5. prosince 2006

Čistá srdce a svaté životy


Pure Hearts And Holy Lives
Ron McGatlin

Neexistuje krásnější pozemský vztah, než bohabojné spojení mezi mužem a ženou. Božím plánem a řádem je, aby Duch svatý působil uvnitř jejich srdcí a sjednocoval je v Boží lásce. Svatý Duch, který povznáší milostný vztah v čistý Boží řád, je pro svět obrazem důvěrného vztahu mezi Bohem a Jeho očištěnou svatou Nevěstou.

Nepřítel neúnavně pracuje, aby zničil tento nádherný obraz o důvěrném vztahu k Bohu. Nepřítel nabízí falešné padělky, aby napodobil čistou lásku a manželské spojení, které připravil Bůh. Mnoho lidí v církvi, včetně vedoucích, bylo svedeno nepřítelovým padělkem a upadlo do nečistých a bezbožných vztahů a skutků.

Bolest nad nečistými a bezbožnými životy mnohých lidí v církvi, rve Boží i lidská srdce.Smyslnost a chtíč v životech lidí v církvi, a zvláště vedoucích, je zničující! I když je ukrýván před lidmi, utajovaný chtíč se v duchovním světě jeví jako obrovská světelná reklama, která přitahuje mnoho zlých duchů. Všichni zúčastnění  i všichni kolem, mohou být ovlivňováni těmito nečistými duchy a tak jsou ohrožováni mnozí další lidé. Muži a ženy se zaplétají s duchy svodu a stávají se návnadou k oklamání.
 
Přirozené tělesné touhy se šíří a velice zesilují působením zlých duchů, kterým je povolen přístup skrze nevázanou žádost. Takové démonické vzrušení, zesílené milostným "duchovním" vzájemným vztahem, je mimořádně silné. Je prožíváno jako mimořádně krásné a prospěšné. Takové spojení mezi dvěma lidmi v démonicky ovlivněném vztahu je nadpřirozené, protože démoni pracují na každém z nich, aby prožili intimní poznání jeden druhého, které je prožívané dokonce i na dálku. Oklamání narůstá a oběma se zdá, že je všechno v pořádku, i když nejsou oddáni jako manželé, a dokonce každý z nich je v manželství s někým jiným.

V jejich oklamaných myslích se vytvářejí podobné myšlenky: "Jak by mohlo být špatné něco, co je prožíváno jako krásné? Bůh jistě viděl moji potřebu a přivedl mi tuto zbožnou osobu, aby tuto moji potřebu naplnila. A kromě toho, my jsme ve skutečnosti neměli pohlavní styk." (Zatím ještě ne...) "Toto je pouze nádherný vztah, který nás oba buduje v našich životech a naplňuje mé hluboké neuspokojené potřeby."

Duchové perverze jsou přitahováni k tajným žádostem, což může způsobit, že muži jsou přitahováni k mužům, ženy k ženám, a mnozí pak k dalším sexuálním perverzím. Duchové duchovní slepoty a oklamání způsobují, že i nejodpornější chování se zdá být přijatelné a normální i pro lidi v církvi.

Dovolte, abych jasně řekl, že jsou v církvi takoví, kteří mají čistá srdce, zvláště mezi přicházející generací. Přesto, zástupy těch, kteří jsou v církvi, se topí v močálech špíny tajných žádostí, které vedou do nemorálnosti, nečistoty a bezbožnosti.

Jak může dojít k něčemu tak zlému i přesto, že tito lidé navštěvují církev a účastní se společných modliteb? Jak mohou dobří lidé sklouznout do tak hlubokého oklamání?

Klíčem k odpovědi na tuto otázku je osobní náboženské oklamání, které vede k duchovní slepotě. Jednoduše řečeno, jsme slepí, pokud nedocházíme k poznání, kdo je Bůh, a jak nesmírně bohatý potenciál můžeme právě v Bohu mít.
Bůh, který sám sebe nazývá naším Otcem, a nás svými dětmi, je tím, Kdo stvořil veškerou nádheru nebes a země - tím, Kdo stvořil veškerý život a udržuje jej - Bůh, který je Svatý, Svatý, Svatý a Slavný nad každou představu!

Ten stejný Bůh vášnivě miluje tebe i mne a touží mít s námi důvěrné obecenství, které se projevuje nádherným životem v nás. A jen my sami se dostáváme mimo, pokud usilujeme naplnit naše životy a naše potřeby u jiných bohů! Sami sebe klameme a vyřazujeme se z života ve slávě a dobrotě toho Jediného, který nás tak miluje, že přišel na zem v Synu Božím, Synu člověka, aby nám připravil cestu do Jeho slavného života čistoty a svatosti, která uvolňuje Boží proměňující moc na zemi, jako je v nebi.

Kdyby se naše oči mohly otevřít, aby uviděly ten slavný život, který nám uniká, pak bychom naše démonicky podněcované sexuální a milostné žádosti uviděli jako nejohavnější, nečistou a bezbožnou stěnu, která stojí mezi námi a životem v Boží slávě. V každé lidské bytosti je vložena touha po vzrušujícím životě a potřeba prožívat radost ze života. Tato potřeba je v nás, aby nás vedla k hledání Boha.

Převrácenost této žádosti spočívá v hledání vzrušení a uspokojení v něčem jiném, co nahradí v našich životech Boha. Touha po penězích i po věcech, které si za ně lze koupit stojí vysoko na seznamu našich tužeb, ale vše, i zábava, sláva a postavení ustupují do pozadí před vzrušením a očekávaným uspokojením z milostných a sexuálních vztahů, a to zvláště z nedovolených vztahů, které jsou proti Božímu záměru.

Milostné vztahy a sex jsou nám v našich životech dány od Boha k tomu, abychom mohli přirozeným způsobem pochopit, co je to duchovní sňatek Nevěsty, která se stává Manželkou Boha. Naše nevázaná tajná žádost vede k zásadnímu hříchu, který ničí obraz čistého vztahu mezi Bohem a Jeho Nevěstou. A tím je pak svět ponechán bez vedení a bez příkladu Božího lidu. Boží obraz vztahující se k lidstvu je ztracen a svět se obrací ke zdrojům vzrušení a požitku, které vidí kolem sebe. Za morální pád světa je pak zodpovědná církev!

Nezabýváme se zde nápravou pokud jde o božstva, kterým slouží lidé světa. Jde nám o nás, o naše selhání, kdy na nás není v tomto světě vidět Boží život Krista Ježíše v Duchu svatém. Jedná se o nás, abychom byli svobodní od nečistoty v našich životech, které jsou zkažené tajnými žádostmi lidí v církvi, hlavně vedoucích. Jedná se o nás kvůli té skutečnosti, že míjíme Boží slávu, které jsme se dokonce ještě ani nedotkli! Jde o základní nedostatky v církvi, ve které jsme vyrostli, která selhala v tom, že nás měla vybudovat pro náš další život, abychom nezůstávali v našich tajných žádostech. Selhala, když nám měla otevřít oči a ukázat nám, kdo je Bůh a jaký život v Něm můžeme mít již na zemi.

Jsou zásadní problémy v nás a v církvi, kterou jsme vybudovali.
Jsou zásadní problémy v církevním systému, který produkuje nebo dovoluje, aby docházelo k ohromnému množství případů morálního selhání, tak jak to vidíme v současné době. Jsou zapotřebí podstatné změny, aby vyrostli skutečně čistí a svatí Boží lidé, kteří budou žít nádherný Boží život, který je mnohem krásnější, než všechno to, co jsme prožívali doposud.
Bůh soudí spravedlivým soudem, který vede ke svatosti. Nyní, z Boží milosti, jsou ukazovány slabosti minulých církevních systémů v celé nahotě. Církev zaměřená na pastorský systém, který sloužil v minulosti, vedl k devastaci mnohých vedoucích a  není schopen přivést lidi do opravdové svatosti. Přicházející systém, který je zaměřen na Krista, se vyznačuje službou několika starších v každé skupině, kteří budou vést a uvolňovat lidi, abychom společně dospěli do plné míry postavy Kristovy.
Jediný systém, který může způsobit, aby se projevovala Boží vůle na zemi jako je v nebi, je Království Boží. Jedinou osobou, která může toto království Boží přinést, je Ježíš Kristus skrze Ducha svatého. Tělo Kristovo se musí skutečně stát Nevěstou a Manželkou Boží. Bůh dnes hledá lidi čistého srdce, kteří žijí svaté životy, ve kterých může Kristus přebývat Duchem svatým, aby nastala skutečnost Božího nebeského Království zde na zemi. Naše bláznivá snaha podržet si skryté tajné žádosti, zastaví projev Boží slávy v nás i ve světě kolem nás. Naše arogantní pýcha nám zabrání padnout před Bohem na kolena a nedovolí Mu nás omýt a očistit.
Naše cykly pokání a opětných návratů k našemu bláznivému životu v tajných žádostech nás nikdy nemohou uvést do Boží slávy a my nikdy nepoznáme oslavený život, jaký bychom mohli mít v Něm! Bůh nestojí o další kolo vlažného pokání, ale o znovuzrození do čistoty a svatosti v Něm jednou pro vždy! Náboženství nás oklamalo, abychom uvěřili tomu, že zde nikdy nemůžeme mít skutečně čistá srdce a žít svaté životy, ale že se stačí držet spasení v Ježíši, ale zároveň se opět vracet k našim skrytým žádostem a pak znovu chtít být spaseni. Náboženství nám lhalo a bylo používáno nepřítelem k tomu, aby nás okradlo o Boží slávu a oloupilo Boží lid o Království Boží na zemi.
Nyní, v těchto dnech, se ve stěně objevil průlom a všechny skryté tajné žádosti jsou zjevovány a ti, co hledají Boha, budou proměněni, ale ostatní budou rozdrceni na prach přítomností samého Svatého Boha, který nás příliš miluje, než aby nás zanechal v žaláři náboženského podvodu a našich vlastních marněných životů. Bůh činí změny a mění svět. Soud je ve dveřích, aby přivedl opravdový Boží lid do skutečného Božího Království.
Amen a amen!

1 Petrův 1:14-16:  Jakožto synové poslušní, nepřirovnávejte se prvním neznámosti vaší žádostem.
Ale jako ten, který vás povolal, Svatý jest, i vy svatí ve všem obcování vašem, buďte;
Jakož napsáno jest: Svatí buďte, nebo já Svatý jsem.
Svatí buďte, nebo já Svatý jsem!


http://www.openheaven.com/

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/