21. srpna 2006

Bohem působená nespokojenost, která narůstá v církvi po celém světě I.

Colin Wilson
2.5.2005


Drahý věřící,

možná jsi již delší dobu podivně nespokojený ve svém duchu. Působí ti to zmatek na tvé křesťanské cestě a účasti na celkovém životě církve. Jsi nevyrovnaný sám v sobě. Opakovaně pročítáš stránky své Bible, které se vztahují k mocným skutkům apoštolů a učedníků a srovnáváš to s tím, co sám zažíváš ve svém životě a obecenství. Uvědomuješ si ten nesoulad, zející propast mezi tím, kde jsou věci nyní a kde byli Kristovi následovníci tenkrát. Já si nemyslím, že se musí opakovat Letnice, spíše věřím, že musí pokračovat... Ef 5:18.

V různých dobách a okolnostech, jsi možná cítil, že nastal čas „pohnout se k něčemu novému“ na tvé cestě s Kristem, ale nějak jsi neviděl jasný směr, kudy jít. Necítil ses volán „změnit místo“. Možná jsi měl pocit, že se musíš snažit více se ztotožnit s nejbližší částí společnosti ve tvém nejbližším okolí.


Zvláštním způsobem se stalo, že úsilí, které jsi vynaložil, aby ses těsněji přiblížil ke Kristu, více se angažoval v Jeho povolání a v Jeho slovu, to vše spíše zvýšilo namísto zmenšilo neuspokojenost a neklid, které jsi prožíval. A cítil ses osamělejší, dokonce i když jsi byl obklopen jinými křesťany, kteří, jak se zdálo, nebyli v duchu znepokojeni z toho, na jaké cestě se vlastně nalézají. Většina křesťanů opravdu vypadá, že jsou šťastni z toho, jak vypadá jejich život. A to přispívá ke tvému zmatku. „Je to jen můj problém? Proč to takto prožívám? Něco se mnou musí být v nepořádku, protože většina ostatních je OK...“

Byl jsi ustaraný, že se stáváš cynickým a kritickým k tomu, co vidíš jako šíření světa v církvi. A toužíš po obecenství s jinými, kteří rozumí – alespoň do jisté míry tomu – „kde se ty nacházíš“. Ale jakmile se opatrně upřímně otevřeš některým, u kterých cítíš, že možná prochází tou stejnou cestou, zjišťuješ, že také oni prochází ve svých srdcích stejným duchovním procesem a zmatkem jako ty.

Jestliže jsi pociťoval nebo zakoušel některé z těchto věcí, seber odvahu, drahé Boží dítě! Věřím, že to, čím jsi procházel, je Bohem daný neklid, svatá nespokojenost s tím, „co je“, a co Bůh v tobě vytvořil, aby tě připravil na dny, které přichází.

Věřím, že přichází velká krize na společnost a na náboženský systém, který mnozí nazývají „církev“. A Bůh potřebuje takové, kteří opustili závislost na strukturách, programech a jiných aspektech organizovaného církevničení. Bůh hledá takové, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti, a kteří touží být naplněni Božím Duchem, který dává život. Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův hledá takové, kteří jsou a budou se snažit být – budovateli Království (v protikladu k budovatelům říše). Bůh touží a připravuje takové, kteří nechtějí znát nic než Pána Ježíše Krista a to toho ukřižovaného. Takové, kteří nebudou mít žádné uspokojení v pozlátkách tohoto světa, a kteří zavrhnou tělesné metody, zaměřování se na „úspěch“ a světské posuzování co je „duchovnost“ a „zodpovědnost“, které pronikly do církve.

Avšak, pokud jsi to již neudělal, prosím, rozmysli si několik otázek:
Jsi věřícím, který je hotov „opustit vše“ pro Kristovu věc a pro Jeho velké Pověření, aby ztracení byli zachráněni? Spočítal jsi náklady, a jsi připraven zaplatit tuto cenu v souvislosti s mírou milosti, která ti byla ukázána? Opravdu si ve svém duchu uvědomuješ, že nic menšího než úplná poddanost neuhasí tvoji žízeň po Bohu a neuspokojí touhy tvého srdce? Cesta, která je před tebou, může znamenat velikou oběť. Můžeš čelit odvrhnutí a mnohé kritice a to právě od těch, kteří jsou blízko kolem tebe, kteří jsou v „církvi“. Ale to je druh oběti, ve které Pán potěšuje (Mt 5:11-12). A naopak, cena, kterou zaplatíš, pokud se odvrátíš od Božího povolání pro tvůj život, bude ještě větší!

Vzmuž se, drahý následovateli „té cesty“ – nejsi sám! Mnozí jiní jsou oslovováni přesně stejným způsobem, jakým Bůh mluví k tobě. Pokud ti to ještě není zřejmé, přijde čas, kdy budou zjeveni ti, kteří budou stát s tebou. Mezitím se vystrojuj  Slovem Božím a poddávej se vedení Jeho Ducha, aby si tě mohl používat k vykonání Božích věčných záměrů v našem padlém a potřebném světě.

Tvůj a můj Bůh řekl prostřednictvím svého Syna jasně:
„Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení jste, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích; vždyť tak pronásledovali proroky, kteří byli před vámi."

cteditor@btinternet.com


Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz