4. dubna 2011

Chválící bohoslužby?

Ian Vincent
12.3.2011

Dovolte mi, abych se zmínil o tom, že v Novém zákoně, když se mluví o církevních bohoslužbách nebo o shromážděních církve, tam podivně chybí pojem "chvály". Tento pojem je ale velmi silně uváděn ve Starém zákoně.

Kdykoli jsou chvály zmiňovány v Novém zákoně (v církvi, na rozdíl od chválení v nebi), nikdy to není popisováno starozákonními termíny ve smyslu společného zpěvu a hudby. Spíše je to definováno duchovně, v tom smyslu, že každý svatý přináší Pánu Ježíši svůj vlastní život, a že toto radostné vydávání se a činění Jeho vůle, je chválení. Je to spíše vnitřní duchovní realita než vnější jednání.

Skutečnost, že se církev ve svém chápání chval posunula zpět ke Starému zákonu, se zdánlivě zdá být nevinná a jakoby velebící Boha, ale ve skutečnosti je to problematické, protože to ignoruje některé podstatné důvody proč se shromažďujeme a odvádí nás to od nich.
Například, podívejme se na pokyny v 1 Kor. 14 ohledně shromáždění. Pokud jde o "službu chválení", vše, co je zmiňováno je, že kdo má píseň, může se s ní sdílet. Další pokyny pojednávají o tom, jak "řídit setkání s Bohem".

Celé to úsilí o návrat ke starozákonnímu stylu je snaha uniknout z reality a způsob, jak se vyhnout dynamičnosti (moci), o které mluví 1 Kor. 14, když popisuje vzájemné používání darů ve shromáždění.

Efezským 5:19 Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu.

Vždy máme Pánu zpívat, takže když se společně shromažďujeme, není zpěv naší prioritou.

Ale pokud svatí nemají tento život uctívání, pak se budou zaměřovat na náboženský způsob bohoslužby, poskytovaný zvláštními chválícími bohoslužbami, které mají nahradit tento nedostatek v jejich životech.

Koloským 3:16 Slovo Kristovo přebývejž v vás bohatě se vší moudrostí, učíce a napomínajíce sebe vespolek žalmy, a zpěvy, a písničkami duchovními, s milostí zpívajíce v srdci svém Pánu.

Toto není tolik o vertikálním uctívání, ale ve skutečnosti jde o zpívání Slova Kristova jedni druhým. Naše písně by měly být "Slovem Kristovým".

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz