29. října 2006

Vyjití z náboženské pouště


Cheryl McGrath
únor 2006

2 Korintským 11:3-4  Ale bojím se, aby snad, jakož had svedl Evu chytrostí svou, tak nebyly porušeny mysli vaše, abyste se totiž neuchýlili od sprostnosti, kteráž jest v Kristu. Nebo kdyby někdo přijda, jiného Ježíše vám kázal, kteréhož jsme my nekázali, aneb kdybyste jiného ducha přijali, kteréhož jste prve nepřijali, anebo jiné evangelium, kteréhož jste od nás nevzali, slušně byste to snášeli.

Následující vidění i s průvodním slovem jsem obdržela 7. prosince 2005. Hned z počátku jsem věděla, že toto slovo není jen pro mne, ale že bylo dáno pro Kristovu Nevěstu, pro její poučení, potěšení a vedení. Nicméně, taková vážná slova vyžadují moudrost a neměla by být předložena na stůl spolu s mlékem a chlebem. Nejprve by měla být strávena a měla by proniknout až do hlubin toho, kdo se o ně bude sdílet s dalšími.

27. října 2006

Bůh čeká - Čas pro Pána

Ann Doupont
27.4.2002

Volám na Mé lidi, ale oni nenaslouchají mému hlasu. Jsou ohlušeni svými vlastními myšlenkami.
Tolik jsem jim chtěl dát jasné myšlení a čistá srdce, avšak oni musí být ochotni činit Moji vůli.
Potřebují si udělat čas být jen se Mnou na tichém místě, aby slyšeli vše, co jim musím každý den říci. 

21. října 2006

Běda těm, kdo prorokují, když je o to někdo požádá!

Jeanne Kruchowski
23.7.2003

Sám sebe nazýváš prorokem, ale klameš se, protože jsi jenom věštec! Který z proroků v Mém Slově kdy prorokoval někomu, kdo jej o to požádal? Pro Mne je to ohavnost!

Co jsi našel jako biblický příklad? Obvykle mluvím skrze Mé proroky k celému tělu, jen zřídka k jednotlivcům. Účelem proroctví je pozvednout Mé Tělo a ne jednotlivce! Protože, když je pozvedáno Tělo, pak jsem vyvyšován Já!

Mluvím někdy skrze proroky k jednotlivcům? Ano, Já mohu dělat vše! Avšak, když studuješ Mé Slovo, pak zjistíš tu pravdu, že to není běžná služba. Ale Můj Lid z toho nyní udělal OBYČEJNOU SLUŽBU! To je VĚŠTĚNÍ!

14. října 2006

Jak odpustit

How To Forgive
Patsy Shelton
1.6.2003

Jednoho dne před nějakou dobou, šel lesem muž, jehož srdce bylo obtíženo žalem. Jak přemýšlel o svém životě, připomínal si mnoho špatných věcí. Vzpomínal na ty, kdo o něm lhali, když ještě pracoval. Jeho myšlenky se točily kolem těch, kteří jej okradli a podvedli. Vzpomenul na rodinu, kterou ztratil. Jeho mysl se obrátila k nemocem, kterými trpěl, a ze kterých nebyl uzdraven.

Celá jeho duše byla naplněna hněvem, vztekem a zklamáním. Stál tam toho dne a hledal odpovědi, ale nic nenacházel, jen jej napadaly další neúspěchy. Poklekl u jednoho starého dubu, aby hledal Toho Jediného, o kterém věděl, že by zde měl vždy být. A se slzami v očích se modlil:

13. října 2006

Americká MODLA

David Kirkwood.
21.4.2006


Představte si člověka, který vezme dřevěný špalek a vyřeže z něj něco, co vypadá jako oděný muž s vousy. Na spodek té figuríny vyřeže jméno „Ježíš“. Potom se každý den před ní uklání a uctívá ji. Udělá to z něho křesťana?

Ne, udělá to z něho modláře! Uctívá něco, co má jméno Ježíš, ale v žádném případě jím není. Jeho dřevěný bůh, je těžká urážka Pána Ježíše.

Podobným způsobem vytvořilo moderní americké křesťanství mnoho variant Ježíše, které se sotva mohou podobat Pánu Ježíši tak, jak je zjeven v Písmu. Tím, že si vytvořili boha podle vlastního přání, uctívají „amerického Ježíše“, a nejsou o nic menší modláři a o nic více křesťané než řezbář, o kterém jsme mluvili.

6. října 2006

Terén se změnil

Cheryl McGrath 
9.3.2005

Slovo, přijaté od Pána 31. ledna 2005.


Slovo k těm, kteří běží jako první vyslanci

Jeremjáš 12:5  Poněvadž tebe s pěšími běžícího k ustání přivodí, kterakž bys tedy stačil při koních? A poněvadž v zemi pokojné, jíž jsi se dověřil, ustáváš, což pak spravíš při tom zdutém Jordánu?

První část tohoto poselství je adresována Pánovým „průzkumníkům“ nebo „vyslancům“. V dobách Starého Zákona byli vybíráni za zvědy vojáci, kteří běželi vpředu, aby prozkoumali zemi a učinili přípravy pro nástup hlavního vojska.

Církev po celém světě nyní prožívá kritické období přechodu a změn, které nakonec ukáží skutečnou Nevěstu Kristovu a odhalí antikristovský náboženský systém, postavený na falešných základech lidské pýchy a intelektu. Slovo „antikrist“ neznamená „anti-Ježíš“. Znamená „anti-Pomazaný“. Jedná se o postoj, který opovrhuje a pronásleduje vše a všechny narozené z Ducha živého Boha, který je Pomazání. Jméno Ježíš Kristus znamená Ježíš Mesiáš (Yeshua Ha Meshiach), Ten POMAZANÝ (Ž 2:2; J 1:41; 4:25-26; L 4:18; apod.). Nenechme se oklamat – antikristovský postoj uznává Ježíše, ale odmítá Jeho Pomazání, aby tím vyzvedl tělo nad Ducha. V současném období Pán potvrzuje svoji skutečnou církev, i když falešný náboženský systém slepě pokračuje ve svém rozšiřování a představuje se jako „církev Ježíše Krista“.