17. dubna 2011

Nezoufej!

Marsha Burns
21.10.2003

Nebuď zoufalý kvůli pokořením, kterými procházíš, protože to jsou nástroje v Mé ruce, kterými v tobě umrtvuji skutky těla.

Co se stane, když tvá reputace utrpí ústy těch, kdo tebou pohrdají? Nenaroste tím tvůj prospěch na věčnosti? Já tě ujišťuji, že je to pro tebe prospěšné!

Matouš 5:11-12  Blahoslavení jste, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
12  Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích; vždyť tak pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.

Já jsem vytrpěl hanbu a ponížení, říká Pán a cožpak ti, kdo jsou Moji nebudou také trpět? Nyní, pravím, skoncuj s odmítnutím, které znovu probouzí minulá zahanbení a těžkosti. Jdi kupředu v moci Mého obnovení, uzdravení a osvobození od strachu z lidí.

Přísloví 29:25  Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.

Do Not Despair