29. srpna 2006

Peklo - svědectví Olgy

(částečně zkráceno)
Osobní údaje Olgy:

Pochází z křesťanské rodiny.

Již dva roky žije v USA. Odpadla od Pána. V Rusku byla v dobré církvi, kde se modlili. Byl to úplně jiný život než v USA. Svoboda ji svedla k odpadnutí – nejprve pomalu, pak už ani nevnímala, že jde od Pána. Na počátku cítila že odpadla, ale ještě chodila do církve, zpívala a modlila se.

Církev to viděla: „Co je s tebou, vypadáš tak prázdná...“ Brzy ji satan přivedl na místa, kde bylo snadné zapomenout na Boha – odpadla úplně! Přestala chodit do církve a už se ani nemodlila. Sváděla to na to, že jí někteří z církve ublížili...

Než jsem sem přišla, dostala jsem vidění, že tato církev bude bita!

Nejprve přečtu

Sof. 1:14-18

14 Veliký den Hospodinův je blízko, je blízký a převelice rychlý. Slyš, Hospodinův den je tady! Zoufale volá bohatýr do boje.

15 Onen den bude dnem prchlivosti, dnem soužení a tísně, dnem ničení a zkázy, dnem tmy a temnot, dnem oblaku a mrákoty,
16 dnem polnice a válečného ryku nad opevněnými městy, nad vyvýšenými cimbuřími.
17 Sešlu na lidi soužení a budou tápat jako slepci, neboť zhřešili proti Hospodinu; jejich krev bude odklizena jako prach, jejich vnitřnosti jako mrva.
18 Jejich stříbro ani zlato je nedokáže v den Hospodinovy prchlivosti vysvobodit; ohněm jeho rozhorlení bude pozřena celá země. Ano, učiní náhlý konec všem obyvatelům země!

26. srpna 2006

Odpuštění

Forgiveness
Teresa Seputis
8/4/2011

Tak mnohé Mé děti upadly do léčky a byly zapleteny do neodpuštění a dokonce si to ani neuvědomují. Mnozí byli falešně učeni, že vše, co musí udělat, je jednorázové rozhodnutí v jejich mysli nebo vůli – odpustit. Ale oni se dále cítí zraněni, rozhněvaní, zahořklí a nespokojení. Stále si přejí, aby také trpěl ten, kdo jim ublížil.

Mnohé Mé děti říkají, že odpustily, ale ve skutečnosti to opravdově neudělaly. Ti, kteří říkají, že „odpustili“, volají ke Mně a chtějí „spravedlnost“, což znamená, že chtějí, abych potrestal ty, o kterých prohlašují, že jim odpustili.

21. srpna 2006

Boj v ponebeských oblastech


Referát Johna Mulindeho na kongresu v Obsteigu v Rakousku, listopad 2000 

Tato přednáška je velmi zvláštní. John Mulinde v ní podává zprávu o tom, co zažil mladý nedávno obrácený muž, který sloužil satanovi a nyní následuje Pána Ježíše. Tento mladík vypráví, jak se v ponebeských oblastech bojuje proti církvi, jak jednají andělé a démoni, a jak vytrvalá modlitba prolamuje a působí v duchovní oblasti.

Tato tvrzení nepocházejí z Bible, ale jsou to zkušenosti člověka z říše temnosti. Sám John Mulinde se dost napřemýšlel o zprávě tohoto mladého muže. Dává ji dál, aby obrátil náš zřetel na to, jak náš protivník koná svou věc. Důležité však je, abychom z toho nedělali nějaké dogma nebo teologii. Proto s touto zprávou je třeba zacházet velmi obezřetně a zkušovat všecko na základě Písma. Měla by být pro nás hlavně podnětem k opravdovějším modlitbám. Michael Zimmermann 

Předávám dál svědectví jednoho muže, který před obrácením sloužil satanovi. Když jsem jeho svědectví vyslechl, tak mne to vytočilo, že jsem nejdříve strávil deset dní v půstu a na modlitbách, abych se dotazoval Pána: „Pane, je to opravdu tak? Je to pravda?“ Ten člověk se narodil rodičům, kteří se upsali Luciferovi. Ještě během těhotenství provedli rodiče četné rituály, aby i dítě upsali satanovi.

Už ve čtyřech letech začal užívat nadpřirozených sil. Jeho rodiče se ho začali bát. V šesti jej otec předal čarodějnicím, aby ho dále trénovaly. V desíti konal už mimořádné věci v oblasti nepřítele. Čarodějnice se ho bály. Ještě jako chlapec páchal mnoho zlých věcí. Ve dvacíti už měl na svědomí mnohá krveprolití. Zabíjel lidi svojí vůlí. Uměl pomocí transcendentní meditace opustit tělo, užíval levitace, tj. dokázal své tělo osvobodit od zemské přitažlivosti. Mohl opustit své tělo a libovolně cestovat, kam se mu zachtělo. Nazývá se to astrální cestování.

Bohem působená nespokojenost, která narůstá v církvi po celém světě I.

Colin Wilson
2.5.2005


Drahý věřící,

možná jsi již delší dobu podivně nespokojený ve svém duchu. Působí ti to zmatek na tvé křesťanské cestě a účasti na celkovém životě církve. Jsi nevyrovnaný sám v sobě. Opakovaně pročítáš stránky své Bible, které se vztahují k mocným skutkům apoštolů a učedníků a srovnáváš to s tím, co sám zažíváš ve svém životě a obecenství. Uvědomuješ si ten nesoulad, zející propast mezi tím, kde jsou věci nyní a kde byli Kristovi následovníci tenkrát. Já si nemyslím, že se musí opakovat Letnice, spíše věřím, že musí pokračovat... Ef 5:18.

V různých dobách a okolnostech, jsi možná cítil, že nastal čas „pohnout se k něčemu novému“ na tvé cestě s Kristem, ale nějak jsi neviděl jasný směr, kudy jít. Necítil ses volán „změnit místo“. Možná jsi měl pocit, že se musíš snažit více se ztotožnit s nejbližší částí společnosti ve tvém nejbližším okolí.

Bohem působená nespokojenost, která narůstá v církvi po celém světě II.

Pusté výšiny

Marc Pranger

28.4.2005Věřím, že Stvořitel – Adonai, postupuje vpřed k novému hnutí, kdy lidé budou následovat přímo Jeho, místo aby následovali nějaké náboženství, církev nebo denominaci, které o Něm jen mluví.Jsou to lidé, kteří nevěří v Boha, ale věří Bohu!Někteří lidé se diví, proč jsem proti křesťanství. Říkají mi, že v mnoha církvích a v mnohých službách je mnoho dobrých věcí.Nemluvím proti tomu, vidím ty dobré věci. Vidím dobré činy, vidím opravdovou víru.Ale to mě neoslepuje, abych neviděl, že celá ta struktura křesťanství se pomalu rozpadá kvůli všem těm negativním spojením, která s ní lidé mají. Vidím, že Duch se vzdaluje...

Jste pomazáváni právě v dobách soužení

Mary Lindow
10.4.2004

Slovo od Pána přes Mary Lindow

Jak se začínají měnit dny a období dostávají svůj směr, tak i Já začínám upravovat cestu, kterou jste prošlapali.

Sledoval jsem všechna vaše soužení a sbíral jsem je i všechny vaše slzy do číše. Zapsal jsem si všechna vaše trápení do svých záznamů. (Ž 56:9)

Mnozí vás pominuli na cestě soužení, kterou jste museli procházet. Byli příliš zaměstnaní a pohodlní, zajímalo je, co si ostatní myslí o vaší situaci. Jiní jsou zase soustředěni na svá vlastní trápení a zármutky, ale musí se naučit potěšovat ostatní v jejich trápeních a těžkostech.

Proč křesťané nemohou důvěřovat psychologii

Prozkoumejme dva systémy, které tvrdí, že jsou příčinou změn v lidských životech. Jeden pochází z Božího srdce, druhý ze srdce člověka. Musíte se rozhodnout, který z nich budete následovat. Psychologie nabízí alternativu ke křesťanství s plně rozvinutým systémem víry.
Křesťanství začíná předpokladem: "Na počátku Bůh ..."- předpokládá existenci Stvořitele,
zatímco základním předpokladem psychologie je "Na počátku byl velký třesk ..." - evoluční teorie.