13. října 2006

Americká MODLA

David Kirkwood.
21.4.2006


Představte si člověka, který vezme dřevěný špalek a vyřeže z něj něco, co vypadá jako oděný muž s vousy. Na spodek té figuríny vyřeže jméno „Ježíš“. Potom se každý den před ní uklání a uctívá ji. Udělá to z něho křesťana?

Ne, udělá to z něho modláře! Uctívá něco, co má jméno Ježíš, ale v žádném případě jím není. Jeho dřevěný bůh, je těžká urážka Pána Ježíše.

Podobným způsobem vytvořilo moderní americké křesťanství mnoho variant Ježíše, které se sotva mohou podobat Pánu Ježíši tak, jak je zjeven v Písmu. Tím, že si vytvořili boha podle vlastního přání, uctívají „amerického Ježíše“, a nejsou o nic menší modláři a o nic více křesťané než řezbář, o kterém jsme mluvili.


Jaké jsou rozdíly mezi americkým Ježíšem a Ježíšem Bible? Americký Ježíš se objevuje v mnoha variantách. Porovnejme si alespoň několik málo nejpopulárnějších verzí s biblickým Ježíšem.

Biblický Ježíš řekl, že pouze ti, kdo činí vůli Jeho Otce, kteří dodržují Jeho přikázání, ti vejdou do království nebeského. Ostatní že půjdou do pekla a to i ti, kdo Jej nazývali Pánem (Mt 7:13-27). Biblický Ježíš varuje, že ti, kdo někoho nenávidí, ti, kdo žijí v nečistotě, v neodpuštění, sobci a lakomci nebudou spaseni (Mt 5:21-22, 27-30; 6:14-15, 19-24; 25:31-46).

Naproti tomu, americký Ježíš neklade tolik důraz na svatost. Nezdůrazňuje, že poslušnost je naprosto nezbytná pro získání věčného života. Ti, kdo si myslí, že je nezbytná, jsou podle něho zákoničtí. Tento Ježíš vždy zdůrazňuje Boží milost, ale je to milost, která nedbá a slevuje, ale NEPROMĚŇUJE. Americký Ježíš věří, že, víra bez skutků může spasit, a že existuje celá třída věřících patřících do nebes, i když jsou nazýváni „tělesnými křesťany“, protože jsou k nerozeznání od nespasených lidí.

Biblický Ježíš používá jednoznačné pojmy, aby varoval své nejbližší učedníky před možností, že nebudou hotovi ve chvíli Jeho příchodu, pokud se vrátí ke hříchu. Varuje své nejbližší učedníky, že půjdou do pekla, pokud nebudou připraveni, až se navrátí (Mt 24:32-51; 25:1-30).

Americký Ježíš naopak věří, že jakmile už jsi jednou spasen, jsi navždy spasen. Máš v nebi garantované místo, bez ohledu na to, jak žiješ svůj život. Svým posluchačům často říká, že zemřel za všechny jejich hříchy – minulé, přítomné i budoucí, a že není žádný hřích, který by ještě mohli spáchat, za který by nezemřel. Takže jsou naprosto spaseni v jeho milosti. (Nezdá se, že by se někdo ptal, jestli to znamená, že každý člověk bude nakonec spasen, když Ježíš zemřel za hříchy všech – minulé, přítomné i budoucí.)

Biblický Ježíš nevěděl čas svého návratu, a proto řekl svým následovníkům, že nastane veliké soužení, a že by pak měli utíkat do hor. Řekl, že někteří z nich budou umučeni. Zaslíbil, že po těch katastrofálních událostech „.. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř větrů, od jednoho konce nebe až po druhý“ (Mt 24:3-36).

Americký Ježíš zaslibuje, že všichni, kdo mu patří, budou vzati do nebe ještě dříve než začne soužení, protože přece Bůh nedovolí, aby byli pronásledováni Jeho lidé, které miluje. (Ti, kdo věří v amerického Ježíše, často nemají žádnou představu o tom, kolik je na světě pronásledování, které musí trpět ti, kdo věří v biblického Ježíše. Ani je to nezajímá.) Americký Ježíš se vrátí dvakrát a k jeho druhému návratu dojde za sedm let po prvním. Zapomněl to svým učedníkům oznámit.

Biblický Ježíš přikázal svým následovníkům, aby prodávali svůj majetek a podporovali chudé, aby si tak skládali poklady v nebesích. Přikázal jim, aby si neskládali poklady na zemi, protože ti, kdo to dělají, že jsou ve tmě (Mt 6:19-24; Luk 12:33-34). Dokonce i ti, kdo dávají úzkostlivě desátky jako zákoníci a farizeové, mohou být milovníky peněz (Luk 11:42; 16:14; 18:12).

Americký Ježíš často svým následovníkům říká přesný opak. Chce jim dát více pokladů zde na zemi a učinit je ještě bohatšími, než právě jsou. Slibuje jim prosperitu již za 10% jejich platu. Je ale zajímavé, že podle výzkumu George Barny, jen asi 8% těch, kdo věří v amerického Ježíše, mu dává alespoň 10% ze svých příjmů.

Biblický Ježíš učil své učedníky, aby se modlili, aby bylo posvěceno jméno Jeho Otce, aby Jeho království přišlo, a aby na zemi byla konána Jeho dokonalá vůle. Učil je, aby prosili o svůj denní chléb a za osvobození od zlého (Mt 6:9-13).

Americký Ježíš učí své učedníky modlit se Jábesovu modlitbu a uplatňovat svůj smluvní nárok na získání ještě většího bohatství (1 Par 4:10).

Biblický Ježíš všem říkal, aby činili pokání a varoval je, že jinak zahynou. Otevřeně říkal, že pokání je předpokladem pro odpuštění (Mt 4:17; Luk 5:32, 13:3-5; 24:47).

Americký Ježíš zřídka zmiňuje pokání. Nejčastěji jenom žádá lidi, aby jej přijali jako spasitele.

Biblický Ježíš často mluvil o pekle a varoval před jeho hrůzami (Mat 5:2, 29-30; 8:12; 10:28; 13:41-42, 49-50; 18:9; 22:13; 23:33; 24:51; 25:30; Luk 13:28).

Americký Ježíš nechce nikoho strašit ani jen zmínkou o pekle, protože by to mohlo odradit lidí, kteří jsou na cestě do pekla a to by bránilo růstu církve.

Biblický Ježíš řekl svým služebníkům, že jejich úkolem je činit učedníky, kteří budou poslouchat všechny jeho příkazy (Mt 28:19-20).

Americký Ježíš říká svým služebníkům, že jejich cílem je shromažďovat na nedělní shromáždění co největší zástupy.

Biblický Ježíš zaslíbil svobodu od hříchu těm, kteří se stanou Jeho skutečnými učedníky a budou zůstávat v Jeho Slovu (Jan 8:31-36).

Americký Ježíš taková zaslíbení nedává. Hříšníci a závislí mohou mít naději na vysvobození až v nebi. Do té doby musí čekat. Americký Ježíš nabízí psychologické poradenské služby a skupinovou terapii.

Biblický Ježíš ukazoval, že věřit v Něho a být Jeho učedníkem jsou synonyma. Každého volal, aby s Ním vstoupil do závazného vztahu jako Jeho oddaný učedník (Mat 28:19-20; Luk 14:25-35; Jan 8:30-31).

Americký Ježíš věří, že člověk může patřit do nebe, i když se nikdy nestane učedníkem, a že je to jenom volitelný krok pro věřící, kteří se mu chtějí odevzdat.

Biblický Ježíš povolává k vášnivé oddanosti. Oznamuje, že Jej nebudeme hodni, pokud milujeme své rodiče nebo naše děti více než Jeho. Nemůžeme Jej následovat, pokud nezapřeme sami sebe a nevezmeme svůj kříž (Mat 10:37-38; 16:24).

Americkému Ježíši nevadí, že v životě lidí zaujímá místo až po jiných, více vzrušujících věcech jako je fotbal, televize...

Ten největší rozdíl mezi biblickým Ježíšem a americkým Ježíšem je toto: Biblický Ježíš je Král Králů a Pán Pánů, Všemohoucí Syn Boží, který brzy přijde jako soudce všech.
Naproti tomu americký Ježíš je jenom spasitelem a přítelem.

Hlavní rozdíl mezi těmi, kdo věří v biblického Ježíše a těmi, kteří věří v amerického Ježíše je následující: Ti, kdo věří v biblického Ježíše, poslouchají Jeho přikázání a milují bratry (1 Jan 2:3-6; 3:9-10, 14), zatímco ti, kteří věří v amerického Ježíše, mají jen tenký nátěr svatosti a nestarají se o bratry. Ve skutečnosti často nenávidí a kritizují pravé Ježíšovy následovníky a nazývají je „nevyváženými fanatiky“, „zákoníky“ nebo „svatoušky“ (1 Jan 2:9, 11, 19; 3:14; 4:20).

Je jeden velice závažný fakt:
Lidé nejsou spaseni proto, že spasení je z víry, ale jsou spaseni, když věří v osobu, Boží Osobu - Ježíše Krista (Jan 3:16).

Je-li tomu tak, pak by nás mělo znepokojovat, že tak mnozí, kteří o sobě tvrdí, že jsou křesťané, věří v Ježíše, který je nesmírně odlišný od biblického PÁNA Ježíše. Lidé, kteří věří v amerického Ježíše, ve skutečnosti nevěří v Ježíše vůbec.

Americký Ježíš je americká modla.

Ale až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi?" Lukáš 18:8Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/