29. srpna 2006

Peklo - svědectví Olgy

(částečně zkráceno)
Osobní údaje Olgy:

Pochází z křesťanské rodiny.

Již dva roky žije v USA. Odpadla od Pána. V Rusku byla v dobré církvi, kde se modlili. Byl to úplně jiný život než v USA. Svoboda ji svedla k odpadnutí – nejprve pomalu, pak už ani nevnímala, že jde od Pána. Na počátku cítila že odpadla, ale ještě chodila do církve, zpívala a modlila se.

Církev to viděla: „Co je s tebou, vypadáš tak prázdná...“ Brzy ji satan přivedl na místa, kde bylo snadné zapomenout na Boha – odpadla úplně! Přestala chodit do církve a už se ani nemodlila. Sváděla to na to, že jí někteří z církve ublížili...

Než jsem sem přišla, dostala jsem vidění, že tato církev bude bita!

Nejprve přečtu

Sof. 1:14-18

14 Veliký den Hospodinův je blízko, je blízký a převelice rychlý. Slyš, Hospodinův den je tady! Zoufale volá bohatýr do boje.

15 Onen den bude dnem prchlivosti, dnem soužení a tísně, dnem ničení a zkázy, dnem tmy a temnot, dnem oblaku a mrákoty,
16 dnem polnice a válečného ryku nad opevněnými městy, nad vyvýšenými cimbuřími.
17 Sešlu na lidi soužení a budou tápat jako slepci, neboť zhřešili proti Hospodinu; jejich krev bude odklizena jako prach, jejich vnitřnosti jako mrva.
18 Jejich stříbro ani zlato je nedokáže v den Hospodinovy prchlivosti vysvobodit; ohněm jeho rozhorlení bude pozřena celá země. Ano, učiní náhlý konec všem obyvatelům země!Prosím, až přijdete domů, otevřete tuto knihu a přečtěte to svým dětem!

Nyní mi je 19 let a je to 5 týdnů, co mne Pán přivedl zpět k Bohu. Jiní lidé, kteří mluvili nebo reptali proti Duchu svatému tak jako já, se již nemohou vrátit.


Dvakrát jsem mluvila proti Duchu svatému! Kdykoli mě věřící urazili, říkala jsem: „Pane, jestli jsi spravedlivý, ať ti lidé padnou třikrát hůř než já!“


Jednou jsem přišla do církve na modlitební setkání a Duch svatý mluvil a řekl: „Jestli budeš pokračovat, Pán vezme od tebe svého Ducha svatého“. Po shromáždění přišel jeden bratr a řekl: „Možná tě už ani satan nechce přijmout, jak jsi zlá!“ Přišla jsem domů a volala jsem: „Pane, vezmi ode mne svého Ducha svatého.!“

Milovaní, jestli máte Ducha svatého, velice si toho važte, jak je to drahocenné a vzácné!


Až přijde Pán Ježíš Kristus, Duch svatý vás vezme z této země.

Mé srdce se stalo tvrdým a já už jsem nedokázala odpouštět. Začala jsem nenávidět bratry a sestry. Už jsem je neviděla reálně, protože jsem neviděla svoji vlastní situaci, hřích. Měla jsem se modlit, ale vše jsem odmítla. Věděla jsem, že je ve mně něco zlého, ale řekla jsem si: „Co se stalo, stalo se!“
Matka a otec mi říkali: „Nehleď na lidi, choď do církve!“ Nechtěla jsem se pokořit!

Jednou mne přišla navštívit v noci sestra, která mě přišla pozvat do církve na křest. Začala jsem mluvit: „Pastor není dobrý, ten bratr, ta sestra nejsou dobří...“ Pozvání jsem odmítla.


Za chvíli po tom co odešla, někdo klepal na dveře, myslela jsem si že se vrátila, ale byl to anděl! Řekl: „Toto je tvůj poslední den na zemi!“

Vy si neumíte představit, co to znamená, najednou slyšet taková slova! Možná že si někdo z vás přál zemřít. Ale když pak uslyšíte takový hlas – nechcete zemřít! Pak si uvědomíte, že jste nežili opravdově s Bohem !!! Začala jsem křičet a prosit: „Nechci zemřít, je mi teprve devatenáct!“ Ale viděla jsem, že je pozdě! Už nebudu mít další příležitost k pokání! Prosila jsem ho o život, ale on řekl: „Ne, pojď a uvidíš, kam půjdeš!“


Vše se se mnou začalo točit. Opustila jsem své tělo. Temnota trvala velmi dlouho. Pak jsem se uviděla na nějaké cestě.
Stála jsem tam s andělem a bylo to překrásné: květiny, vůně – nepopsatelné! Šli jsme velmi dlouho a anděl stále mlčel. Začali jsme potkávat lidi, kteří šli stejným směrem. Když jsem přišla blíž, poznala jsem že to jsou lidé z mé církve i z naší mládeže!Bratři a sestry!!

Viděla jsem tam tváře lidí, na které nikdy nezapomenu! Jestli je někdy potkám, řeknu jim, že jsem je viděla na široké cestě. Všichni ještě žijí na zemi, ale jsou ve hříchu a jdou po této široké cestě!


Viděla jsem mnoho lidí, které jsem znala v Rusku – věřící, kteří znali Boha. Viděla jsem pastora, který četl Bibli, kapitolu za kapitolou, verš za veršem, ale lidé šli po této cestě ve skupinkách a bavili se! Oni vůbec neposlouchali, nedávali pozor!

Když jsme došli k určitému místu, upoutal všechnu moji pozornost konec té cesty. Už od počátku jsem cítila, že zde něco není v pořádku, protože jsem viděla, že na konci stoupá kouř. Nyní jsem viděla černý dým. Slyšela jsem praskání ohně a hlasy volající o pomoc a o milost. Nemohu popsat tyto hlasy! I nyní to stále slyším! Přibližovala jsem se blíž a blíž, až jsem přišla na samý konec cesty.


Nebyla jsem v pekle, ani v ohni, ale již samotný kouř mě strašně pálil Ještě nyní, po pěti týdnech cítím velikou bolest, ale to již je něco jiného!

Anděl na mne položil ruku a ochladil mne. V té chvíli jsem se mohla podívat zpět na širokou cestu.

Uviděla jsem Pána Ježíše Krista, ale i satana. Satan vypadal strašlivě. Také ale byl ověšen nejrůznějšími ozdobami, šperky, náušnicemi, kroužky... Na Pána Ježíše Krista jsem se neodvážila ani podívat – Jeho krása a záře oslepovaly.
Viděla, jak se satan prochází a nabízí nejrůznější věci. Uvědomila jsem si že to také nosím a doma toho mám plno. Bylo mi hrozně! Viděla jsem, že jsem nesloužila Pánu, ale satanu!

Na té cestě si od satana všichni brali různé věci. Satan se tam procházel a každému kdo tam šel nabízel. Myslela jsem si, když jsem viděla jak moc toho všichni chtějí mít, že satan nebude mít dost pro všechny, ale měl stále dost...!


Satan nabízí a říká: „Ber si, to není hřích“.

Viděla jsem tam dokonce starší sestry, které prorokovaly, ale přicházely pro tyto věci k satanu. Sestry s dary Ducha svatého k němu šly a on jim poklepával na ramena a ony se mu klaněly! On chce jejich duši! Nechápala jsem, proč věřící nevidí, kdo to je!


Bylo mi hrozně, když jsem viděla, že ti lidé jdou pomalu na konec široké cesty – pekla

Po celou dobu jsem si ani nevšimla, že ze široké cesty odbočuje úzká cesta, která ale byla velmi úzká. Mohl po ní jít pouze každý sám. Více místa než na dvě nohy na ní nebylo. Po obou stranách úzké cesty bylo něco jako mlha. Viděla jsem, jak satan přišel ke dvěma sestrám, ale ony se od něho odvrátily a vešly na úzkou cestu. Jejich mládež za nimi volala, aby se vrátily, ale ony pokračovaly dál. Mnozí kteří jdou po široké cestě si té úzké ani nevšimnou!

Pak si mě všiml satan, přišel až ke mně a řekl: „Ó, již dávno chci tvoji duši!“ Začala jsem křičet: „Ne, nikdy nebudeš mít moji duši!“ Anděl stál a nic neříkal. Satan otevřel ústa a řekl: „Slovo Boží říká: mužské oblečení na ženě je Bohu ohavností“. Dt 22:5 Slýchala jsem to mnohokrát od bratří a sester, ale raději jsem poslouchala jiné hlasy, které mi říkaly: „To není hřích“ „To není hřích se parádit.“ „Nos kalhoty, pastorova žena je nosí také.“ „V chóru zpívají některé sestry a jak jsou oblečené! Ty můžeš také! To není nic zlého.“

Satan nám nejprve nabízí nejrůznější věci a pak přichází a obviňuje.

Děti, prosím vás, ctěte svoje rodiče! Já jsem mladá, ale nectila jsem rodiče. Respektovala jsem je, ale nectila jsem je! Bible říká „Cti otce i matku“ Jestli nechceš mít problémy v životě, cti rodiče! Máme ctít i senilní rodiče. Moje matka mě varovala, ale já jsem ji neposlouchala. Po zbytek života budu litovat, že jsem je neposlouchala! Když se budeš modlit a postit – nikdy se nepostavíš proti svým rodičům!!

Myslela jsem si, že se již nikdy nevrátím na zemi z toho místa na pokraji pekla. Na zemi jsem byla pyšná, ale zde jsem byla bezmocná! Na tom místě budeš litovat každé minuty, kterou jsi nevydal Bohu. Volám vás – vydejte celý svůj život Bohu!
Bůh dovolil, abych mohla mluvit s osmi dušemi, které byly v pekle.

1) mladý bratr, kterého jsem znala v Rusku: Zemřel v 25-ti letech při autonehodě. Když zemřel, někteří měli vidění nebo proroctví, že je v nebi, ale on nebyl! Byl v pekle!
Je to varování pro mnohé, zvláště pro mladé věřící! Buďte ve všem opatrní a dodržujte své sliby!
Kázal na Sibiři a Pán si jej použil k založení 3 církví. Byl velmi silný ve víře. Vrátil se zpět na Ukrajinu a začal sloužit mládeži.
Toužil se oženit. V jednom městě se setkal se sestrou, která se mu líbila. Začali spolu spát a sestra otěhotněla. Začalo to na ní být vidět. Starší církve se jí ptali s kým to má. Řekla, že s tímto bratrem. Nikdo tomu nevěřil. Ptali se jeho, řekl, že ta sestra lže, že to není pravda.

Modlili se za to a dostali vidění nebo proroctví, že sestra lže. Vyloučili ji z církve. Bratr sloužil a kázal dál...!


V pekle mi řekl, že věděl jak hřeší, ale že nechtěl poškodit svého otce, který byl také kazatelem a starším v církvi. Bůh ho volal k pokání a dání si věcí do pořádku, ale on se nechtěl před ostatními pokořit a být v hanbě. Řekl: „Po krátké době slzy té sestry ukončily můj život“!
V pekle již nikdo nemůže být pokrytcem. Tam se již na nic nehraje! Přesto, si ten člověk falešně myslel, že se ještě vrátí na zemi a dá všechny věci do pořádku!

2) Druhá duše v pekle byla sestra:

Znala jsem ji ještě v Rusku. Byla to prorokyně. Byla to sestra v Kristu, ale já jsem ji viděla v pekle! Nevím jak používáte dary u vás, ale když Pán řekne jedno slovo, ty nemůžeš říci dvě! Prosím vás bratři a sestry, buďte opatrní, když říkáte: „Toto říká Pán“, „Pán mi řekl...“, protože za to ponesete zodpovědnost! Tak jako tato sestra ztratila život věčný s Bohem. Byla vyvolena Bohem sloužit darem proroctví a ona slyšela Boží hlas. Ale začala přidávat k tomu, co mluvil Bůh. Když Bůh něco k někomu mluvil, ona k tomu přidala vlastní. Pán ji napomínal, že to nesmí dělat! Ale ona neposlechla.


Pak začala chtít službu vymítání démonů, kříšení mrtvých a uzdravování. Bůh ji znovu napomínal, že přidává k Jeho slovům. Neposlechla! Chtěla být slavná. Proto přidávala...
Milovala, když ji lidé oslavovali. Toužila, aby se skrze ni konaly zázraky. Snila o tom, jak lidé říkají: „To je veliká sestra!“ Stala se populární. Milovala lidskou chválu.
Přišla jsem ještě s někým do jejího domu na skupinku a nalezli jsme ji mrtvou. V pekle vysvětlila, co se nakonec stalo: Před začátkem skupinky klečela a modlila se: „Pane, já myslím, že satan má více moci než Ty, protože satan dává svým služebníkům moc i projevy moci. Ale ty máš menší moc než satan.“
Duch svatý řekl: „VEZMI MNE PRYČ OD TÉTO DUŠE !!“ Tak Bůh odejmul té sestře Ducha svatého. Satan okamžitě zabil její tělo a vzal její duši! Ještě se zvedla a lehla si na postel Také si falešně myslela, že se ještě vrátí: „Až se vrátím na zemi, již nikdy nic nepřidám k tomu, co řekne Pán... !“Závěrečná napomenutí:

Jak jsme začali tento den? Modlili jsme se? Bůh mi zjevil, že někteří z vás sem přišli jenom ze zvědavosti.

Vidím vaše tváře a je mi některých z vás líto, protože vy už se ani nemodlíte. Bratři a sestry, musíte vědět: modlitba, to je moc! Nechtěla bych vidět, že budete biti!

Bohu se nelíbí, když přicházíme do církve a než začne shromáždění, bavíme se tam o všem možném. Bohu se to nelíbí!

Proč Bůh ukazuje, že se nemodlíte? Nevíte, že se máme modlit? Hospodinův den je blízko!

Pán také říká: „Budu procházet domy mého lidu. Budu kontrolovat veřeje dveří. Domy, na jejichž dveřích není krev, zničím“.
Bratři a sestry, to není moje věc, ale ptám se vás: co vše máte doma?
Bylo mi zjeveno, že ve vašich domech je na prvních místech to, co patří satanu. Pak ve vašich domech nemáte místo pro Pána! Můj drahý bratře a sestro, není mým úkolem učit, ale ať jsi za takové věci dal i mnoho peněz, pokud je to satanův majetek – vyhoď to z domu! Hospodinův den je blízko. Já vás jenom prosím.
Rozumějte mi, nechci slídit. Měla jsem dříve doma televizi. Dala jsem za ni $500. Nelituji ani trochu, že jsem ji dala pryč. Chci raději pomáhat chudým.
Bratři a sestry, prohledejte, co máte doma, protože za to ponesete zodpovědnost. Nepokoušejte se omlouvat: „Sleduji jenom křesťanské programy“. Nevymlouvejte se. Mnoho věcí ve vašich domech patří satanu.Modlete se za děti!

Otcové a matky, modlete se za vaše děti. Myslíte si, že jsou křesťany, ale vy je neznáte! Jak mnoho jich žije ve smilstvu ve vaší církvi! Nemyslete si, že protože chodí do církve, jsou to křesťané. Jdou do zahynutí! Pán mi to zjevil. Postěte se a modlete se za ně, za mládež, která hyne.Charismatická církev

Když jsem odpadala od Pána, chodila jsem do charismatické církve, která se jmenovala "Chapel or Church of Praise" (Kostel církve chval). Když jsem tam byla, zpívala jsem a skákala. Nyní toho lituji. Jestli jste někdy zpívali píseň „satane, jsi pod mýma nohama“, již to nedělejte, protože to je velmi pyšné. Nevíte, co děláte! Ani archanděl Michael se neodvážil obvinit satana, ale řekl: „ať tě potrestá Hospodin, satane!“ Skutečnost je taková, že pokud jsme ve hříchu, jsme my pod jeho nohama! Byla jsem zdravá a mohla jsem skákat a tleskat a dělat cokoli jiného, ale když se mne dotkl Pán, mohu sotva chodit.

Když jsem se dostala na okraj pekla, neměla jsem žádnou touhu skákat. Měla jsem velkou bolest kvůli mé minulosti, protože jsem žila bez Boha a šla jsem do zahynutí!

Bratři a sestry, nemyslete si, že můžete hřešit a pak přijít do církve a tam zpívat „Hallelujah“, když jste ve hříchu! Vy snad znáte nějakou jinou cestu k věčnému životu? Myslíte si, že můžete hřešit, a přesto jít do nebe? Já jsem nešla do nebe! Když jsem si šla svou cestou, mým koncem bylo peklo!


Končím své svědectví. Vidím srdce, která touží činit pokání a prosit Pána o odpuštění. Bojuji s vámi, moji milovaní. Zbývá nám velmi málo času. Nevím, jestli jste mi porozuměli, ale já chci svůj život totálně vydat Pánu! Prosím Pána: „Učiň Pane, aby tito lidé viděli slávu nebes a vydali celé své životy pro Tvoji slávu“. Nechci, abyste někdy uviděli to, co já!Mládeži:
Prosím vás, mladí: moje volání je k vám, protože i já jsem mladá. Chci, abyste celé své životy vydali Pánu. Pak se změní věci i v církvi. V práci lidé řeknou: „Ty ses změnil!“ Nyní jste stejní jako svět. Pán říká: „Oddělte se!“Co by si přály duše v pekle...

Chtěla jsem se vrátit zpět na zemi a prosit každého o odpuštění. Chtěla jsem odpustit každému. Jestli mi někdo ublížil, chtěla jsem mu také odpustit. Ti lidé v pekle velice litovali své minulosti. Prosí o odpuštění, ale již je nedostanou, protože neodpouštěli, když byli na zemi.

„Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem jejich přestoupení, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení." Matouš 6:14-15

Je třeba, abyste milovali jeden druhého, protože dnes tomu tak není. Ignorujete jeden druhého! Jestli se dostanete do pekla, tam toho budete velice litovat!
Ó mladí, máte svobodnou vůli vydat své životy Pánu. Mnohé z tváří, které jsem viděla na široké cestě dnes ještě žijí. Dnes je ten den. Možná již nebudeš mít více času!
Před dvěma dny jsme v Rochesteru, New York fellowship, pohřbívali mladého člověka. Zahynul při nehodě. Bylo mu 24 let. Kam odešel? Ani vy nevíte, kdy váš život skončí, i když jste ještě mladí. Jestli nežiješ s Pánem, kam půjdeš? Přemýšlej o svém věčném životě. Kam půjdeš, když tě Pán vezme z tohoto života? Když ti řekne: „Toto je tvůj poslední den!“? I staří lidé nebudou chtít odejít, až uslyší tato slova. Začneš plakat a prosit o život. Nebudeš chtít zemřít, protože tvůj život nebyl podle Slova Božího.

Chci dát celý svůj život Pánu a budu ráda, když se za mne budete modlit. Potřebuji to.


Vím, že Pán mi dá bázeň, abych před Ním chodila pravdivě po celý svůj život. Zbývá nám na této zemi velmi málo času.Modleme se...

Hell - Testimony of Olga

2.8.2004
Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/