24. října 2009

Dva sny, stejný podvod

Two Dreams One Counterfeit
Luz C. Cintrón
28 July 2002

Pán mi dal slovo varování skrze dva sny. Mluvil a Svým Duchem mi dal porozumění ve věcech, které přichází na tělo. Poslouchejte a buďte připraveni, protože čas je blízko, kdy rostliny bez kořenů uschnou a zajdou v žáru, se kterým přichází nepřítel. Jiní budou vykrmeni takovým množstvím vody, že zemřou také. Jenom ti, kdo mají kořeny dostatečně hluboko, aby teď brali z Jeho Ducha, budou mít zelené listí a nepřestanou nést Jeho ovoce.

Oba sny jsem dostala minulý pátek ráno. Oba sny byly stejné, ale z rozdílných pohledů na to, co přichází.

První sen – Znásilnění
V prvním snu jsem byla v tmavém prázdném prostoru. Žádné stěny, žádný strop, žádná podlaha. Ležela jsem na zádech. Byl tam nějaký muž, který na něco čekal. Nebyl blízko, ale viděla jsem, kde stál. Cítila jsem, že je to můj manžel. Ale to, co jsem intimně cítila jak se ke mně choval, byl  způsob, jakým se mě nikdy nedotýkal. Náhle jsem uviděla, že tam jsou čtyři další postavy. Postavily se tak, aby drželi moje končetiny, moje nohy i moje ruce. Žasla jsem, co se bude dít, když jsem je uviděla. Pak jsem si uvědomila, že muž, kterého jsem považovala za svého manžela, jím ve skutečnosti není. Uvědomila jsem si, že vůbec neukazuje svoji tvář, ale že jeho vzhled je podobný nějaké masce, i když to vypadá naprosto přirozeně. Ale bylo to jako osoba v jiné osobě. Pak jsem se probudila.

Po probuzení jsem řekla Pánu: „Proč Jsi dovolil, aby se do mého spánku vplížila taková špína?“ Pak jsem si uvědomila, že se mi zdálo o znásilnění a byla jsem zhnusená, že se nepřítel vplížil jako nějaký amalechitský skrze zadní dveře. Když jsem přemýšlela o tom, že bych se měla modlit za ochranu před nepřítelem před spaním, znovu jsem usnula.

Druhý sen – Svatba
(Ve snu) Sedím s Germánem, který se chystá odjet na nějakou cestu. Bavíme se o situaci kolem jednoho mladého muže, který je přímo posedlý, aby si mě vzal za ženu. Je velmi mladý ve svých dvaceti, hezký, vypadá jako čisté dítě, dobře urostlý a upravený. Řekla jsem Germánovi, aby si nedělal starosti, že nebudu jednat, a že se setkáme až se vrátí. Germán odjel.

Náhle jsem se uviděla ve svatebních šatech, se závojem a vším ostatním. Svatba se má uskutečnit během několika hodin. Je noc a svatba bude ráno. Pomyslela jsem si: „Jak se z toho dostanu?“

Mladý muž je se svými příbuznými a my všichni jsme v domě, kde se bude konat svatba. Bylo mi ho líto a bylo mě trapně z toho, co si o mně asi mohou myslet. Zvažovala jsem, co si bude myslet matka toho mladého muže, jakmile si uvědomí, že to nejde dohromady. Obávala jsem se, že si mohou myslet, že si s ním jenom zahrávám a cítila jsem zodpovědnost za bolest, kterou to všem způsobí, ale nemohla jsem to už zastavit.

To místo bylo plné špíny a hnusu, ale nikdo se o to nestaral. Styděla jsem se, že přijedou hosté a že přijdou do takového prasečího chlíva. Začala jsem to místo čistit a přitom jsem si ušpinila svatební šaty i závoj. Nikdo mi nepomohl, nikdo si toho nevšímal. Uvědomila jsem si, že nikdy nebudu schopna do rána dům vyčistit.

Pak se ke mně přiblížil ten mladý muž a požádal mne, abych s ním šla do postele. Řekla jsem: Ne. Řekl, že je to jenom otázka několika hodin, než budeme svoji, takže už v tom není žádný rozdíl. Odpověděla jsem: „Právě proto chci počkat těch několik hodin a udělat všechno správně.“ V tom jsem si uvědomila, že ten mladý muž není zamilovaný, ale že žádost jej připravila o to nejlepší a vše, na co myslí, je uspokojit svoji žádost. To že je důvod pro jeho spěšné jednání. Uvědomila jsem si, že nic nezastaví tuto absurditu, jedině, že ráno před soudcem řeknu: Ne. Cítila jsem se svobodná od viny, kterou jsem pocítila za to, že chci všechno ukončit. Rozhodla jsem se, že to udělám, ať se stane cokoli, protože nemohu být vdaná za nikoho jiného, dokud se Germán nevrátí. Pak jsem se probudila.

Poznání:
Uvažovala jsem nad „dvojitou špínou“, dvěma hnusnými sny během jednoho rána. To není dobré. Odložila jsem to stranou a šla dál. Během dopoledne ke mně Pán začal hovořit o těch snech. Oba jsou stejné. Řekl, že je to slovo varování, o kterém musím mluvit. Řekl, že intimita s cizím manželem v prvním snu se vztahuje na útok nepřítele proti intimitě věřícího s Pánem. Řekl, že nepřítel ví, že Pán má v úmyslu seslat to největší probuzení, jaké jsme kdy viděli. Je to již tak blízko, že si nepřítel usmyslel, že ještě před tím pošle padělek, aby zničil to skutečné. Co se stane v tom padělku? Neukáznění věřící budou znásilněni – řečeno duchovně. Budou drženi mocnostmi temnosti, když si budou myslet, že jsou v intimním vztahu s Pánem.

Tento padělek bude vypadat, že má známky intimnosti a těsného svatebního sblížení, ale to vše bude padělek. Ti, jejichž kořeny nejsou hluboko v Pánu, nebudou schopni rozeznat rozdíl a budou podvedeni. Výsledkem bude, že budou nepoužitelní a neschopní pro účast na tom, co Pán pro ně připravil.

Druhý sen mluví o tom stejném. Jedná se o vnější formu, ale obsah je jiný. Jde o lákání člověka přes smysly za účelem jeho odvedení od Pána. Manželství má být smlouva lásky a to absolutně. Pán zemřel ze Své lásky pro Svoji nevěstu, ale ten, který přichází, chce nevěstu jen aby ukojil svoji žádost. Intimita, o kterou se snaží falešný ženich jenom láká a uspokojuje nízké duševní a tělesné touhy. Chybí mu samotná podstata lásky, protože Bůh je láska a jen ti, kteří jsou Jeho, jsou schopni milovat v Jeho lásce. Lidská láska padá a nikdy jí nebude dovoleno, aby zaujala místo Jeho lásky. Jsme povoláni, abychom přijali Jeho lásku, a abychom touto láskou zase milovali Jeho. Falešný ženich je sobecký, manipuluje, je soběstředný, jinými slovy – opak lásky. Nejde mu o nevěstu a o hosty. Je to cesta, která se zdá být dokonalá, ale její konec je smrt. To je obraz konce, ve kterém není žádný návrat, žádné uzdravení, žádná péče o stádo, ale stádo je používáno, aby uspokojovalo žádosti ženicha. Žádost po moci, žádost po slávě, žádost po penězích, žádost po poznání bez Boha, žádost po ovládání, žádost po postavení, žádost po viditelné pozici, žádost po chvále, žádost po uznání, žádost po zisku, žádost, žádost, soběstředná žádost.

Co dělat?
Upevněte se v Pánu. Hledejte Jej pro to, Kým je ON. Odložte vše, co brání vaší motivaci, co může být zdrojem pošpinění. Učiňte Jej jediným důvodem a středem vašich úmyslů. Očisťujte své motivy. Hledejte Jeho uznání před uznáním u lidí. Nebojte se toho, co mohou lidé říkat, myslet, nebo dělat proti vám. Bojte se Boha a zůstávejte připraveni. Chraňte své uši i jazyk před lichotivými slovy, která jen nadýmají naši tělesnost. Buďte čistí, protože On je čistý. Kopejte v Slovu a stůjte.

Dágon je před pádem a všichni, kdo jsou s ním padnou také, ať si toho jsou vědomi, nebo nejsou. Jakmile přijde jitro, bude ležet bez rukou a bez nohou na zemi. Nebuďte s těmi, kteří budou s ním a budou zahrnuti do zničení. Bděte a modlete se, protože nepřítel hledá, aby podvedl i ty nejvyvolenější, aby je zavedl z Cesty. Jedině Pánova milost nás může zachránit. Jenom Pánova milost a milosrdenství bude schopna nás udržet věrné jako On je věrný. Nemíchejte chválu člověka s chválou Boží. Dávejte si pozor, abyste udrželi svatým to, co je svaté.

Žádné tělo neobstojí před naším Bohem. On je náš Pán Pánů, který bude panovat v spravedlnosti na věky. Nenechte se oklamat, Pán je žárlivý a On se nebude dělit o svoji slávu s člověkem. On učinil člověka, aby Mu byl živým stánkem. Ale stánek nikdy nemůže být větším než Ten, který v něm přebývá, než Ten, kdo jej postavil. Ale je to něco, co má ukázat vůli Stavitele. Uctívejte Boha a odstraňujte z Jeho přítomnosti odporný smrad živého těla. Ať vaše tělesnost mizí v Jeho přítomnosti, v důvěře, v poddanosti, protože to je Mu sladkou vůní víry. To smrtelné má být oblečeno v nesmrtelnou slávu v ten den, který On určil v Jeho věrné lásce. Buďte svatí, zachovávejte se v čistotě, protože sloužíme živému, milujícímu a žárlivému Bohu, který je věrný přes naši slabost a je mocen zjevit ty věci, které zaslíbil ve Svém Synu Ježíši, našem Pánu a Spasiteli.

K dalšímu studiu:  Daniel 11:32-35

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/