23. prosince 2010

Rozbíjení smlouvy s čarodějnictvím a s Jezábel v církvi

Breaking Covenant with Witchcraft and Jezebel in the Churc
Clo DiPilato
20.5.2003
Toto praví Pán:

Bůh je připraven odhalit čarodějnictví na nejvyšších místech v církvi. Nebude možné se skrýt před pronikavostí záře, která odkryje ohavnost temnoty, která pochází z pekla a je zaměřena proti Božímu stádu.

Co je to za bečení ovcí, které Pán slyší? Je to křik těch, kteří byli vypleněni, oloupeni, chyceni do pasti a vykradeni pomocí čarodějnictví na nejvyšších úrovních duchovní autority. Ti, kteří měli ovce chránit, aby se nestaly kořistí a neupadly do ďáblových nástrah, který loupí, zabíjí, krade a ničí, se stali přímými nástroji bezcitné krutosti a utlačování.
Protože milují svou vlastní ješitnost a sami se vyvyšují svým lichocením a jsou zaslepeni svými ambicemi, pošlapávají chudé ze stáda a kalí řeky, které mají plynout čisté a průzračné, aby sloužily k životu a k uzdravení Božímu lidu. Jejich čarodějnictví je pro Mne jako hřích vzpoury, protože když jsem k nim mluvil, aby zapírali svůj život, aby zapírali sklon k budování pomníků lidem a když jsem chtěl, aby byli zlomeni přede Mnou, a aby nehledali službu lidským systémům, oni se rozhodli, že budou raději poslouchat své touhy a žádosti po uznání než aby poslouchali Mne. Toužili více po sobě než aby přijímali ode Mne, aby v Mém Domě byl pokrm a nápoj pro Boží lid.

22. prosince 2010

Oddělený čas

La Vetta Williams

Toto je období ve tvém životě, kdy tě povolávám, abys měl oddělený čas o samotě se Mnou. Jsem u tebe vždy přítomný. Skutečně jsem s tebou, kamkoli jdeš, ale volám tě, abys měl oddělený čas o samotě se Mnou. Chvíle, kdy Mne chválíš když jedeš, když se sprchuješ nebo se koupeš jsou dobré, ale Já tě volám k takovým chvílím, kdy Já jsem ústředním bodem tvé existence!

Oddělený čas, který toužím s tebou mít, bude mít velkou odměnu a veliký prospěch pro tvoji duši a tvého ducha. Mojí touhou je tě vyučovat zvláště v noci, když vše vypadá nejtemnější. Když vše vypadá bezútěšně, je čas se těšit a vyhřívat se v Mé přítomnosti. V Mé přítomnosti je tolik radosti!

13. listopadu 2010

Hudba je oběť - David Wilkerson

Z knihy "Set The Trumpet To Thy Mouth".

Rocková hudba se zrodila v lůně temnoty a vzpoury. Dnešní nová generace neví nic o kořenech rocku. Kdyby věděli, že se zrodil s drogami, s opuštěním školy, vzpourou a uctívání ďábla, lépe by chápali, co myslím, když hovořím o lůně. Když se tato hudba před lety zrodila a pronikla na scénu, Každý Duchem naplněný milovník Krista hned věděl, že je to hřích. Před třiceti lety, když debutoval Elvis Presley, jsem padl na tvář před Bohem a plakal jsem. Duch Boží ve mně byl zarmoucen. Dokonce i někteří světští hudebníci, prohlásili, že je to jako zlý duch. Krátce na to jsem napsal knihu s názvem "Rock and Roll – ďáblův tlukot srdce". Když je oslavován hřích a hudba s texty je smyslná, řadím tuto hudbu do téže kategorie spolu s country a popem.

Podle Božího slova se každé semeno rodí podle svého druhu (Gen.10.12).

Když se první rockeři – Beatles – posmívali Ježíši a ve své hudbě oslavovali drogy nebo když se ve Woodstocku před lety shromáždilo 400 tisíc mladých a po celé dny je v dobré náladě udržel rock a marihuana, jaké to asi může nést ovoce?

Proč je pro křesťany tak těžké modlit se? - David Wilkerson

11. května 1998

Nějakou dobu jsem v rozpacích ohledně problému, který v církvi přetrvává roky – hluboce mě to znepokojuje. Ten problém je – proč je tak těžké pro křesťany modlit se?

Písmo říká jasně, že odpověď na všechno v našich životech je modlitba smíšená s vírou. Apoštol Pavel říká: „O nic nemějte starost [nebuďte úzkostliví], ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díkůčiněním oznamujte Bohu“ (Filipským 4:6). Pavel nám říká: „Hledej Pána ve všech oblastech svého života. A děkuj Mu dřív, než tě vyslyší.“

Pavlův důraz je jasný: Vždy se nejprve modlete! Nemáme se modlit až v krajním případě – jít nejprve k našim přátelům, potom za pastorem, a až nakonec skončit na svých kolenou. Ne – Ježíš nám říká: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude dáno“ (Matouš 6:33). Máme jít nejprve k Bohu – přede vším ostatním!

Je srdcervoucí číst dopisy zaslané naší službě od množství zlomených křesťanů. Rodiny se rozpadají, manželé se rozvádějí, lidé, kteří po léta chodili věrně s Kristem, žijí ve strachu a porážce. Každý z těchto lidí je něčím přemožen – hříchem, depresí, světskostí, chamtivostí. A rok za rokem se zdá, že se jejich problémy zhoršují.

Ale co mě v jejich dopisech nejvíc šokovalo, je, že velmi málo z těchto křesťanů zmiňuje modlitbu. Obracejí se ke kazetám, knihám, na advokáty, poradce, na volání do show, k terapiím všeho druhu – ale zřídkakdy k modlitbě. Každý den procházejí v obavách, trápení, žijí s chmurami, mrakem, co jim visí nad hlavou, protože nemají odpověď na své problémy.
 
Proč je pro křesťany tak těžké, aby v čase krizí hledali pro své beznadějné potřeby Boha? Nakonec Bible sama je jako jedno velké svědectví, že Bůh slyší křik svých dětí a odpovídá jim s něžnou láskou:

A Call to Anguish (Volání po trápení) - David Wilkerson

18. srpna 2010

1. července 2010

Naděje pro zraněné páry

Hope for Hurting Couples
Dennis a Cynthia Curtis

Chci se s vámi podělit o své svědectví. Jednou jsem se ptal Pána: "Proč je tak málo lásky mezi Božími dětmi?" Odpověď, kterou jsem dostal, zněla: "Kvůli nedostatku lásky a jednoty v rodinách mých dětí." Probuzení začíná v srdci a v rodině.

Když mi bylo patnáct, stal se ze mne tvrdý agnostik (nevěřící). Potom jsem se začal zabývat myšlenkami na sebevraždu. A to je špatná kombinace! Došel jsem k „nádhernému“ rozhodnutí, že když se zabiju, nebudu už mít žádné bolesti. Byl jsem v klidu. Následující týden jsem strávil v představách, jak bych to měl udělat. Seděl jsem na dvacetimetrovém konopném laně, které jsme vlastnili s mým bratrem. Pád z osmnácti metrů by mi jistě zlomil vaz a možná i utrhl hlavu a já bych byl mrtev. Brzy ráno, ve čtyři hodiny jsem se vykradl z domu a šel jsem k řece, kde se nad vodou rozprostíral obrovský platan. Vylezl jsem do výšky asi dvaceti dvou metrů a tam jsem upevnil lano kolem větve a kolem krku. Neměl jsem žádný strach ani pocit úzkosti. Byl jsem šťastný.

Z nějakého důvodu jsem ještě před skokem řekl: "Hej, Bože! Jestli jsi, dej mi to poznat, protože jsem na odchodu".

Něco se stalo. Nic jsem necítil, ani neslyšel, ale něco se ve mně probudilo. Pán vytesal do mého srdce a mysli tři pravdy:

Falešní duchové pronikají do církve - Varování před duchem Kundalini - Andrew Strom8. června 2010

Pochopení Božího přístupu ke hříchu

Understand God’s Heart Against Sin
Zac Poonen
16.5.2010

Nahumovo poselství je poselstvím o Božím hněvu. V Nah 1:2.6 vidíme sedm slov - žárlivý, mstící, hněvivý, pomsta, rozhořčení, zuřivost, planoucí a vztek. Tato slova vyjadřují Boží intenzivní hněv a planoucí zuřivost nejen proti hříchu, ale také proti lidem, kteří pokračují ve hříchu.

"Hospodin je pomalý k hněvu, avšak velký v moci; Hospodin jistě nenechá viníka bez trestu" (Nah 1:3 ČSP).

Bůh je dlouho shovívající a velmi trpělivý. Ale nakonec bude soudit. A Jeho hněv a soud je zaměřen hlavně proti těm, kdo zneužívají druhé. Bůh zjedná spravedlnost všem, kdo byli na zemi podvedeni.

Byl rozdíl mezi Adamovým hříchem a Kainovým hříchem. Adam ublížil sám sobě, ale ne někomu jinému. Proto nebyl proklet. Prokleta byla země (Gn 3:17). Ale Kainův hřích ublížil jiné osobě - Abelovi. Proto on sám byl Bohem proklet. (Gn 4:11). Jestliže děláš něco, čím nějakým způsobem ubližuješ jiné osobě, pak je to vážný hřích. A pokud nebudeš činit pokání a pokud nevyznáš svůj hřích, může to přinést do tvého života Boží prokletí - jako se to stalo Kainovi.

27. dubna 2010

Šokující vidění

Greg Killion
14.5.2000
 
Když jsem to odpoledne vstoupil do sprchy, zabývaly se mé myšlenky stále ještě slovem, které jsem slyšel od Ducha o obrácení církve zpět k Bohu. O odvrácení se od našich dobře míněných představ a tělesných skutků, abychom mohli hledat Jej a Jeho vedení. Bylo velmi zvláštní, že když na mne začala téci voda, začal k mému duchu mluvit velice jasné slovo. Pán řekl: Ukážu ti věci, o kterých slýcháš od Ducha, a až je uvidíš, vysvětlím ti, co jsi viděl.

Okamžitě, aniž jsem vystoupil ze sprchy, jsem se viděl stát na veliké pláni. Vypadala jako poušť, protože tam nebyla vegetace, jen hnědé, mrtvé skály a půda. Viděl jsem silnici, nebo spíše hluboce rozježděnou cestu. Mohu říci, že vedla vzhůru po nakloněném srázu a zdálo se, že vede do nekonečna, bez toho, že by někdy dosáhla vrcholu.

Stál jsem několik metrů od cesty, když se kolem mne vlekl ohromný vůz tažený voly. Byl obrovský, s velkými koly s ocelovými obručemi. Vůz byl postaven z trámů a fošen a byl obložený zlatem a drahokamy. Byl tažen dvěma malými voly, kteří byli příliš malí na to, aby mohli utáhnout ten náklad.

Na vrchu vozu byla Schrána Hospodinova. Vůz se Schránou Hospodinovou byl velmi těžký a vyžadoval mnoho námahy, aby se hýbal. Musel jsem na to myslet, když se namáhavě vlekl kolem.

Po stranách a vzadu byli muži a ženy. Někteří byli pěkně oblečeni a zjevně horliví poskytnout své síly k úkolům, které by zajistily, aby se vůz pohyboval svojí cestou. Jiní vypadali, že brzy padnou vyčerpáním a měli velmi skličující vzezření. Byl jsem překvapen, že někdo byl tak nadšený a horlivý, zatímco jiní kolem byli před odpadnutím kvůli únavě. Právě když jsem o tom přemýšlel, začali někteří padat na okraj cesty. Když jsem se podíval zpět na cestu, odkud vůz přijel, viděl jsem, že okraje cesty byly poseté těly těch, kteří odpadli. Někteří leželi na zádech, jiní na tvářích a někteří se plazili po kolenou. Většina ale vypadala, že jsou mrtví. Zdálo se, že si toho nikdo nevšímá. Ani ti, kdo odpadli, si neuvědomovali ty kolem, kteří také odpadli. Byli tak zaměstnáni svými těžkostmi, že si neuvědomovali situaci svých bratří, ani těch nejbližších.

30. března 2010

John Hawarton - GEDEON

John Hawarton - GEDEON - Bůh rozumí našim obavám
Další a závěrečná část vyučování o duchovním boji, ke stažení ZDE.

6. února 2010

John Hawarton - Duchovní boj 1

John Hawarton - věřící muž a výborný učitel, který navštěvoval věřící v některých zemích bývalého východního bloku (ještě před revolucí), kde je vyučoval po bytech.
Tato nahrávka byla pořízena asi v roce 1986.
I když kvalita nahrávky není nejlepší, vyučování je výborné a hutné.
Asi nejlepší vyučování které na téma Duchovního boje znám. Velice doporučuji!
Toto je první část.

Ve formátu MP3 ke stažení ZDE.