9. února 2011

Vezmi svůj kříž a následuj Mě

Otázka: Co Pán Ježíš myslel, když řekl, „Vezmi svůj kříž a následuj Mě.“ (Mt 16:24; Mk 8:34; L 9:23)?

Odpověď: Začněme tím, co Pán Ježíš neměl na mysli.
Mnozí vykládají ‚kříž‘ jako určité břemeno, které musí nést ve svém životě: napjatý vztah, nevděčná práce, nemoc, S sebelítostí říkají: „To je můj kříž, který musím nést“ Takováto interpretace ale není to, co Pán Ježíš myslel, když řekl: „Vezmi svůj kříž a následuj Mě.“

Když Pán Ježíš nesl svůj kříž na Golgotu, aby byl ukřižován, nikdo si ani nepomyslel, že ten kříž je symbolické břemeno, které musí nést. Pro člověka prvního století kříž znamenal jen jednu jedinou věc: smrt a to tím nejbolestivějším a nejpotupnějším způsobem, jaký lidské bytosti dokázaly vyvinout.

O dva tisíce let později hledí křesťané na kříž jako na opatrovaný symbol smíření, odpuštění, milosti a lásky. Ale v Ježíšově dni, kříž nepředstavoval nic jiného, než mučivou smrt. Římané nutili odsouzené kriminálníky, aby si sami nesli nástroj své popravy před očima těch, kteří stáli podél té cesty k smrti, a kteří se jim ještě posmívali.


Proto, „Vezmi svůj kříž a následuj Mě“ znamená být ochoten zemřít, a tak následovat Pána Ježíše. Tomu se říká „zemřít sobě“. Je to volání k absolutní kapitulaci! Vždy, když Pán Ježíš přikazoval nést kříž, říkal také: „Kdokoli si chce zachránit svůj život, ztratí jej, ale kdokoli ztratí život pro Mne, ten jej zachrání. Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil?“ (L 9:24-25) Ačkoli je toto volání tvrdé, odměna je nesrovnatelná.

Kamkoli Pán Ježíš šel, všude přitahoval zástupy. Ačkoli Jej tito lidé často následovali jako Mesiáše, jejich chápání toho, kým ve skutečnosti Mesiáš byl a co měl vykonat, byly zkreslené. Mysleli si, že je Kristus uvede do obnoveného království. Očekávali, že by je měl vysvobodit z despotické nadvlády římských okupantů. Dokonce i Jeho nejužší kroužek učedníků si myslel, že království přijde brzy (L 19:11). Když Pán Ježíš začal učit, že zemře rukama židovských vůdců a jejich pohanských mocipánů (L 9:22), Jeho popularita poklesla. Mnozí z Jeho šokovaných následovníků Jej odmítli. Ve skutečnosti, oni nebyli schopni dát do smrti své představy, plány a touhy a přijmout ty Jeho.

Je snadné následovat Pána Ježíše, když náš život běží hladce. Náš skutečný vztah k Němu se odkryje ve zkouškách. Pán Ježíš nás ujišťuje, že Jeho následovníci budou procházet zkouškami (J 16:33). Učednictví vyžaduje oběti a Pán Ježíš neskrýval náklady.

L 9:57-62 byli lidé zdánlivě ochotni následovat Pána Ježíše. Když ale s nimi mluvil, byly jejich reakce přinejmenším bez nadšení. Selhali, když viděli cenu následování. Nikdo z nich nebyl ochoten vzít svůj kříž a ukřižovat na něm své vlastní zájmy.

Proto se zdá, že je Pán Ježíš odrazoval. Jak se to úplně liší od obvyklé evangelizace! Kolik lidí by asi reagovalo na výzvu přijít kupředu: „Pojď a následuj Ježíše a ztratíš přátele, rodinu, reputaci, kariéru a možná i svůj život“? To by počet falešných obrácených radikálně poklesl! Takovou výzvu měl Pán Ježíš na mysli, když řekl: „Vezmi svůj kříž a následuj Mě!“

Jestli tě zajímá, zda jsi připraven vzít svůj kříž, zamysli se nad těmito otázkami:

-       Jsi ochoten následovat Pána Ježíše, i když to bude znamenat ztrátu tvých nejbližších přátel?
-       Jsi ochoten následovat Pána Ježíše, i když to bude znamenat odcizení tvé rodiny?
-       Jsi ochoten následovat Pána Ježíše, i když to bude znamenat ztrátu tvé pověsti?
-       Jsi ochoten následovat Pána Ježíše, i když to bude znamenat ztrátu tvé práce?
-       Jsi ochoten následovat Pána Ježíše, i když to bude znamenat ztrátu tvého života?

Na některých místech světa jsou takové následky realitou. Ale všimni si, že ty otázky jsou uváděny frází „Jsi ochoten?“  Následovat Pána Ježíše nutně neznamená, že se ti tyto věci stanou, ale jsi ochoten vzít svůj kříž? Pokud ve tvém životě přijde situace, kdy budeš čelit volbě – Ježíš, nebo pohodlí tohoto života – co si vybereš?

Oddanost Kristu znamená: brát svůj kříž denně, vzdávat se svých nadějí, snů, majetku, dokonce svého vlastního života - kvůli Kristu! Pouze když dobrovolně bereš svůj kříž, můžeš být nazýván Jeho učedníkem (L 14:27). Odměna je hodna ceny. Pán Ježíš spojuje svoji výzvu k smrti („Vezmi svůj kříž a následuj Mě“) s darem života v Kristu: „Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro mě, ten jej nalezne. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj život?“ (Mt 16:25-26)
+++

Kristus pro nás obětoval vše z lásky k nám, abychom byli Jeho a jen Jeho na věky. Učinit nás svým vlastnictvím, to byl hlavní důvod Jeho smrti!      Denney

Pokud toto uvidíme, nebude pro nás příliš těžké, abychom pro Něho také byli ochotni obětovat vše.

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/