26. srpna 2006

Odpuštění

Forgiveness
Teresa Seputis
8/4/2011

Tak mnohé Mé děti upadly do léčky a byly zapleteny do neodpuštění a dokonce si to ani neuvědomují. Mnozí byli falešně učeni, že vše, co musí udělat, je jednorázové rozhodnutí v jejich mysli nebo vůli – odpustit. Ale oni se dále cítí zraněni, rozhněvaní, zahořklí a nespokojení. Stále si přejí, aby také trpěl ten, kdo jim ublížil.

Mnohé Mé děti říkají, že odpustily, ale ve skutečnosti to opravdově neudělaly. Ti, kteří říkají, že „odpustili“, volají ke Mně a chtějí „spravedlnost“, což znamená, že chtějí, abych potrestal ty, o kterých prohlašují, že jim odpustili.


Nevíte, že jsem vás povolal k vyššímu standardu odpuštění než je toto? Přikázal jsem vám, abyste odpouštěli z celého srdce a vzdali se svého „práva“ na pomstu a opravdově nechali v Mých rukou rozhodnutí o tom, co je třeba udělat. Nechápete, že ten útok nebyl proti vám, ale proti Mně?

Vy jste Moji služebníci, Moji reprezentanti. Jestliže vám nějaká osoba ublíží, Já to předám na Můj účet, ne na váš. Vzpomínáte, jak Můj služebník David zhřešil proti Betsabé a proti Uriášovi – ji donutil k cizoložstvu a jeho připravil o život?

Ten stejný David, pod prorockým pomazáním Mým Duchem Svatým Mi řekl: „Proti Tobě a jen proti Tobě samému, Ó Hospodine, jsem zhřešil.“ (Ž 51:4) To, co Mi řekl, byla pravda, protože Já jsem ten hřích nepřevedl na Uriášův účet, ani na účet Betsabé. Převedl jsem ten hřích přímo na Můj účet. A David měl co dělat se Mnou a ne s Uriášem nebo s Betsabé.

Děti Moje, vy nejste sami svoji, byli jste koupeni za velikou cenu – jste Mé vlastnictví. A útoky, které se staly proti vám, nejsou na vašem účtu, ale na Mém. Proto vás žádám, abyste ty věci předali Mně a všechna vlastnická práva dali na to správné místo.

Protože jste Moji, vše zlé, páchané proti vám, je zlo, páchané proti Mně. Proto záleží na Mně, co s tím udělám. Vám již ta volba nepatří. Proto musíte odpustit a předat to zlo Mně, protože Já jsem ten právoplatný vlastník. Tak jako Mi nikdy nemůžete vzít Moji Slávu, tak nikdy nebudete moci vzít Moji spravedlnost.

Vlastnictví musí přejít na Mne. Rozhodnutí, zda podržet a potrestat nebo zda uvolnit bezpodmínečné odpuštění, patří Mně. Toto rozhodnutí je Moje, tak jako jste vy Moji.

Dítě, pokud držíš nelibost, hněv, hořkost a požaduješ odplatu nebo potrestání pro toho, kdo ti ublížil, pak se ty sám otevíráš lsti nepřítele tvé duše.

Nepřítel je připraven tě ničit, trápit, přinést do tvého života soužení, nemoc a chudobu. Má právo na tebe útočit pro tvé neodpuštění. Dělá to, protože Já jsem ti přikázal, abys odpustil – a pokud neodpustíš, hřešíš a jsi ve vzpouře proti Mně. A tento hřích a vzpoura otevírá dveře nepříteli, aby tě mučil.

Zavři ty dveře, Mé dítě. Ten, kdo trpí kvůli tvému neodpuštění, jsi ty.

To může nepříteli umožnit, aby ovlivňoval tvé zdraví, tvé finance, tvé vztahy a jak se celkově cítíš. Stojí to za to, držet se tak pevně něčeho, o čem jsem prohlásil, že patří Mně?


To je důvod, proč od tebe požaduji opravdové odpuštění, takové, které jde z celého tvého srdce. Vzdej se svého vlastnického práva na zlé, které ti bylo způsobeno a vzdej se práva na pomstu. Předej toto právo na potrestání do Mých rukou. Dovol Mi, abych Já rozhodl co udělám v tom případě a nepožaduj ode Mne, abych držel toho, kdo se provinil. Já jsem dobrý a jsem moudrý. Já jsem také svatý a jsem spravedlivý. Oddělím tě od útoku a od pachatele.

NECH SOUD V MÝCH RUKOU. KDYŽ PŘEDÁŠ SVÁ „PRÁVA“ MNĚ, BUDU TI TO POČÍTAT JAKO ODPUŠTĚNÍ. Uzdravím tě a obnovím tě. Pozvednu prapor proti nepřátelským útokům, které jdou proti tobě. Utiším bolest tvého srdce a tvých citů a zlomím moc tvého zranění. Protože tě chci vysvobodit a to bez ohledu na to, jak budu jednat s tím, kdo ti ublížil. Přeji si, abys byl úplně zdráv, a aby tvoje radost byla plná.

Když si tvé srdce chce připomínat útok, odpor nebo neodpuštění, předej to Mně, protože Já ten útok beru jako útok proti mně. Dovol Mi, abych tě uzdravil a obnovil.

Nedovol, aby tě neodpuštění drželo v otroctví. Předej to Mně, předej Mi svá práva a Já tě vysvobodím z moci zla, které ti bylo způsobeno.TO SUBMIT PROPHETIC MESSAGES FOR REVIEW: Ldo2002@webtv.net

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/