16. září 2006

Choďte vírou a ne viděním

Walk By Faith Not Sight
Yolanda Ballard
24.12.2001


Mé cesty nejsou jako vaše cesty. Nevychoval jsem vás, abyste rozuměli Mým cestám. Vychovával jsem vás, abyste Mi důvěřovali a chodili vírou a ne viděním. Vždy, když hledíte na okolnosti, které vás obklopují a zpochybňují Moji věrnost, dovolujete nepříteli, aby podrážel vaše nohy a kradl vám Má zaslíbení, která jsem vám dal. Ano, vždy, když hledíte a vidíte věci, které se nesrovnávají s tím, co očekáváte že dostanete a pochybujete, bráníte Mému dílu ve vašem životě. Protože Já chci, abyste Mi důvěřovali a spoléhali na Mne, že Já vím co dělám, a že to, co dělám, je pro váš prospěch.

Proto bděte a modlete se a nedovolujte nepříteli aby se mu dařilo vás okrádat. Já jsem vám zaslíbil zdraví a život v hojnosti. Pokaždé, když se poddáváte nepříteli a odvracíte se ode Mne, odstrkujete od sebe Moji ruku milosti. Učinil jsem vás královstvím králů a kněží. A učinil jsem vás mocnou armádou bojovníků a vy jste hrozbou pro nepřítelův tábor. Z toho důvodu nepřítel přichází jako potopa, aby vám zabránil přiblížit se k vítězství, které jsem pro vás získal Mojí krví. Nedovolte, abyste upadli do ptáčníkovy (птцелов) léčky (ловушка). Dejte si pozor na jeho taktiky a záměry, kterými vás chce  odvrátit od dosažení cíle, který pro vás mám.

Buďte moudří jako hadi a prostí jako holubice. Choďte po Mých cestách a dovolte, abych vás naplnil Mojí milostí a pravdou. Dovolte, abych vás naplnil Mojí moudrostí a milosrdenstvím. Nebuďte jako pohané, kteří mají jen to, co vidí před sebou. Choďte vírou a ne viděním a věřte v Má zaslíbení, protože jsem vám připravil dědictví: bohatství, prosperitu a hojnost. Ano, zaslíbil jsem vám ohromné zásoby všeho po čem jste toužili, jestliže na první místo postavíte Mne a Moji spravedlnost.

Toto je den spasení. Toto je den vykročení ve víře a požadování všeho, co pro vás mám. Nekývejte se v pochybnostech a nevěře. Přikryjte se mocí Mé krve a mocí Mého slova. Připevněte si pevně Moji zbroj. Nedovolte, aby se některá její část uvolnila. Potřebujete chodit v Mém slovu vyváženě. Žádným způsobem nebuďte zákoničtí při zacházení s Mým slovem. Nedovolte nepříteli, aby vás oloupil o Moji milost a zavedl vás do marných skutků a náboženskosti.

Buďte svobodní ve Mně a buďte požehnáním ostatním kolem vás tak, jak dostáváte Mé světlo. Buďte citliví na vedení Mého Ducha, protože se snadno stane, že odstrčíte lidi tím, jak k nim přistoupíte s Mojí pravdou. Vzpomeňte si, jakým způsobem jsem Já vám dával světlo v různých oblastech. Já jsem vás také nerozdrtil (победить nezavalil, neudolal). Já jsem plný milosti a pravdy a dělám jen to, co vidím, že dělá Můj Otec. A vy musíte jednat stejně.

Choďte po Mých cestách. Nespoléhejte se na svůj vlastní rozum. Na všech svých cestách poznávejte Mne a Já budu spravovat vaše cesty. Pamatujte na to, že Mé cesty nejsou jako vaše cesty. Mé jsou mnohem vyšší a Já mám plán a cíl pro váš život. Nedovolujte nepříteli, aby tomu bránil tím, že vás zavede do pečování a k pochybnostem o Mé věrnosti. Jestliže nevěříte Mé ruce, věřte Mému srdci, protože Já jsem váš milující Otec a Já vám dávám to, co je pro vás dobré a prospěšné pro váš růst do Mne. Hledejte Mne, milujte Mne a důvěřujte Mi – praví váš Bůh.

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/