23. prosince 2010

Rozbíjení smlouvy s čarodějnictvím a s Jezábel v církvi

Breaking Covenant with Witchcraft and Jezebel in the Churc
Clo DiPilato
20.5.2003
Toto praví Pán:

Bůh je připraven odhalit čarodějnictví na nejvyšších místech v církvi. Nebude možné se skrýt před pronikavostí záře, která odkryje ohavnost temnoty, která pochází z pekla a je zaměřena proti Božímu stádu.

Co je to za bečení ovcí, které Pán slyší? Je to křik těch, kteří byli vypleněni, oloupeni, chyceni do pasti a vykradeni pomocí čarodějnictví na nejvyšších úrovních duchovní autority. Ti, kteří měli ovce chránit, aby se nestaly kořistí a neupadly do ďáblových nástrah, který loupí, zabíjí, krade a ničí, se stali přímými nástroji bezcitné krutosti a utlačování.
Protože milují svou vlastní ješitnost a sami se vyvyšují svým lichocením a jsou zaslepeni svými ambicemi, pošlapávají chudé ze stáda a kalí řeky, které mají plynout čisté a průzračné, aby sloužily k životu a k uzdravení Božímu lidu. Jejich čarodějnictví je pro Mne jako hřích vzpoury, protože když jsem k nim mluvil, aby zapírali svůj život, aby zapírali sklon k budování pomníků lidem a když jsem chtěl, aby byli zlomeni přede Mnou, a aby nehledali službu lidským systémům, oni se rozhodli, že budou raději poslouchat své touhy a žádosti po uznání než aby poslouchali Mne. Toužili více po sobě než aby přijímali ode Mne, aby v Mém Domě byl pokrm a nápoj pro Boží lid.


Tyto věci, které vybudovali podle svého vlastního tvrdohlavého ducha a své touhy po moci, nejsou postaveny na pevné Skále, Ježíši Kristu, ale na porušených základech proroctví, která vyvyšují člověka a zvěčňují člověka. To vše bude zbouráno. Tyto hory svatyní člověka, postavené pro falešnou prorokyni Jezábel k uctívání Bále, budou zbourány před tím, než bude postavena silnice svatosti, aby byla vidět Pánova sláva. Myslíš si, že Jezábel představuje tu osobu, která se staví proti tvým ambiciózním církevním programům? Která kritizuje tvé úsilí o jakoukoli změnu, a která ti ztěžuje nastartovat tvůj program?? Jaká ďábelská lež proti Božímu lidu! To je KLAM. KLAM. KLAM. KLAM.

Duch Jezábel je to zlo, které vytéká z tvé duše a vyzývá tě, abys zabil vše nebo každého, kdo ochotně neslouží tvé žádosti a ambicím po uznání a moci a po postavení nad Božím lidem. Jezábel se živí na tvé vlastní touze po moci dokud nezničí spravedlivý soud, milosrdenství a moudrost. Neměj nic společného s tímto duchem!! Vyhoď ji přes zeď ať je pošlapána a nech, ať psi na poli lízají její krev. Ona se tě snaží zničit. To není nějaká protivná osoba ve tvé církvi. Ona je DUCH, který chce zničit tvoji schopnost jednat v moudrosti a s milosrdenstvím s Božím lidem!! Nebuď neznalý, pokud jde o ducha Jezábel, protože chce zničit životy, zničit církve. Nepracuje skrze nespokojené nebo reptající svaté. Ona pracuje skrze příliš ambiciózní a na sebe zaměřené služebníky a služebnice, slintající po vinohradech, o kterých jsem nikdy ani vzdáleně nepomyslel, že bych jim je dal do vlastnictví.

Kněží a proroci s ní vstoupili do smlouvy, aby oškubali Boží ovečky. Lid opustil své právo zkoumat duchy a prověřovat všechny věci pomocí pravého podělování slova pravdy, protože je terorizován duchem čarodějnictví a vzpoury proti nejvyšší autoritě, která náleží pouze Bohu, Bohu Všemohoucímu. Lid je nyní narušen záplavou lištiček, které ničí ušlechtilou vinnou révu, která měla vydávat víno obecenství v poslušnosti jejich Spasiteli. Polykají víno a ani se neptají: Není to divné, že evangelium, které bylo vykoupeno za tak vysokou cenu krví Ježíše Krista, může být zneužíváno na uspokojení lidských žádostí pomocí antikristova ducha, který si přeje vládnout nad Božím lidem? Jakoby byli Bůh, ale oni nejsou Bůh, jsou pouzí lidé, kteří mají poslouchat Pánův hlas, aby mohli podle pravdy vést Boží lid k tichým vodám a přivádět a vyvádět jej na zelené pastviny a sytit jejich duše.

Nejhorší pastýři, kteří vyžadují úctu od stáda a požadují poslušnost, odevzdanost a podřízenost stáda, ustrnuli v potěšení a lenošení, v pocitu vlastní důležitosti. Ale jsou to pokrytci, kteří nedbají na Můj hlas, který k nim mluví na skrytých místech, že se musí všeho vzdát, vzít svůj kříž a následovat Mě. Jsou jako farizeové, kteří vyžadují na lidech věci ale zároveň odmítající slyšet Můj hlas, který jim říká přesně stejné věci!

Pravý služebník v Mém království ke Mně přijde bez organizace a bude mít na sobě Mé pohanění. Oddělí se od veškerého nakažlivého lichocení a odmítne jíst maso a lahůdky z babylonských stolů, aby Má pravá a spravedlivá vláda byla vidět všude v Mé církvi. Nyní stojím tváří v tvář svým služebníkům a na skrytých místech své služebníky žádám, aby byli nádobami, které by spojovaly Můj lid se Mnou a s Mojí slávou a ne s nějakou službou, systémem, darem nebo programem. Ale Mí služebníci neměli uši ke slyšení, a proto se nyní budu otřásat.

Otřásám, ale budu třást s větší intenzitou, a pokud třesením zjistím takové, v nichž je alespoň trochu touhy po Mně, pak takoví budou obnoveni a budou stát v bílých šatech z jemného plátna spravedlnosti svatých. Ale ti, kdo se cele vydali čarodějnictví v Mém domě, budou odstraněni ze scény a mnozí užasnou a budou se ptát, kam zmizeli? Ale již nebudou nalezeni, protože jsem je odstranil. Beru to vůči sobě jako vážnou urážku, když si Mí služebníci myslí, že se mohou stavět mezi Mne a Můj lid, že mohou používat pro své sobecké účely Mé stádo, které jsem si vykoupil krví svého Syna a manipulovat jím.

Už dost! Už dost! Už dost, a tak jistě, jako Jsem živ, a tak jistě, jako Jsem Bůh – přikládám nyní sekeru ke kořenu čarodějnictví v Mé církvi. Co je čarodějnictví nejvyššího stupně? Je to duch Jezábel, zlý duch, který vede Mé služebníky k tomu, aby věřili, že mají právo na stádo a na jeho ovládání, a přitom sami odmítají poslouchat Mé slovo, které k nim osobně mluvím, aby se všeho zřekli a následovali Mě, kamkoli bych je vedl!!

Desítky let, celá desetiletí jsem své služebníky volal, ale oni odmítli a neposlouchali Mě. A ten kořen neposlušnosti ničil jejich stáda a působil, že se všude ve stádech rozšířili hltaví duchové. Jestli je kořen svatý, pak jsou i ratolesti svaté! Pokud vidíte satanské a ďábelské duchy vzpoury, žárlivosti, rozdělení, problémů a čarování, přemýšlejte o kořenech!! Jaké jsou kořeny stromu?

Kořeny vzpoury a čarodějnictví v Mém domě jsou zavlažovány ustavičným přitékáním lichocení skrze proroctví, která povznášejí a staví na odiv vlastní službu podle vzoru kněží Ofni a Fínesa (2 Samuel 2:34 pozn.BK). A otcové se slabou vůlí neměli sílu trestat a jednat s takovým Beliálovým kořenem. Ale nyní pozvedám muže Boží, a posílám pravé muže Boží, kteří se nebudou bát mluvit Mé slovo.

A pak pozvednu svého služebníka Samuele a připravím jej. Přichází smrt na neřádný dům Élí, který slouží sám sobě a přes dveře Élího domu bude napsáno „Ichabod“ (1 Samuel 4:21 pozn.BK). Má sláva odchází od velikých a krásných domů, které byly postaveny jako pomníky ambicím člověka. Já umístím světlo Mé pravé přítomnosti a hořící lampy Mé slávy nad ostatkem, nad lidem, který Mě hledal, a který Mě poslouchal a miloval ze srdce, a který se nestaral o cenu, kterou musí zaplatit ani o osobní ambice, kterých se musí vzdát, aby Můj Syn mohl přijmout slávu a chválu, kterou se Mu někteří pokoušejí ukrást. Jej vysoce vyvyšuji a miluji, protože On se rozhodl být poslušný do smrti, a to do smrti kříže.

Jsem uražen!! Já Jsem Všemohoucí Bůh a jsem velmi uražen, když se někteří snaží ukrást slávu, chválu a uznání Mému Synu. A to se děje stále znovu a znovu a znovu, ale nyní je již pohár nepravosti v Mé církvi naplněn a Já toho Mám dost! Sláva a čest a chvála bude plnoprávně navrácena Mému Synu! Jen Mému Synu!!

Tento stav, kdy někteří vládnou pomocí čarodějnictví přestane. Odhalím jeho kořeny. Ukážu, kde v minulosti nastaly příčiny změn, které způsobily, že Můj lid zabloudil. Odhalím tyto věci, které způsobily odvrácení pozornosti od trůnu Mé svatosti, kde Můj lid měl ochotně a s radostí odložit vlastní život, aby mohl milovat Mne a sloužit Mně. Ale místo toho byl uveden pod kazatelny, aby sloužil ambicím zkažených lidí, kteří byli vykoupeni Mojí krví ne proto, aby se stali bohy, ale aby vedli Můj lid ke zdroji otevřenému pro očištění hříchu a nečistoty v domě, kde se kněží mohou umývat od každé poskvrny těla i ducha! Copak není všechen Můj lid Mým královským kněžstvem? Moji služebníci nevedli Můj lid ke Mně. Vedli jej k děravým cisternám, které nedrží vodu. Vedli Můj lid k sobě a ke svým programům. Ale nyní říkám, že už je toho dost! I když se budete rvát a bojovat za to, co jste vybudovali, pokud to nebylo vybudováno na pevné skále zjevení, že je jediný Spasitel, který zaplatil cenu za duše a spasil životy od zahynutí, a že ON JEDINÝ JE HODEN vší chvály a vší slávy, pak se vám vše zřítí. To vše padne, praví Pán!!

Zkontrolujte své základy. Zkontrolujte své základy, zda byly založeny správně na pravém základu apoštolském a prorockém, kde hlavním úhelním kamenem je sám Ježíš Kristus. Pokud nejsou založeny správně, pak je rychle zbořte a proste Boha, aby vám pomohl vystavět nové základy V JEHO JMÉNU a k JEHO SLÁVĚ a ne podle vás a podle vašich snů, vizí a ambicí!! Ať je JEHO vize vaší vizí a nebudujte na žádném jiném základě!! Pracujte rychle, abyste ve svém duchu před Bohem věci napravili, abyste nebyli smeteni větry a povodněmi, které v tuto hodinu posílá, aby zničil hory monumentů postavených člověku a lidským službám! Slyšte Pánovo slovo a poznamenejte si je. Již přichází!

Netrapte se pro Saula. Již je připraven nový Král, který je pastýřem podle Mého srdce a On přivede Můj lid zpět ke Mně. Pozvedám ducha Davidova mezi těmi kněžími, kteří Mne milují a kteří milují pravý zákon, který vyšel z Mých úst. Zákon, podle kterého Můj lid má odstoupit od každé nepravosti a nečistoty, aby mohl pozvedat čisté ruce a čistá srdce k Hospodinově hoře, k hoře Mé svatosti.

Ó, svatí Boží muži, nebojte se kázat pravdivé slovo Boží, protože tím spasíte jak své duše, tak duše těch, kteří vás poslouchají ve vaši poslušnosti ke Mně. Já mám ostatek v zemi! Mám svaté služebníky v zemi, kteří nesklonili svá kolena před Bálem!

Obrátili jste se k Bálovi, nebo jste Moji služebníci? Předstupte před Boha a zkoumejte svá srdce a zodpovězte tuto otázku! Jste Moji služebníci, nebo jste služebníci Bálovi ve smlouvě s Jezábel? Co na to řeknete? Staráte se o vybudování veliké služby nebo horlivě berete na sebe svůj kříž a následujete Mne, abyste mohli vést Můj lid tou stejnou cestou? Vedete Mé stádo tak, jak jsem vám je svěřil do starostlivé péče? Vedete je tak, aby prošli i těžkostmi během dlouhé noci, pocením velkých kapek krve v zahradě až ke strašlivému kříži, tak aby mohli pravdivě poznat Můj život vzkříšení?

Nebo je vedete k jinému hlasu, který chce, aby věřili, že není třeba žádné oběti, že není třeba platit žádnou cenu, že není třeba položit svůj život, že není třeba brát žádný kříž ve službě pro Mne? Kážete pravé evangelium nebo antikristovo evangelium, které nepřijímá, že synové, kteří mají vejít do slávy, Mne musí následovat cele?

Ať svaté stádo Boží, ovce, které znají Můj hlas, vše zkoumají a prověřují, aby v Mém domě bylo pravé rozeznání a citlivost! Pryč s duchy hloupých žen, které jsou jako podlézaví přisluhovači pod vládou těch, kteří používají ducha čarodějnictví. Duch čarodějnictví na nejvyšší úrovni Mé církve je ten neposlušný duch na nejvyšších úrovních služby, kdy Moji služebníci dávají přednost poslušnosti Bálovi, před poslušností Mně a uzavírají smlouvu s Jezábel!!

Je čas, aby proroci a kněží zkoumali svá srdce a volali k Bohu, aby ze srdce rozeznali a oddělili to, co působí Bůh od toho, co působí Bál. Křik a nářek v Duchu očistí duše proroků před Bohem, aby čisté slovo Boží mohlo začít přicházet jako nikdy dříve a připravit příchod Jeho království, kdy Jeho služebník vládne ve vší spravedlnosti. Bůh má v zemi své Davidy, kteří milují Jeho lid a mají stejné srdce, jaké má On ke svému lidu. On je tím, kdo je pozvedá.

Jsi jako Saul nebo jako David? Jsi Bálovým prorokem nebo prorokem Božím? Je čas rozpoznat, jakého jsi ducha!! Předstup před Boha a zjisti to! A nešetřete se a přiložte sekeru na kořen svého vlastního života, abyste vy sami i vaše stáda mohli být ušetřeni soudu Božího. Protože vše, co člověk nebo služba nyní nepošle do soudní síně, bude v tento čas souzeno Božím ohněm a třesením tak, jak tomu ještě nikdy před touto hodinou nebylo!

Můžete uložit svoji duši pod oltář soudů Božích a prosit o Ježíšovu krev, která již vytekla pro vaši záchranu. Ale pokud vystupujete z oltáře, abyste jednali s Mým stádem v duchu vzpoury a čarodějnictví a pracovali proti Mně a proti Mému lidu, pak vězte, že přicházím, abych toto zlo soudil.

Nechci, aby někdo zahynul! Jsem Bůh, který nechce, aby cokoliv zahynulo. Jsem Bůh, který chce sebrat úlomky, které zůstaly! Vám, Mé ovce, které jste byly rozděleny a rozptýleny duchy čarodějnictví kvůli smlouvám s Jezábel, vám pravím: Obnovím a pozvedám Davidy v zemi!! Posilněte se a očekávejte, že se zjevím skrze Mé Davidy, které nyní pozvedám, aby obnovili Mé stádo. Ostatek bude spasen a Má svatost bude vidět a Já sám přijmu všechnu slávu. Všechny chudé v Mém stádu, kteří Mě opravdově milují a opravdově milují Mé slovo, postavím na silnici svatosti, a poznání a zjevení Mé slávy bude viditelné po celé zemi.

Slyšte toto velmi vážné slovo Hospodinovo a dbejte jeho příkazů. Vše kolem vás je rozbouřené ve víru záplav, lijáků a větrů, které právě posílám, abych obnovil slávu, která byla uloupena Mému Synu lidskými ambicemi. Ale pokud vezmete vážně to slovo, abyste zkoumali svá srdce a uviděli, zda se ten zloděj ve vás neukrývá, bude vám dobře i vašemu domu, praví Pán. Vyžeňte jej a dejte všechnu slávu Bohu a uvidíte Moje obnovení a Moji dobrou vůli a pokrok Mého království ve vašich životech a ve vaší službě.  Smlouvy s čarodějnictvím a s duchem Jezábel musí být zlomeny a naprosto zničeny, aby vás nemohly znovu trápit!
Toto praví Hospodin!!

Všem v Ježíšově lásce, který nás miloval a vydal sebe samého za nás!

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/