28. listopadu 2006

Buď opravdový a čiň pokání.

Lonnie Mackley

 

Mé drahé dítě, nastal den, kdy se musíš úplně oddělit a chodit přede Mnou v naprosté poslušnosti. Jestliže učiníš úplné pokání, budeš velmi požehnaný, ale pokud zůstaneš vůči Mně ve vzpouře, budeš čelit mnohem horšímu napravování, než jsi kdy dříve zažil. Vím, Můj milovaný, že toto je mnohem vážnější slovo než obvykle, ale dny, které přijdou, budou velmi nebezpečné, a proto se Můj lid musí naučit chodit v naprosté poslušnosti, jinak nemám jinou možnost, než jej trestat spolu se všemi jinými, kteří chodí v neposlušnosti.


Tak jako byl Můj lid napravován ve dnech Ananiáše a Zafiry, tak přišel den, kdy opět nastanou mnohem těžší soudy v Mém domě. Nestaň se příkladem toho, co se stane těm neposlušným, Můj milovaný, ale raději buď příkladem těch, kteří činí pokání, chodí v Mé plné moci a jsou požehnáním v těchto posledních dnech. Nastal den, kdy se Můj lid musí naučit kráčet plně po cestách Mého Království, a proto se dnes rozhodni odvrátit se natrvalo od každé temnoty k dobrému a chodit naplno v Mé svatosti a světle.Neustále jsem ti dával zjevení a porozumění, která jsi potřeboval k činění pokání a měl jsem s tebou velkou trpělivost po všechny ty roky. Prokázal jsem ti mnoho milosti, když jsi hřešil, ale přišel den, kdy se musíš opravdově kát nebo počítat s následky, jež postihnou ty, kteří si neústupně volí hřích místo poslušnosti. Volám tě v tento den, aby sis vybral, na které straně tábora chceš stát. Poslušnost nebo neposlušnost. Buď na straně poslušnosti, buď požehnaným, a opusť neposlušné, kteří zahynou.Můj milovaný, dosáhl jsi již velkého pokroku, a proto to neber jen jako kritické nebo odsuzující slovo, ale spíše jako Mé napomenutí, abys učinil plné a trvalé rozhodnutí vejít do plné poslušnosti. Nemůžeš být poslušný ve většině případů a přitom si zachovat některé vlastní hříšné modly, ke kterým se budeš obracet, když se ti to bude hodit. Dokonce i Můj lid v Kanánu sice zničil většinu modlářských svatyní, ale přesto si jich několik na výsostech ponechal. Buď jako můj služebník Joziáš a znič ve svém životě všechny modlářské výsosti!V těchto posledních dnech budu mít čistou a svatou Nevěstu, která bude chodit v Mé plné moci a lásce. Již nebudu v Mém lidu tolerovat jakýkoliv hřích, modlářství nebo pokračující neposlušnost. Můžeš Mi buď věřit, činit pokání a být velmi požehnaný, nebo brzy poznat, že nepřeháním ani v nejmenším, když tvrdím, že  budeš přidán k těm, kteří ustavičně porušují Má nařízení. Mé srdce ti chce požehnat, ne tě trestat, a proto si nyní vyber poslušnost.Můj milovaný, buď opravdový, čiň pokání, a pak přijmeš Mé požehnání i moc. Poté již nebudeš trestán.