15. dubna 2007

Zvláštní vojenská jednotka

Ron McKenzie

Následující proroctví bylo zjeveno před několika lety pro Nový Zéland, ale já věřím, že se ve své šíři vztahuje i na mnohé západní národy. Bylo to v prosinci 1977, kdy Ron McKenzie přijal toto proroctví. Potvrzeno a zveřejněno bylo v červenci 1982 známým anglickým kazatelem Davidem Pawsonem. Je možné, že toto třicet let staré proroctví je pro dnešní dobu?
Andrew Strom

Blížíme se k době, kdy nastane velká duchovní bitva. V současnosti Bůh připravuje zvláštní vojenskou jednotku, která je schopná bojovat a vítězit s málo lidmi i za tvrdých podmínek. Potom svrhne bombu, která téměř zničí nepřátelskou armádu a rozdrtí konvenční ozbrojené síly v Boží armádě.
Pak vyšle zvláštní jednotku, která, díky svému výcviku, zůstane bombou nezasažena. Tato jednotka pak přemůže otřesenou nepřátelskou armádu. To povede k uzdravení zraněných, k jejich reorganizaci, vyzbrojení a obnovení vyčerpaných sil Boží konvenční armády. Výsledkem bude mocné vítězství pro Boha!

Zvláštní vojenská jednotka je malá skupina v církvi, kterou Bůh povolal k nekompromisnímu následovnictví. Tito lidé se odvrátí od světských záležitostí a budou žít výhradně z Božího zabezpečení. Jejich radost v chudobě bude svědectvím světu. Budou to MOCNÍ BOJOVNÍCI NA MODLITBÁCH. Budou prožívat MOC BOŽÍ, takže budou schopni sloužit všem lidem v jakýchkoli situacích. Jejich jedinou motivací bude láska Kristova.

Jakmile bude tato jednotka připravena, Bůh svrhne na Nový Zéland bombu. Bude to ekonomická krize takového rozsahu, jakou dosud Nový Zéland nezažil. Ve srovnání s ní, byla krize ve třicátých letech jen slabou. Bůh zatřese národem. To bude mít dvojí efekt:

Předně – rozpoltí to církev. Církev se stala armádou pro doby míru, která ani netuší, že zuří prudká bitva. Lidé byli oslepeni bohatstvím a ve svém uspokojení upadli do apatie. Zanesli do církve světské způsoby a provozovali ji jako byznys. Platili své příspěvky a nechali pastory dělat jejich dílo. Stali se natolik světskými, že již nejsou světu svědectvím. V ekonomické krizi tito lidé o vše přijdou. Svoje zabezpečení našli v bohatství, své štěstí nalezli v materiálních statcích a náhle nebudou mít nic. Provozovali církev pomocí peněz a církev proto bude úplně ochromena. Bude to rozsudek nad církví. Satan používal peníze a materiální bohatství jako návnadu k tomu, aby lidi udržel mimo církev a krach bude znamenat, že toto jeho pouto se zlomí. Tím nastane situace, kdy církev bude připravena pro obnovu a národ bude připraven pro probuzení!

V tom okamžiku Bůh vyšle svoji speciální armádu. Protože se její členové naučili žít bez světských věcí, nebudou krizí dotčeni. Budou sloužit církvi a budou kázat národu. Církevní lidé přijdou o své sebeuspokojení. Uvidí, že jejich starému způsobu života chybí smysl a cíl. Budou zoufale hledat něco jiného, smysluplného a naplňujícího, a život Božích zvláštních jednotek bude atraktivní alternativou. V církvi nastane velké obnovení, jakmile se lidé v pokání navrátí k Bohu. Mnohým bude poslouženo a oni objeví nádherný nový život v Duchu skrze Krista. Tak se Boží sláva navrátí do církve.

V tom čase bude tato speciální armáda procházet národem a kázat evangelium. Lidé budou hledat nový smysl života a budou připraveni k přijetí evangelia. Výsledkem mocného hnutí Ducha bude, že mnozí lidé budou připojeni k církvi.

Krize nepřijde na krátkou dobu. Je pro to několik důvodů:

  1. Bůh teprve započal připravovat svoji speciální armádu. Ta ještě musí hodně cvičit.
  2. Události nastanou tehdy, kdy to lidé nebudou čekat. Všichni budou mluvit o krizi. Ale situace se zlepší a lidé získají novou naději. A právě tehdy, kdy se bude zdát, že jsou problémy minulostí, přijde krach.
  3. Tyto události budou soudem jak nad církví, tak nad národem. Než Bůh posílá soudy, vždy předem varuje. A než nastane krach, Bůh varuje církev i národ.

I když jsou tyto události ještě krátce vzdálené, jsou neodvratné. V současnosti Bůh povolává svoje zvláštní vojsko, ale požaduje pouze dobrovolníky. Toto je doba rozhodování. Jestliže se připojíme, bude to drahé, ale ušetří nám to mnoho žalu v budoucnosti. Jestliže se rozhodneme připojit, musíme se stát BOŽÍMI BOJOVNÍKY. Musíme se stát MOCNÝMI V MODLITBĚ. Musíme se naučit JEDNAT V MOCI DUCHA. Musíme odložit všechny věci, které by nás mohly zatěžovat. Musíme se naučit žít pouze pro BOŽÍ LÁSKU. Bude to drahé, ale.. jak veliký bude zisk...
národ přivedený zpět k Bohu!