21. srpna 2006

Jste pomazáváni právě v dobách soužení

Mary Lindow
10.4.2004

Slovo od Pána přes Mary Lindow

Jak se začínají měnit dny a období dostávají svůj směr, tak i Já začínám upravovat cestu, kterou jste prošlapali.

Sledoval jsem všechna vaše soužení a sbíral jsem je i všechny vaše slzy do číše. Zapsal jsem si všechna vaše trápení do svých záznamů. (Ž 56:9)

Mnozí vás pominuli na cestě soužení, kterou jste museli procházet. Byli příliš zaměstnaní a pohodlní, zajímalo je, co si ostatní myslí o vaší situaci. Jiní jsou zase soustředěni na svá vlastní trápení a zármutky, ale musí se naučit potěšovat ostatní v jejich trápeních a těžkostech.


Vyzval jsem vás všechny, abyste se radovali, když jsou jiní šťastní! Když jsou smutní, sdílejte s nimi jejich zármutek! (Ř 12:15)
Podobně se zachoval Samaritán, když se zastavil a postaral se o člověka, kterého zbili, zranili, oloupili a nechali ležet na cestě.

Mnozí, kteří si o sobě myslí, že jsou duchovní, zbožní a dobří, odvracejí své hlavy a srdce, když vidí nějakého bratra nebo sestru v bolestech soužení a neštěstí. Ať nic podobného není slyšet v nebeských oblastech o tobě, Mé dítě, že si chráníš své pohodlí nebo své postavení a odvracíš se od bratra nebo sestry v jejich utrpení!

Vyzkoušel jsem srdce mnohých, kteří tvrdili, že jsou ochotni učinit cokoli, co od nich požádám, ale potom – „vyhnuli se a přešli na druhou stranu“, aby nebyli zapleteni s někým, kdo je právě v problémech nebo v nedostatku. Jak se zachováte k jiným, tak bude jednáno s vámi až přijde váš čas!

Jestli váš věrný Spasitel slyšel křik vašeho zkormouceného srdce na modlitbách, pak Já vám právě teď dávám sílu a zplnomocnění, abyste stáli věrně a věřili, že Já vám obnovím vše, co vám bylo zničeno, ukradeno nebo kde jste byli zostuzeni!

Ten, kdo nás upevňuje spolu s vámi v Kristu a pomazal nás, je Bůh. (2 Kor 1:21)

Já jsem vás pomazal právě v této době soužení! A Já na zemi přinesu čerstvý a čistý Božího život a dávání prostřednictvím těch, kteří vidí, že jsou připravováni jako dobří Samaritáni, a kteří sami prožili pomoc od těch, kdo za to nečekali náhradu.

Mnozí slyší Můj hlas, který je volá, aby přinesli úlevu těm, kteří byli věrní v poslušnosti Mého hlasu, ale byli kvůli tomu těžce pronásledováni!
Poslechněte Můj příkaz rychle! Jednejte nyní! Požehnejte jim, pomozte jim k uzdravení, postarejte se o ně jako bych to udělal Já! Budete za tuto námahu bohatě odměněni.
„A kdo by jednomu z těchto maličkých dal napít proto, že je učedník, i kdyby mu dal jen pohár studené vody, amen, pravím vám, jistě nepřijde o svou odměnu." (Matouš 10:42)

Jako jste věrní ve víře, že mám lepší plány a lepší cesty než mají lidé, tak věřte, že Já velmi, velmi brzy setřu vaše hořké slzy a zoufalství. Začali jste chápat, co je to společenství Mého utrpení!

Ve dnech, které jsou před vámi, se také budete podílet na prvních plodech sklizně.
„Věrný je Bůh, skrze něhož jste byli povoláni do společenství jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána.“ (1 Korintským 1:9)

Pojďte nyní blíže k Mému srdci!

Noc již téměř pominula. Uvidíte, že čas trápení a pláče pomine a nastane proměna. Já jsem vše, co potřebujete.

Každý akt vaší poslušnosti vypůsobí vlny Mé spasitelné milosti a dokonalého svatého očištění. Národy očekávají na ty, kteří budou otevřeně mluvit jen s čistými motivy a z čistých srdcí. Připravil jsem vás pro tuto dobu a také naplním vše, co jsem pro vás připravil.

Vstupte a dále se pokořujte a konejte prosté skutky milosrdenství a obětavého dávání. Tak zůstanete pomazaní – i v dobách utrpení.

www.marylindow.homestead.com

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/