28. listopadu 2006

Buď opravdový a čiň pokání.

Lonnie Mackley

 

Mé drahé dítě, nastal den, kdy se musíš úplně oddělit a chodit přede Mnou v naprosté poslušnosti. Jestliže učiníš úplné pokání, budeš velmi požehnaný, ale pokud zůstaneš vůči Mně ve vzpouře, budeš čelit mnohem horšímu napravování, než jsi kdy dříve zažil. Vím, Můj milovaný, že toto je mnohem vážnější slovo než obvykle, ale dny, které přijdou, budou velmi nebezpečné, a proto se Můj lid musí naučit chodit v naprosté poslušnosti, jinak nemám jinou možnost, než jej trestat spolu se všemi jinými, kteří chodí v neposlušnosti.

25. listopadu 2006

Vedení Duchem Svatým

Neznámý autor

Když člověk žije ve víře, je třeba, aby znal hlas svého Pána. Musel jsem se naučit mnoho věcí, ale Duch svatý je dokonalý učitel. Je navíc trpělivý, za což jsem mu já, osel, vděčný.

Rozhodující bylo naučit se rozeznávat mezi Pánem a ďáblem. Jednoho dne za mnou přišlo několik studentů a vyptávali se mne na tento problém: „Často jsme vás slyšeli říkat: ´Pán mi řekl.´ Jak víte, že to byl Pán?„

„Cožpak k našemu duchu nemluví?“ odvětil jsem. „Ty“, řekl jsem jednomu z nich, „slyšel jsem jak jsi dnes ráno říkal, že ti ďábel ztrpčuje život. Jak můžete, chlapci, tak jasně slyšet ďábla, ale neslyšet Pána?

12. listopadu 2006

Křesťanství versus psychologie

Debbie O'Hara
14.1.2004

V posledních dobách „nastanou lidé sami sebe milující“, tak nás upozorňuje Bible ve 2Tim 3:1-2.
Žasnu, kolik církví si uvědomuje, že mohou napomáhat naplnění tohoto proroctví. Jedním z největších ohrožení Kristovy církve je dnes náboženství psychologie. Možná, že teď někomu šlapu na prsty, ale ano, slyšíte mě dobře! Psychologie je skutečně náboženství a je velmi destruktivní, pokud jde o Boží Slovo. Zatímco psychologie infiltrovala naši americkou kulturu, horší tragedií je její infiltrace do křesťanské církve, kde byla začleněna do biblického vyučování. Syntetizovat psychologii s Biblí je jako spojit uctívání ďábla s křesťanstvím. To je převrácenost nejvyššího stupně, ale právě to mnohé křesťanské církve dnes dělají.

4. listopadu 2006

Čiňte pokání dokud je čas

David Howe
11.2.2002

Dnes jsou v Těle mnozí, kteří jsou ve hříchu a ospravedlňují se  překrucováním Slova a myslí si, že tak uniknou. Ale neuniknou, protože soud začíná od domu Božího. Pán musí soudit svůj lid dříve než svět.

Proto, jestliže musíte činit pokání, čiňte pokání a buďte svobodní. Nečekejte ani vteřinu.

Čiňte pokání a buďte čistí a svatí před Pánem, protože hřích neobstojí v Pánově přítomnosti.

Pamatujte na to, co se stalo Ananiáši a Zafiře.

Čiňte pokání dokud je ještě doba milosti, protože brzy období milosti skončí a pak nastane doba soudu.

Již žádné míchání. Již ne ve světě a ze světa. Již žádné ospravedlňování milování světa. Již žádné toužení po světě. Již žádné ospravedlňování hříchu. Slovo praví, že jsme ve světě, ALE NE ZE SVĚTA.

Dávej si pozor


David Howe
31.10.2002 


Dávej si pozor, abys neupadl do léčky pýchy, protože pýcha se k tobě připlazí nepozorovaně.
Zůstávej v pokoře, protože pomazání přichází společně s pokorou.
Čest předchází pokora.
Hlídej si tělo, když si tě požívám.
Neraduj se, když jiní padnou, nebo padneš také.
Zůstávej v nízkosti, zůstávej před křížem, zůstávej obmytý krví.
Drž zkrátka své úsudky o druhých.
Pak bude tvé světlo svítit jako město ležící na hoře.

Beware


Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/