17. prosince 2011

Satan má moc nad těmi, kteří neodpouštějí druhým


Satan has Power Over Those Who do Not Forgive Others 
Zac Poonen 
14.12.2011

Ve Zjevení 9:1-11 čteme: 
„Zatroubil pátý anděl. A uviděl jsem hvězdu spadlou z nebe na zem a byl jí dán klíč od jícnu bezedné propasti. Otevřela jícen bezedné propasti a z toho jícnu vystoupil dým jako dým z veliké pece; dýmem z jícnu se zatmělo slunce i všechno ovzduší. Z toho dýmu vyšly na zem kobylky a byla jim dána moc, jakou mají zemští štíři. A bylo jim řečeno, aby neškodily trávě na zemi ani žádné zeleni ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří na čele nemají Boží pečeť. A bylo jim dáno, ne aby je zabíjely, nýbrž aby jim působily trýzeň po pět měsíců; jejich trýzeň byla jako trýzeň od štíra, když bodne člověka. V oněch dnech lidé budou hledat smrt, a nenaleznou ji, budou si přát umřít, ale smrt od nich uteče. 
Vzhledem se ty kobylky podobaly koním připraveným k boji; na svých hlavách měly něco jako věnce podobné zlatu, jejich tváře byly jako tváře lidí, vlasy měly jako vlasy žen a jejich zuby byly jako zuby lvů. Měly hrudní pancíře jako ze železa a zvuk jejich křídel jako zvuk mnoha vozů s koňmi běžícími do boje. Mají ocasy jako štíři a v nich žihadla, a v jejich ocasech je jejich moc škodit lidem po pět měsíců. Nad sebou mají krále, anděla bezedné propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a řecky Apollyon.“ Touto hvězdou je jasně padlý anděl, s největší pravděpodobností Satan. Tomuto padlému andělovi byl dán klíč od propasti, kde jsou někteří démoni uzamčeni Bohem (jak čteme v 1 Petrově 3:19). Všichni démoni tam nejsou. Většina démonů má volnost pohybu po celé zemi. Vzpomínáte si na muže s legií démonů, který se setkal s Ježíšem? Démoni, kteří posedli tohoto člověka, prosili Ježíše, aby je neposílal do bezedné jámy. Pán Ježíš s jejich žádostí souhlasil a poslal je do dvoutisícového stáda prasat, které potom běželo do moře. Ale jednoho dne bude propast otevřena, a démoni, kteří jsou zamčení, vyjdou na zemský povrch. 

To, že vyjdou na tvář země, je součástí Božího rozhodnutí, jako by Pán lidem říkal: „Chtěli jste se řídit pokyny ďábla. Chtěli jste poslouchat slova ďábla více než moje. Tak dobrá! Tady jsou všichni vaši přátelé, kteří vás teď přicházejí navštívit, a velká část z nich přichází z bezedné propasti.“ To je to, co zde vidíme.

Kouřem z jámy je špína a bahno z nečistých duchů. Kobylky jsou zlí duchové, kteří mají moc jedem otravovat mysl lidí a trápit je, jako pozemští štíři mají sílu otrávit jedem těla lidí. Trápení způsobená těmito démony budou tak zlá, že mnoho lidí bude chtít umřít, ale nebudou schopni spáchat sebevraždu!! 

Popis démonů je děsivý – děsivé tváře, rozevláté vlasy jako u šílené ženy a lví zuby. Všechny tyto obrazy nám ukazují, jak hrozné to bude pro ty, kteří budou trápeni těmito démony. Ale je jim dáno škodit lidem pouze pět měsíců. Proč jen pět měsíců? Protože Bůh je milosrdný. 

Ježíš v Matouši 18:23-35 vypráví příběh muže, kterému král odpustil 40 milionů rupií, a který měl svému spoluslužebníku odpustit jen 40 rupií. Tento nemilosrdný dlužník chytil svého spoluslužebníka pod krkem a řekl: „Zaplať!“ 

A když to král uslyšel, velmi se rozhněval a předal nemilosrdného služebníka mučitelům. Ti symbolizují démony, kteří jsou oprávněni trápit dnešní nemilosrdné věřící. Proto Pán Ježíš řekl: „Tak i můj nebeský Otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení.“ (verš 35) 

To je tak závažné, že já nechci mít ničí krev na svých rukou. Pokud se to vás, kdo čtete tato slova, týká (ať už říkáte, že jste věřící či Duchem pokřtěni nebo cokoliv jiného), že jste neodpustili byť jen jediný prohřešek komukoliv na světě, chci vás varovat (bez ohledu na to, jak dlouho se považujete za „věřící“), že určitě nevstoupíte do Božího království. Určitě nebudete přijati, když Pán Ježíš přijde. Místo toho budete předáni těmto démonům, kteří mají žihadlo štíra. To je mi tak jasné, jako černá a bílá, protože věřím slovům Pána Ježíše. 

Tomu muži, který byl předán k mučení, bylo jednou odpuštěno. Ale jeho pán odpuštění stáhl, protože on neodpustil někomu jinému. Bůh nebude váhat předat takového člověka démonům. To je důvodem, proč tě vážně prosím: „zbav se hořkosti (svého pelyňku). „Zcela všem odpusť. Tvůj nebeský Otec neodpustí, pokud neodpustíš všem na povrchu země.“ 

Jméno anděla propasti, Abaddon nebo Apollyon, znamená „zhoubce“. To jedním slovem vystihuje Satanův záměr s člověkem – zničit ho chtíčem nebo nemilosrdným postojem.

Pán Ježíš mluvil o štírech v Lukáši 10:19 jako o symbolu sil temnoty. Říkal svým učedníkům: „Hle, dal jsem vám pravomoc šlapat po hadech a štírech.“ Démoni mohou ublížit těm, kdo nemají Boží pečeť na čele. Duchovně řečeno, nemůžeš mít pečeť na čele, pokud jsi neodpustil jiným. 


For more information write to: wftw@cfcindia.com