží řád, je pro svět obrazem důvěrného vztahu mezi Bohem a Jeho očištěnou svatou Nevěstou.

Nepřítel neúnavně pracuje, aby zničil tento nádherný obraz o důvěrném vztahu k Bohu. Nepřítel nabízí falešné padělky, aby napodobil čistou lásku a manželské spojení, které připravil Bůh. Mnoho lidí v církvi, včetně vedoucích, bylo svedeno nepřítelovým padělkem a upadlo do nečistých a bezbožných vztahů a skutků.

Bolest nad nečistými a bezbožnými životy mnohých lidí v církvi, rve Boží i lidská srdce.

2. prosince 2006

Přehodnocení papeže??

Rethinking the pope??
Andrew Strom.
14.4.2005

Za velkého výlevu žalu a chvalořečení, které provázelo papežovu smrt, je zde něco co mne velice znepokojilo. Vždy jsem nenáviděl být první když „prší na parádu“, ale je zde jakýsi zásadní problém, na který, jak věřím, bychom se měli podívat.

Není pochybnosti o tom, že tento poslední papež je mužem velikých úspěchů. Prolomil mnohé bariéry a skutečně byl jedním z nejefektivnějších vedoucích Katolické církve jaké kdy v tomto moderním čase měla. O tom není pochybnost.

Ale nad čím bych se rád pozastavil, je směr této organizace a „evangelium“, které představovala. Skutečně mne znepokojuje, když slyším evangelikální vedoucí, jak chválí papežův celkový odkaz a dokonce ho nazývají „velikým evangelistou“ nebo „velikým křesťanským vůdcem“. Je Reformace prázdná a neplatná? Máme tedy jednoduše zabalit stany a vrátit se do Říma?

28. listopadu 2006

Buď opravdový a čiň pokání.

Lonnie Mackley

 

Mé drahé dítě, nastal den, kdy se musíš úplně oddělit a chodit přede Mnou v naprosté poslušnosti. Jestliže učiníš úplné pokání, budeš velmi požehnaný, ale pokud zůstaneš vůči Mně ve vzpouře, budeš čelit mnohem horšímu napravování, než jsi kdy dříve zažil. Vím, Můj milovaný, že toto je mnohem vážnější slovo než obvykle, ale dny, které přijdou, budou velmi nebezpečné, a proto se Můj lid musí naučit chodit v naprosté poslušnosti, jinak nemám jinou možnost, než jej trestat spolu se všemi jinými, kteří chodí v neposlušnosti.

25. listopadu 2006

Vedení Duchem Svatým

Neznámý autor

Když člověk žije ve víře, je třeba, aby znal hlas svého Pána. Musel jsem se naučit mnoho věcí, ale Duch svatý je dokonalý učitel. Je navíc trpělivý, za což jsem mu já, osel, vděčný.

Rozhodující bylo naučit se rozeznávat mezi Pánem a ďáblem. Jednoho dne za mnou přišlo několik studentů a vyptávali se mne na tento problém: „Často jsme vás slyšeli říkat: ´Pán mi řekl.´ Jak víte, že to byl Pán?„

„Cožpak k našemu duchu nemluví?“ odvětil jsem. „Ty“, řekl jsem jednomu z nich, „slyšel jsem jak jsi dnes ráno říkal, že ti ďábel ztrpčuje život. Jak můžete, chlapci, tak jasně slyšet ďábla, ale neslyšet Pána?

12. listopadu 2006

Křesťanství versus psychologie

Debbie O'Hara
14.1.2004

V posledních dobách „nastanou lidé sami sebe milující“, tak nás upozorňuje Bible ve 2Tim 3:1-2.
Žasnu, kolik církví si uvědomuje, že mohou napomáhat naplnění tohoto proroctví. Jedním z největších ohrožení Kristovy církve je dnes náboženství psychologie. Možná, že teď někomu šlapu na prsty, ale ano, slyšíte mě dobře! Psychologie je skutečně náboženství a je velmi destruktivní, pokud jde o Boží Slovo. Zatímco psychologie infiltrovala naši americkou kulturu, horší tragedií je její infiltrace do křesťanské církve, kde byla začleněna do biblického vyučování. Syntetizovat psychologii s Biblí je jako spojit uctívání ďábla s křesťanstvím. To je převrácenost nejvyššího stupně, ale právě to mnohé křesťanské církve dnes dělají.

4. listopadu 2006

Čiňte pokání dokud je čas

David Howe
11.2.2002

Dnes jsou v Těle mnozí, kteří jsou ve hříchu a ospravedlňují se  překrucováním Slova a myslí si, že tak uniknou. Ale neuniknou, protože soud začíná od domu Božího. Pán musí soudit svůj lid dříve než svět.

Proto, jestliže musíte činit pokání, čiňte pokání a buďte svobodní. Nečekejte ani vteřinu.

Čiňte pokání a buďte čistí a svatí před Pánem, protože hřích neobstojí v Pánově přítomnosti.

Pamatujte na to, co se stalo Ananiáši a Zafiře.

Čiňte pokání dokud je ještě doba milosti, protože brzy období milosti skončí a pak nastane doba soudu.

Již žádné míchání. Již ne ve světě a ze světa. Již žádné ospravedlňování milování světa. Již žádné toužení po světě. Již žádné ospravedlňování hříchu. Slovo praví, že jsme ve světě, ALE NE ZE SVĚTA.

Dávej si pozor


David Howe
31.10.2002 


Dávej si pozor, abys neupadl do léčky pýchy, protože pýcha se k tobě připlazí nepozorovaně.
Zůstávej v pokoře, protože pomazání přichází společně s pokorou.
Čest předchází pokora.
Hlídej si tělo, když si tě požívám.
Neraduj se, když jiní padnou, nebo padneš také.
Zůstávej v nízkosti, zůstávej před křížem, zůstávej obmytý krví.
Drž zkrátka své úsudky o druhých.
Pak bude tvé světlo svítit jako město ležící na hoře.

Beware


Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/


29. října 2006

Vyjití z náboženské pouště


Cheryl McGrath
únor 2006

2 Korintským 11:3-4  Ale bojím se, aby snad, jakož had svedl Evu chytrostí svou, tak nebyly porušeny mysli vaše, abyste se totiž neuchýlili od sprostnosti, kteráž jest v Kristu. Nebo kdyby někdo přijda, jiného Ježíše vám kázal, kteréhož jsme my nekázali, aneb kdybyste jiného ducha přijali, kteréhož jste prve nepřijali, anebo jiné evangelium, kteréhož jste od nás nevzali, slušně byste to snášeli.

Následující vidění i s průvodním slovem jsem obdržela 7. prosince 2005. Hned z počátku jsem věděla, že toto slovo není jen pro mne, ale že bylo dáno pro Kristovu Nevěstu, pro její poučení, potěšení a vedení. Nicméně, taková vážná slova vyžadují moudrost a neměla by být předložena na stůl spolu s mlékem a chlebem. Nejprve by měla být strávena a měla by proniknout až do hlubin toho, kdo se o ně bude sdílet s dalšími.

27. října 2006

Bůh čeká - Čas pro Pána

Ann Doupont
27.4.2002

Volám na Mé lidi, ale oni nenaslouchají mému hlasu. Jsou ohlušeni svými vlastními myšlenkami.
Tolik jsem jim chtěl dát jasné myšlení a čistá srdce, avšak oni musí být ochotni činit Moji vůli.
Potřebují si udělat čas být jen se Mnou na tichém místě, aby slyšeli vše, co jim musím každý den říci. 

21. října 2006

Běda těm, kdo prorokují, když je o to někdo požádá!

Jeanne Kruchowski
23.7.2003

Sám sebe nazýváš prorokem, ale klameš se, protože jsi jenom věštec! Který z proroků v Mém Slově kdy prorokoval někomu, kdo jej o to požádal? Pro Mne je to ohavnost!

Co jsi našel jako biblický příklad? Obvykle mluvím skrze Mé proroky k celému tělu, jen zřídka k jednotlivcům. Účelem proroctví je pozvednout Mé Tělo a ne jednotlivce! Protože, když je pozvedáno Tělo, pak jsem vyvyšován Já!

Mluvím někdy skrze proroky k jednotlivcům? Ano, Já mohu dělat vše! Avšak, když studuješ Mé Slovo, pak zjistíš tu pravdu, že to není běžná služba. Ale Můj Lid z toho nyní udělal OBYČEJNOU SLUŽBU! To je VĚŠTĚNÍ!

14. října 2006

Jak odpustit

How To Forgive
Patsy Shelton
1.6.2003

Jednoho dne před nějakou dobou, šel lesem muž, jehož srdce bylo obtíženo žalem. Jak přemýšlel o svém životě, připomínal si mnoho špatných věcí. Vzpomínal na ty, kdo o něm lhali, když ještě pracoval. Jeho myšlenky se točily kolem těch, kteří jej okradli a podvedli. Vzpomenul na rodinu, kterou ztratil. Jeho mysl se obrátila k nemocem, kterými trpěl, a ze kterých nebyl uzdraven.

Celá jeho duše byla naplněna hněvem, vztekem a zklamáním. Stál tam toho dne a hledal odpovědi, ale nic nenacházel, jen jej napadaly další neúspěchy. Poklekl u jednoho starého dubu, aby hledal Toho Jediného, o kterém věděl, že by zde měl vždy být. A se slzami v očích se modlil:

13. října 2006

Americká MODLA

David Kirkwood.
21.4.2006


Představte si člověka, který vezme dřevěný špalek a vyřeže z něj něco, co vypadá jako oděný muž s vousy. Na spodek té figuríny vyřeže jméno „Ježíš“. Potom se každý den před ní uklání a uctívá ji. Udělá to z něho křesťana?

Ne, udělá to z něho modláře! Uctívá něco, co má jméno Ježíš, ale v žádném případě jím není. Jeho dřevěný bůh, je těžká urážka Pána Ježíše.

Podobným způsobem vytvořilo moderní americké křesťanství mnoho variant Ježíše, které se sotva mohou podobat Pánu Ježíši tak, jak je zjeven v Písmu. Tím, že si vytvořili boha podle vlastního přání, uctívají „amerického Ježíše“, a nejsou o nic menší modláři a o nic více křesťané než řezbář, o kterém jsme mluvili.

6. října 2006

Terén se změnil

Cheryl McGrath 
9.3.2005

Slovo, přijaté od Pána 31. ledna 2005.


Slovo k těm, kteří běží jako první vyslanci

Jeremjáš 12:5  Poněvadž tebe s pěšími běžícího k ustání přivodí, kterakž bys tedy stačil při koních? A poněvadž v zemi pokojné, jíž jsi se dověřil, ustáváš, což pak spravíš při tom zdutém Jordánu?

První část tohoto poselství je adresována Pánovým „průzkumníkům“ nebo „vyslancům“. V dobách Starého Zákona byli vybíráni za zvědy vojáci, kteří běželi vpředu, aby prozkoumali zemi a učinili přípravy pro nástup hlavního vojska.

Církev po celém světě nyní prožívá kritické období přechodu a změn, které nakonec ukáží skutečnou Nevěstu Kristovu a odhalí antikristovský náboženský systém, postavený na falešných základech lidské pýchy a intelektu. Slovo „antikrist“ neznamená „anti-Ježíš“. Znamená „anti-Pomazaný“. Jedná se o postoj, který opovrhuje a pronásleduje vše a všechny narozené z Ducha živého Boha, který je Pomazání. Jméno Ježíš Kristus znamená Ježíš Mesiáš (Yeshua Ha Meshiach), Ten POMAZANÝ (Ž 2:2; J 1:41; 4:25-26; L 4:18; apod.). Nenechme se oklamat – antikristovský postoj uznává Ježíše, ale odmítá Jeho Pomazání, aby tím vyzvedl tělo nad Ducha. V současném období Pán potvrzuje svoji skutečnou církev, i když falešný náboženský systém slepě pokračuje ve svém rozšiřování a představuje se jako „církev Ježíše Krista“.

23. září 2006

Nenechte se svést z cesty!

Karen D. Gill
24.11.2003

Mé děti, Má připravovaná nevěsto, neřekl jsem, že Má Nevěsta bude bez poskvrny a bez vrásky? Myslíte, že jsem mluvil o vnějším oděvu, který bude mít na sobě?

Ne, Mé dítě, mluvím o vnitřním očištění, potřebném pro naplnění Mého Slova. Je příliš mnoho těch, kdo hledí na vnější vzhled a nechají se vést svýma očima. Já vám říkám: nehleďte na to, co je vidět očima. Dovolte Duchu, který přebývá ve vás, aby viděl. 

16. září 2006

Choďte vírou a ne viděním

Walk By Faith Not Sight
Yolanda Ballard
24.12.2001


Mé cesty nejsou jako vaše cesty. Nevychoval jsem vás, abyste rozuměli Mým cestám. Vychovával jsem vás, abyste Mi důvěřovali a chodili vírou a ne viděním. Vždy, když hledíte na okolnosti, které vás obklopují a zpochybňují Moji věrnost, dovolujete nepříteli, aby podrážel vaše nohy a kradl vám Má zaslíbení, která jsem vám dal. Ano, vždy, když hledíte a vidíte věci, které se nesrovnávají s tím, co očekáváte že dostanete a pochybujete, bráníte Mému dílu ve vašem životě. Protože Já chci, abyste Mi důvěřovali a spoléhali na Mne, že Já vím co dělám, a že to, co dělám, je pro váš prospěch.

8. září 2006

Jedině čisto v srdci

Yolanda M. Ballard
15 November 2002

Zkoumejte své srdce, abyste viděli, zda to, co žijete je skutečně ze Mne. Protože Já chci, abyste se ujistili, že vaše motivy jsou čisté ve věcech, které děláte v církvi. Jde vám o uznání, nebo chcete pravdivě sloužit mému lidu? Máte tendenci se líbit člověku, nebo je vaším hlavním záměrem se líbit Mně, bez ohledu na to, co kdo říká, nebo co si myslí? To jsou důležité otázky, které si musíte zodpovědět. Vaše srdce musí být čisté, protože Já vidím nejenom vaše vnější skutky. Já vidím motivy vašeho srdce a odplatím vám, nebo vám uberu káráním.

3. září 2006

Vidění o pravém a falešném probuzení

Christisking
10.4.2006

Toto vidění mi bylo zjeveno 4.3.2006 a pro upřesnění, nejednalo se o sen, ale o vidění. Byl jsem plně při vědomí a přímo, jak jsem je dostával, jsem je popisoval mé ženě. 18.3.2006 jsem je pak popsal na shromáždění v Kansas City.

Vidění

Vše bylo temné. Viděl nějakou osobu, která kráčela nepříliš rychle, ale šla cílevědomě. Šla přímo, s jistotou, vzpřímeně, pevně, slavnostně a s vážností, jako nějaký revolucionář, válečník – světlo do temnoty. Pak jsem uviděl několik jiných lidí, a pak ještě za nimi další. Zářili do temnoty, která byla všude kolem. Kráčeli stejným způsobem - slavnostně a s vážností. Pán řekl: „Oni jsou Mým ostatkem, který chodí ve svatosti, spravedlnosti, poslušnosti, zlomenosti a v naprosté poddanosti Mé vůli.“

29. srpna 2006

Peklo - svědectví Olgy

(částečně zkráceno)
Osobní údaje Olgy:

Pochází z křesťanské rodiny.

Již dva roky žije v USA. Odpadla od Pána. V Rusku byla v dobré církvi, kde se modlili. Byl to úplně jiný život než v USA. Svoboda ji svedla k odpadnutí – nejprve pomalu, pak už ani nevnímala, že jde od Pána. Na počátku cítila že odpadla, ale ještě chodila do církve, zpívala a modlila se.

Církev to viděla: „Co je s tebou, vypadáš tak prázdná...“ Brzy ji satan přivedl na místa, kde bylo snadné zapomenout na Boha – odpadla úplně! Přestala chodit do církve a už se ani nemodlila. Sváděla to na to, že jí někteří z církve ublížili...

Než jsem sem přišla, dostala jsem vidění, že tato církev bude bita!

Nejprve přečtu

Sof. 1:14-18

14 Veliký den Hospodinův je blízko, je blízký a převelice rychlý. Slyš, Hospodinův den je tady! Zoufale volá bohatýr do boje.

15 Onen den bude dnem prchlivosti, dnem soužení a tísně, dnem ničení a zkázy, dnem tmy a temnot, dnem oblaku a mrákoty,
16 dnem polnice a válečného ryku nad opevněnými městy, nad vyvýšenými cimbuřími.
17 Sešlu na lidi soužení a budou tápat jako slepci, neboť zhřešili proti Hospodinu; jejich krev bude odklizena jako prach, jejich vnitřnosti jako mrva.
18 Jejich stříbro ani zlato je nedokáže v den Hospodinovy prchlivosti vysvobodit; ohněm jeho rozhorlení bude pozřena celá země. Ano, učiní náhlý konec všem obyvatelům země!

26. srpna 2006

Odpuštění

Forgiveness
Teresa Seputis
8/4/2011

Tak mnohé Mé děti upadly do léčky a byly zapleteny do neodpuštění a dokonce si to ani neuvědomují. Mnozí byli falešně učeni, že vše, co musí udělat, je jednorázové rozhodnutí v jejich mysli nebo vůli – odpustit. Ale oni se dále cítí zraněni, rozhněvaní, zahořklí a nespokojení. Stále si přejí, aby také trpěl ten, kdo jim ublížil.

Mnohé Mé děti říkají, že odpustily, ale ve skutečnosti to opravdově neudělaly. Ti, kteří říkají, že „odpustili“, volají ke Mně a chtějí „spravedlnost“, což znamená, že chtějí, abych potrestal ty, o kterých prohlašují, že jim odpustili.

21. srpna 2006

Boj v ponebeských oblastech


Referát Johna Mulindeho na kongresu v Obsteigu v Rakousku, listopad 2000 

Tato přednáška je velmi zvláštní. John Mulinde v ní podává zprávu o tom, co zažil mladý nedávno obrácený muž, který sloužil satanovi a nyní následuje Pána Ježíše. Tento mladík vypráví, jak se v ponebeských oblastech bojuje proti církvi, jak jednají andělé a démoni, a jak vytrvalá modlitba prolamuje a působí v duchovní oblasti.

Tato tvrzení nepocházejí z Bible, ale jsou to zkušenosti člověka z říše temnosti. Sám John Mulinde se dost napřemýšlel o zprávě tohoto mladého muže. Dává ji dál, aby obrátil náš zřetel na to, jak náš protivník koná svou věc. Důležité však je, abychom z toho nedělali nějaké dogma nebo teologii. Proto s touto zprávou je třeba zacházet velmi obezřetně a zkušovat všecko na základě Písma. Měla by být pro nás hlavně podnětem k opravdovějším modlitbám. Michael Zimmermann 

Předávám dál svědectví jednoho muže, který před obrácením sloužil satanovi. Když jsem jeho svědectví vyslechl, tak mne to vytočilo, že jsem nejdříve strávil deset dní v půstu a na modlitbách, abych se dotazoval Pána: „Pane, je to opravdu tak? Je to pravda?“ Ten člověk se narodil rodičům, kteří se upsali Luciferovi. Ještě během těhotenství provedli rodiče četné rituály, aby i dítě upsali satanovi.

Už ve čtyřech letech začal užívat nadpřirozených sil. Jeho rodiče se ho začali bát. V šesti jej otec předal čarodějnicím, aby ho dále trénovaly. V desíti konal už mimořádné věci v oblasti nepřítele. Čarodějnice se ho bály. Ještě jako chlapec páchal mnoho zlých věcí. Ve dvacíti už měl na svědomí mnohá krveprolití. Zabíjel lidi svojí vůlí. Uměl pomocí transcendentní meditace opustit tělo, užíval levitace, tj. dokázal své tělo osvobodit od zemské přitažlivosti. Mohl opustit své tělo a libovolně cestovat, kam se mu zachtělo. Nazývá se to astrální cestování.

Bohem působená nespokojenost, která narůstá v církvi po celém světě I.

Colin Wilson
2.5.2005


Drahý věřící,

možná jsi již delší dobu podivně nespokojený ve svém duchu. Působí ti to zmatek na tvé křesťanské cestě a účasti na celkovém životě církve. Jsi nevyrovnaný sám v sobě. Opakovaně pročítáš stránky své Bible, které se vztahují k mocným skutkům apoštolů a učedníků a srovnáváš to s tím, co sám zažíváš ve svém životě a obecenství. Uvědomuješ si ten nesoulad, zející propast mezi tím, kde jsou věci nyní a kde byli Kristovi následovníci tenkrát. Já si nemyslím, že se musí opakovat Letnice, spíše věřím, že musí pokračovat... Ef 5:18.

V různých dobách a okolnostech, jsi možná cítil, že nastal čas „pohnout se k něčemu novému“ na tvé cestě s Kristem, ale nějak jsi neviděl jasný směr, kudy jít. Necítil ses volán „změnit místo“. Možná jsi měl pocit, že se musíš snažit více se ztotožnit s nejbližší částí společnosti ve tvém nejbližším okolí.

Bohem působená nespokojenost, která narůstá v církvi po celém světě II.

Pusté výšiny

Marc Pranger

28.4.2005Věřím, že Stvořitel – Adonai, postupuje vpřed k novému hnutí, kdy lidé budou následovat přímo Jeho, místo aby následovali nějaké náboženství, církev nebo denominaci, které o Něm jen mluví.Jsou to lidé, kteří nevěří v Boha, ale věří Bohu!Někteří lidé se diví, proč jsem proti křesťanství. Říkají mi, že v mnoha církvích a v mnohých službách je mnoho dobrých věcí.Nemluvím proti tomu, vidím ty dobré věci. Vidím dobré činy, vidím opravdovou víru.Ale to mě neoslepuje, abych neviděl, že celá ta struktura křesťanství se pomalu rozpadá kvůli všem těm negativním spojením, která s ní lidé mají. Vidím, že Duch se vzdaluje...

Jste pomazáváni právě v dobách soužení

Mary Lindow
10.4.2004

Slovo od Pána přes Mary Lindow

Jak se začínají měnit dny a období dostávají svůj směr, tak i Já začínám upravovat cestu, kterou jste prošlapali.

Sledoval jsem všechna vaše soužení a sbíral jsem je i všechny vaše slzy do číše. Zapsal jsem si všechna vaše trápení do svých záznamů. (Ž 56:9)

Mnozí vás pominuli na cestě soužení, kterou jste museli procházet. Byli příliš zaměstnaní a pohodlní, zajímalo je, co si ostatní myslí o vaší situaci. Jiní jsou zase soustředěni na svá vlastní trápení a zármutky, ale musí se naučit potěšovat ostatní v jejich trápeních a těžkostech.

Proč křesťané nemohou důvěřovat psychologii

Prozkoumejme dva systémy, které tvrdí, že jsou příčinou změn v lidských životech. Jeden pochází z Božího srdce, druhý ze srdce člověka. Musíte se rozhodnout, který z nich budete následovat. Psychologie nabízí alternativu ke křesťanství s plně rozvinutým systémem víry.
Křesťanství začíná předpokladem: "Na počátku Bůh ..."- předpokládá existenci Stvořitele,
zatímco základním předpokladem psychologie je "Na počátku byl velký třesk ..." - evoluční teorie.