4. listopadu 2006

Čiňte pokání dokud je čas

David Howe
11.2.2002

Dnes jsou v Těle mnozí, kteří jsou ve hříchu a ospravedlňují se  překrucováním Slova a myslí si, že tak uniknou. Ale neuniknou, protože soud začíná od domu Božího. Pán musí soudit svůj lid dříve než svět.

Proto, jestliže musíte činit pokání, čiňte pokání a buďte svobodní. Nečekejte ani vteřinu.

Čiňte pokání a buďte čistí a svatí před Pánem, protože hřích neobstojí v Pánově přítomnosti.

Pamatujte na to, co se stalo Ananiáši a Zafiře.

Čiňte pokání dokud je ještě doba milosti, protože brzy období milosti skončí a pak nastane doba soudu.

Již žádné míchání. Již ne ve světě a ze světa. Již žádné ospravedlňování milování světa. Již žádné toužení po světě. Již žádné ospravedlňování hříchu. Slovo praví, že jsme ve světě, ALE NE ZE SVĚTA.

Mnozí z Mého lidu Mne chválí svými rty, ale jejich srdce jsou ode Mne daleko. Jakmile jsou z dosahu ostatních, dívají se na hřích, mluví o hříchu svými ústy a hřeší svými těly a myslí si, že je nikdo nevidí.

Ale Já je vidím, praví Pán. Já vidím všechny věci, vidím i nejhlubší části vašich srdcí. Vidím, co se děje za zavřenými dveřmi. Žádné dveře nejsou pro Mne zavřené, praví Pán.

Čiň pokání Můj lide a opravdově se obrať. Ano, pojď a buď spasen. Pojď a buď obmyt Mojí krví, kterou jsem prolil na kříži za vás všechny, abyste mohli být skutečně svobodni od hříchu a smrti.

Jsou mnozí, kteří Mi řeknou v ten den soudu, že v Mém jménu prorokovali, že uzdravovali nemocné v Mém jménu. Ale takovým řeknu: Jděte ode Mne a jděte se svým otcem ďáblem do ohnivého jezera.

Buďte opatrní a dbejte na Mé Slovo, protože Já nechci, aby někdo zahynul, ale aby všichni přišli k pokání a k pravdě nového života v Mém Synu Ježíši Kristu.
Pojďte, čiňte pokání Můj lide. I kdyby vaše hříchy byly rudé jako šarlat, zbělají jako sníh. (Iz 1:18).

Budete bílí jako sníh, jestliže budete v pravdě činit pokání, praví Pán.

Opět pravím, mějte se na pozoru, protože čas je kratší, než si myslíte. Čas milosti bude brzy ukončen. Pak přijde soužení a soud.

Pojďte, čiňte pokání dokud je ještě čas, Můj lide. Čiňte pokání a přestaňte ospravedlňovat své hříchy.

Přestaňte zneužívat Mé Slovo. Čiňte pokání, dokud není pozdě.

Stále je Má probodená ruka vztažena v lásce k vám. Nechci, aby někdo zahynul.
Pojďte a čiňte pokání, dokud není pozdě. Neumírejte ve svých hříších, protože po smrti přijde soud.

Repent before it’s to late.