17. dubna 2011

Královské kněžstvo, kněžská autorita

Patsy Shelton
2.8.2003

Moji lidé jsou tolik zaměřeni na svá práva, svoji autoritu a na vše, o čem byli vyučováni, že jim to v Mém Království patří.

Ale, Já vám říkám, že nikdo nemá žádná práva, jen zodpovědnosti, a že chození v autoritě přichází skrze intimní vztah se Mnou, tak, jak tomu bylo s Mým Synem. On mohl dělat jen to, co viděl dělat Mně. Předem si nedělal žádné představy o službě, ale v každém okamžiku služby čerpal z autority, kterou jsem Mu udělil. Byli jsme zajedno. Když se dotknul, byl to dotek Mé ruky skrze Něho. Když mluvil, byla to Má slova, která vycházela skrze Něho. V Něm nebylo nic, než co viděl, že dělám a co slyšel, že mluvím.

Je kněžská autorita, kterou nyní uvolňuji pro Můj lid. Chodit v této autoritě, vládnout a panovat se Mnou ve fyzické oblasti, to vyžaduje zemřít sobě, a k tomu jsou ochotni jen nemnozí. Všechen Můj lid touží po Mé Slávě, chce Moji autoritu, touží po zázracích, znameních a divech, aby se manifestovaly skrze jejich životy, ale jen málo je těch, kteří jsou ochotni platit cenu.

Chodit v této Kněžské autoritě nemůže nikdo z vás, ale pouze Já. Oči mého lidu jsou stále zaměřené na „já“, „mě“, „moje“, ale v Mém Království je prostor pouze pro nádoby, které byly vyprázdněny a naplněny Mou přítomností, Mojí známostí a Mojí moudrostí.

Příliš dlouho Můj lid spoléhal na lidskou moudrost a tato moudrost je pro dobu, která přichází, k ničemu. Hledali pomoc různými způsoby, ale cesta svatosti je jen ve Mně a v Mém Slovu.

Pozvedám ty, kteří jsou ochotni položit své životy. Jejich hlavy budou korunovány Kněžskou autoritou. Ti ponesou kněžský oděv a na hlavách budou mít mitry s nápisem „Svatost Hospodinu“. Jejich oděv bude z bílého lnu, který ukazuje na čistotu jejich srdcí a lněný proto, že v jejich životech není žádná směs. Ti byli posvěceni, očištěni, uzdraveni a odděleni, aby chodili v Kněžské autoritě, jaká byla na Mém Synu, když chodil po zemi.

Ti, kteří budou korunováni Kněžskou autoritou, uvidí Svaté věci a jejich prvořadé zaměření bude na Oltář jejich Boha.

Oni Mi postaví oltáře, kde se bude konat pokání, očištění, uzdravení a vysvobození. Žádné zvířecí oběti, jako v dávných dnech, ale živé oběti ducha, duše a těla. Živé oběti, svaté a přijatelné Svatému Bohu.

Dávejte nyní pozor, jak pozvednu Královské Kněžstvo, které bude chodit v Kněžské autoritě.A Royal Priesthood, A Priestly Authority
pattiluepeacock@aol.com

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz