13. listopadu 2010

Hudba je oběť - David Wilkerson

Z knihy "Set The Trumpet To Thy Mouth".

Rocková hudba se zrodila v lůně temnoty a vzpoury. Dnešní nová generace neví nic o kořenech rocku. Kdyby věděli, že se zrodil s drogami, s opuštěním školy, vzpourou a uctívání ďábla, lépe by chápali, co myslím, když hovořím o lůně. Když se tato hudba před lety zrodila a pronikla na scénu, Každý Duchem naplněný milovník Krista hned věděl, že je to hřích. Před třiceti lety, když debutoval Elvis Presley, jsem padl na tvář před Bohem a plakal jsem. Duch Boží ve mně byl zarmoucen. Dokonce i někteří světští hudebníci, prohlásili, že je to jako zlý duch. Krátce na to jsem napsal knihu s názvem "Rock and Roll – ďáblův tlukot srdce". Když je oslavován hřích a hudba s texty je smyslná, řadím tuto hudbu do téže kategorie spolu s country a popem.

Podle Božího slova se každé semeno rodí podle svého druhu (Gen.10.12).

Když se první rockeři – Beatles – posmívali Ježíši a ve své hudbě oslavovali drogy nebo když se ve Woodstocku před lety shromáždilo 400 tisíc mladých a po celé dny je v dobré náladě udržel rock a marihuana, jaké to asi může nést ovoce?

Bůh sám nazval svou církev domem oběti (2. Par 7:12). Pokaždé když Boží dítě káže, modlí se, chválí nebo zpívá, přináší oběť Pánu. Každý křesťanský koncert anebo album jsou obětí pro Hospodina. Obětní beránek, kterého Izraelité měli přinést na oltář, musel být bez vady (Ex 12:5). Nesměl být chromý ani nemocný.


Co to má společného s rockovou hudbou v církvi? Jak se to vztahuje na křesťany, kteří tuto hudbu hrají nebo poslouchají? Při uctívání nebo chválení náš Otec nepřijme, spíše odmítne, každou oběť, která je znesvěcením.
Pavel varuje: "Žádná řeč mrzká ať nevychází z vašich úst, ale jestli jaká dobrá k vzdělání užitečnému, aby dala milost posluchačům." (Ef 4:29). Prorok Malachiáš poznal Boží svaté rozhořčení vůči Izraeli. Zeptal se Hospodinova lidu: "A když přivodíte chromé nebo nemocné, což to není nic zlého? (Mat 1:8). Bůh nechtěl přijmout poskvrněnou oběť. "nebo přinášíte to, co je vydřeno, a chromé i nemocné přinášejíce dar. To­ liž mám přijímati z ruky vaší?" (Mal 1:13).

Malachiáš říká: "Kteříž přinášejíce na oltář můj poskvrněnou oběť říkáte: Čím jsme tě poskvrnili? Tím, když říkáte: Stůl Hospodinův v pohrdání jest. "(Mal 1:7). "Ačkoliv vy ho poskvrňujete, když říkáte: Stůl Hospodinův v pohrdání jest, a což kladeno bývá na něj, že jest chaterný pokrm."(Mal 1:12). Jde o postoj rockových hudebníků a jejich fanoušků. Jsou oddaní rocku, zaprodali se hudbě a nevzdají se jí ani pro Pána Ježíše a Duch svatého. Odmítají uniknout osídlům smrti (Př 13:14).

To, co je v srdci, vychází z úst. Z čistého srdce bude pramenit čistá hudba, z rozděleného srdce bude proudit poskvrněná hudba. Z jednoho srdce nemůže vytékat čistá a nečistá voda, nesvatá hudba se nemůže vylévat z čistého srdce. Bůh se velmi zajímá o srdce a životy těch, kteří hrají a poslouchají hudbu světa. Není­ li srdce před Bohem čisté, vše co vychází z úst, je zkažené. I ta nejkrásnější píseň, která vychází z hříšného a vzpurného srdce, je ohavností před Bohem. Teenager může poslouchat jen vznešené chorály a melodické žalmy, ale nejsou­ li jeho uši a srdce čisté před Bohem, může zároveň poslouchat nejdivočejší punkrock na zemi.

Co je v srdci milovníků a obhájců rocku? To je otázka, která Boha nejvíc zajímá. Je tam vzpoura? Nebo láska k tomuto světu? Je v něm touha mít hudbu světa bez ohledu na to, jak je špatná, a zároveň mít naději v nebi? Všiml jsem si, že mnoho mladých rockových nadšenců prochází obdobím vzpoury. Jejich hudba odráží zmatek a zoufalství v jejich nitru. Ani sám Bůh je nepřinutí k tomu, aby se vzdali rockové modly.
Ti, kdo jsou duchovní a rostou v známosti Pána Ježíše Krista, vyvíjejí své duchovní smysly a získávají nové síly soudnosti. Když hladovějí a žízní po spravedlnosti a tráví mnoho času na modlitbách a studiem Božího slova, velmi rychle rozeznají hudbu, která je vypůjčená z říše temnot. Upřímní milovníci Ježíše Krista rozpoznají, zda zpěvák nebo skupina kopíruje styl a hudbu světské rockové skupiny. Snadno mohou určit, kdy je umělec nebo skupina "v Duchu" a kdy "v těle". Vždy je jasné svědectví Ducha svatého na tom, co je zbožné a čisté. Když je hudba poskvrněna zlem, obsahuje vnitřní žal a překážku.

Rocková hudba by v kruzích evangelia zanikla během jednoho týdne, kdyby se každý hudebník zlomil před Pánem a přijal vizi úžasné Boží svatosti. Neříkám, že když se někdo vzdá světské hudby, bude spasen. Opakuji, že spaseni jsme jen milostí a ne dobrými skutky. Toto poselství je o poslušnosti ze srdce lásky.

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/

Další překlady kázání Davida Wilkersona najdete ZDE, ZDE a ZDE.