3. září 2008

Vidění o kyselinovém mraku

Vision of the Acid Cloud - 1994

Richard Smith


Toto vidění bylo velmi živé. Právě jsem chtěl začít se studiem. Viděl jsem před sebou obrovský černý mrak, který přinášel spoustu sazí a jiných nečistot. Zápach síry ukazoval, že se nejedná o běžný mrak, ale spíše o kyselinový mrak, který vznikne explozí chemické továrny, nebo rafinerie. Pohyboval se vlastní silou a rychle se přibližoval k menší vyprahlé rovině, za kterou byly nějaké skalnaté hory. Rovina byla zaplněna lidmi a já jsem pochopil, že se jedná o křesťanské obyvatelstvo Anglie. Většinou to byli bílí Anglosasové, ale byli tam také příslušníci ostatních menšin, reprezentující imigranty žijící v Anglii.

Čtyři skupiny

Při bližším zkoumání jsem uviděl, že toto obrovské shromáždění se dělí na čtyři skupiny.

První skupina, byla nejblíže mraku a byla pod jeho přímým vlivem. Tuto skupinu bylo možno označit za intoxikovanou.

Za touto skupinou, byly ještě druhá a třetí skupina, které byly smíšené s první skupinou. Tu druhou je možné označit jako bojácné a třetí skupinu za rozhněvané.


Ještě dále za nimi v menší vzdálenosti byla menší skupina, která byla známa jako "připravení". Avšak, bylo naprosto jasné, že kyselinový mrak se blížil, aby pokryl všechny čtyři skupiny, bez ohledu na to, jestli chtějí nebo nechtějí. V této chvíli jsem si uvědomil, že tento mrak přicházel od západu.

Jako odpověď na tento mrak, se první skupina smála, tančila a radovala se. Někteří z jejích členů leželi povalení a vydávali nejrůznější zvířecí zvuky. Někteří byli tak bláznivě šťastní, že při jakoby jihoamerickém tanci dokonce vytvořili řetěz, který se jako had vlnil až do mraku. Se zachvěním jsem si uvědomil jejich chybu. Intoxikovaná neviditelnými výpary přicházejícími z předního okraje mraku, byla tato skupina omámená, a proto mylně považovala tento špinavý mrak za občerstvující déšť přestavující Boží přítomnost. Selhali, pokud šlo o rozeznání jeho skutečné podstaty.

Druhá skupina rozeznala, co ten mrak přináší, ale potom zpanikařila. Někteří utíkali a zakopávali a naráželi na sebe, zatímco jiní tam stáli jako přimrzlí k zemi a rozhlíželi se jednou tam, pak zase jinam. Podobně jako ta první skupina, byli pohlcováni mrakem. Jejich základní chybou bylo, že před zlem zpanikařili.

Když se toto dělo, lidé v třetí skupině, kteří také uviděli, jakou hrozbu mrak představuje, se postavili před něj a rozhněvaně proti němu hrozili pěstmi a dělali mnoho hluku. Někteří proti němu kopali nohama. Stejně jako ty dvě první skupiny, i tito byli oblečeni do lehkých letních oděvů. Chybou bylo, že se pokoušeli bojovat proti mraku ve vlastní síle. Následkem toho byli také pohlceni.

Jak mrak postupně pohlcoval každou z těch skupin, nejprve bylo ticho, následované zoufalým bolestivým naříkáním, po kterém následovalo ještě větší ticho vystřídané sténáním. Připomínalo to chemické útoky v první světové válce.

Připravení

Čtvrtá skupina křesťanů se připravovala jednat s hrozbou, kterou představoval mrak. Spěšně si oblékali protichemické obleky, upevňovali si masky a odolné přilby se silnými světlomety jako jsou důlní lampy. Nad lampou, která představovala světlo DSV, byl na vrcholu helmy jasný rudý bod. Rozeznal jsem, že představoval krev Ježíše Krista. Bylo to znamení na této skupině. Po stranách nesli brašny s první pomocí označené červenými kříži. Ty měly sloužit na pomoc křesťanům popáleným mrakem. V levé ruce drželi průhledné štíty a v pravé nejrůznější druhy zbraní proti různým mocnostem, které nesl mrak.

Náhle, podle Božího načasování, utvořili řadu, spojili štíty a s klidem a spořádaně pochodovali k mraku. Zcela zjevně byli vedení Pánem. Bylo také jasné, že byli povoláni pracovat velmi těsně vedle sebe.

Výklad

Po modlitbě mi Bůh dal následující vysvětlení:

1) Kyselinový mrak nejenom představuje to, co je již známo (Toronto), ale i to, co ještě přijde. Torontské projevy jsou jen tak říkajíc čelní hrana mraku. Ty pouze dláždí cestu pro ještě extrémnější projevy toho zlého. Zkrátka, "Toronto" může být viděno jen jako počátek a ne konec.

2) To, že se mrak pohybuje vlastní silou ukazuje, že uvnitř mraku je něco, co lze označit za ducha. Je to vůdce dalších duchů, kteří obývají v mraku. Navíc, tento nepřátelský duch dostal od Boha povolení, aby vyzkoušel spolehlivost křesťanů v této zemi. Během procesu dělení, které způsobí mnohá zranění, se jasně ukáže, kdo v církvi stojí s Pánem Ježíšem a kdo ne. Avšak některým z těch tří prvních skupin bude ještě dána určitá příležitost k pokání. Po krátkou dobu ještě bude možnost, aby se vrátili do pravého obecenství s Bohem.

3) Plochá, bezvodá pouštní planina představuje anglickou společnost, která byla oloupena o Ducha svatého.

Další věcí, kterou je třeba zmínit je, že kdyby Boží lid byl na vrcholech těch skalnatých hor, (které představují blízkost Boží přítomnosti), tak by byli unikli působení kyselinového mraku. To, že sešli na pouštní planinu způsobilo, že přišli o velmi důležitou citlivost na jedovaté vlivy. Jinými slovy, přebývání na místech, kde Pán Ježíš Kristus nechce vidět svůj lid, je svléklo z mnoha částí jejich duchovních ochranných oděvů. Místo Božího pancéřování, mají na sobě lehké letní prádlo. Kromě toho, tím, že jsou na suché poušti způsobuje, že mnozí křesťané hledají utišení své žízně ze špatných duchovních zdrojů. To je příčinou, proč ta první skupina vítala mrak s takovým nadšením. Mysleli si, že jim to nabízí snadnou cestu k dosažení jejich přání.

4) Jak již bylo řečeno, lidé na pláni byli křesťané, většinou charismaticko/evangelikální křesťané, ale bylo tam také mnoho reprezentantů ze zavedených denominací. Ti se vyznačovali svými duchovenskými límečky, dlouhými taláry a výrazy v obličejích, které vyjadřovaly jejich nadutost. Bylo zřejmé, že tento mrak bude mít velice rozsáhlé účinky.

5) Ve vidění bylo zřejmé, že ty čtyři skupiny reprezentovaly čtyři možné reakce na kyselinový mrak. Jen čtvrtá skupina jednala přiměřeně situaci. Ti, kteří stáli jako přimrzlí k zemi a hleděli dvěma směry, symbolizovali křesťanské vůdce, kteří se pokoušejí najít výhodná diplomatická řešení, ale to je pro jejich situaci naprosto nemožné. Proto nebylo žádným překvapením, že většina jejich stoupenců dezertovala a nechala je osamocené, aby byli pohlceni mrakem. V tomto bodě věřím, že Duch svatý jasně říká: "Dávejte si pozor na lidské způsoby řešení „Torontského fenoménu". To, před čím stojí církev, je především duchovní problém a ne psychologický nebo kulturní. Proti tomu jsou nutné duchovní zbraně.

6) Role čtvrté skupiny, která jediná skutečně činila Boží vůli, byla dvojího druhu. Především šlo o používání duchovních zbraní, které dostala, aby útočila na mocnosti, které byly v mraku. A za druhé, měla pomáhat obnovit křesťany v těch třech předchozích skupinách, kteří byli mrakem zraněni. Žel, někteří křesťané budou mimo pomoc, protože buď ji odmítnou, nebo budou v tak divokém stavu, že bude nemožné s nimi jednat. Je jisté, že ne všichni křesťané přežijí přechod mraku. Někteří se zřeknou své víry, mnozí budou trpět stálými fyzickými a mentálními zhrouceními. A někteří ztratí život.

Začal jsem vidět, že ten kyselinový mrak byl také mrakem Božího soudu, který bude muset přecházet přes církev, dokud z ní nebude násilně odstraněno zlo. Teprve tehdy, až kyselinový mrak dokončí své dílo, bude církev dostatečně očištěna, aby mohla přijmout oblak Boží přítomnosti. Tento oblak pak přinese další očišťování a velmi potřebné probuzení. Doba pro příchod tohoto oblaku však ještě nepřišla. Proto jsou naděje na blízký příchod probuzení zatím předčasné.

Znamená to, že „Torontský fenomén“ nereprezentuje čas osvěžení, ale spíše se dá označit za první část velmi hrozného soudu nad církvemi v této zemi. V naprosto reálném smyslu, je mnoho lidí v církvi předáno satanu k zahubení těla. Jenom ti, kdo jsou věrni Pánu ve všech věcech, budou z tohoto soudu vyňati, i když i oni mohou být nešťastní z jeho důsledků.

Pro členy čtvrté skupiny je v tom výzva, aby drželi spolu, a aby nejednali jako skupina nesourodých jednotlivců.

Na závěr,

věřím, že Duch svatý vás, kteří toto čtete, vyzývá, abyste se rozhodli, do které skupiny chcete patřit - těch opilých, bojácných, rozhněvaných nebo těch připravených? Veliké zlo přichází na církve v této zemi. Zbývá jen málo času na rozhodnutí!


Vision was given to a man in England way back in September 1994. Events have so far proved it very accurate indeed. (Source: Integrity Teaching Services, 10 Hyde Park Close, Headingly, Leeds LS6 1SF, United Kingdom).


Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/