27. dubna 2010

Šokující vidění

Greg Killion
14.5.2000
 
Když jsem to odpoledne vstoupil do sprchy, zabývaly se mé myšlenky stále ještě slovem, které jsem slyšel od Ducha o obrácení církve zpět k Bohu. O odvrácení se od našich dobře míněných představ a tělesných skutků, abychom mohli hledat Jej a Jeho vedení. Bylo velmi zvláštní, že když na mne začala téci voda, začal k mému duchu mluvit velice jasné slovo. Pán řekl: Ukážu ti věci, o kterých slýcháš od Ducha, a až je uvidíš, vysvětlím ti, co jsi viděl.

Okamžitě, aniž jsem vystoupil ze sprchy, jsem se viděl stát na veliké pláni. Vypadala jako poušť, protože tam nebyla vegetace, jen hnědé, mrtvé skály a půda. Viděl jsem silnici, nebo spíše hluboce rozježděnou cestu. Mohu říci, že vedla vzhůru po nakloněném srázu a zdálo se, že vede do nekonečna, bez toho, že by někdy dosáhla vrcholu.

Stál jsem několik metrů od cesty, když se kolem mne vlekl ohromný vůz tažený voly. Byl obrovský, s velkými koly s ocelovými obručemi. Vůz byl postaven z trámů a fošen a byl obložený zlatem a drahokamy. Byl tažen dvěma malými voly, kteří byli příliš malí na to, aby mohli utáhnout ten náklad.

Na vrchu vozu byla Schrána Hospodinova. Vůz se Schránou Hospodinovou byl velmi těžký a vyžadoval mnoho námahy, aby se hýbal. Musel jsem na to myslet, když se namáhavě vlekl kolem.

Po stranách a vzadu byli muži a ženy. Někteří byli pěkně oblečeni a zjevně horliví poskytnout své síly k úkolům, které by zajistily, aby se vůz pohyboval svojí cestou. Jiní vypadali, že brzy padnou vyčerpáním a měli velmi skličující vzezření. Byl jsem překvapen, že někdo byl tak nadšený a horlivý, zatímco jiní kolem byli před odpadnutím kvůli únavě. Právě když jsem o tom přemýšlel, začali někteří padat na okraj cesty. Když jsem se podíval zpět na cestu, odkud vůz přijel, viděl jsem, že okraje cesty byly poseté těly těch, kteří odpadli. Někteří leželi na zádech, jiní na tvářích a někteří se plazili po kolenou. Většina ale vypadala, že jsou mrtví. Zdálo se, že si toho nikdo nevšímá. Ani ti, kdo odpadli, si neuvědomovali ty kolem, kteří také odpadli. Byli tak zaměstnáni svými těžkostmi, že si neuvědomovali situaci svých bratří, ani těch nejbližších.


Jak se vůz pohyboval rozježděnou cestou plnou výmolů, kamení a sutin, občas se nebezpečně naklonil a vypadalo to, že Schrána Hospodinova vypadne z vozu. Ale kdykoli se to stalo, mnoho rukou zasáhlo a Schránu Hospodinovu udrželo na jejím místě, takže procesí mohlo pokračovat. Okamžitě jsem si uvědomil, co se stalo, když se Uza pokusil zachytit Schránu, když David chtěl navrátit Boží přítomnost do Izraele. Ale když se tito lidé dotýkali Schrány, nestalo se nic.

Čas od času se ozval ostrý zvuk, jako výstřel z pušky. Když jsem se otočil, abych zjistil, co to je, uviděl jsem po obou stranách cesty a za vozem muže, kteří měli volské biče. Práskali jimi nad hlavami těch, kteří táhli.

Zatímco unavení padali vyčerpáním, noví se objevovali na obou stranách cesty. Nemohu říci, odkud přicházeli, ale byli svěží a horlivě se chtěli připojit. Jakmile se objevili, muži s biči biče svinuli a schovali za svými zády, objali nové příchozí, ukázali na vůz a gesty ukazovali, aby táhli s ostatními. Tito noví viděli ty unavené jak odpadali, ale hleděli na ně spíše s pohrdáním než se soucitem.

Zatímco se toto vše dělo, dovolil mi Pán porozumět tomu, co jsem viděl.

Mrtvá pláň je místem, kde se dnes nachází církev. Je to místo bez vody pravého Božího Slova. Je to vyprahlé a suché místo, kde se nemůže dařit životu.

Volové představují lidské dobré úmysly a ambice, které nejsou schopné pozvednout naprosto nic. 

Dlouhé trámy, fošny a kola vozu, představují lidmi vytvořenou tradici. Vůz sám představuje lidskou metodu obnovy Krista na zemi, jiné evangelium, které pochází ze srdce anti-krista. Je to evangelium, které slouží duši člověka, a dovoluje jeho tělu, aby bylo uspokojené, ale nikdy nevede do Království pokoje. Schrána Hospodinova představuje falešnou Boží přítomnost. Vypadá, jako by to byl ON, ale při bližším zkoumání je jasné, že není. Je to jen spolek. Forma bez Ducha!

Zlato a drahokamy představují reklamní triky a léčky, které slouží žádostem očí, těla a pýše života. V současné době, je-li vidět prosperita, pak to neznalým říká: „To musí být Bůh“.

Ti, kdo odpadli, jsou ti, z nichž byl život vysát systémem – formou pobožnosti, která obchází zemi, aby získala proselyty, a pak je odhodí, jako včerejší odpadky, když již nejsou užiteční pro „vizi“. Ti, kdo odpadli, jsou milovaní Boží, kteří obrátili své oči k člověku a k službě, místo k Bohu. To má za následek nejzákeřnější formu modlářství. Vede to k tomu, že člověk má vztah s Bohem jen na základě svého vztahu k jinému člověku nebo službě. Takoví úplně ztratili iluze kvůli své náboženské zkušenosti uvnitř „systému“. Stále milují Pána, ale nemohou být účastníky toho, o čem v srdci vědí, že to není Bůh! Takové již nelze pohnout k akci, dokud neuslyší přímé slovo od Otce. Jako Syn, který je pro ně vzorem, budou mluvit to, co slyšeli mluvit Otce a budou dělat to, co vidí že dělá ON. Jako učedníci, mohou nyní hledat Jej a slyšet přímo z nebe směrnice pro své životy.

Ty „nové tváře“ jsou nově obrácení a také ti, kdo právě přijali křest v Duchu svatém. Vyšli ze smrti, náboženství a denominačního uspořádání - do mrtvého náboženského charizmatického uspořádání. Všichni jsou nadšení ze své nové zkušenosti a obecenství s Otcem a zoufale chtějí něco dělat pro Jeho Království. Těm je řečeno, že budou uspokojeni, když se zapojí do tažení vozu. Tato svěžest, nadšení, nevinnost a horlivost se stanou palivem k naplnění „vize“ cesty.

Muži s biči představují Boží lidi, kteří jsou produktem systému, který jim dal jejich zrod. Oni jsou přesvědčeni, že dělají Boží dílo tím, že udržují vůz a řídí jej i lidi na cestě vzhůru. Toto všechno konání je udržování mrtvé formy. My všichni jsme se narodili z nějakého zkaženého náboženského systému. Popírat to by bylo velmi naivní. Během šedesáti let po smrti posledního apoštola, přestala existovat církev tak, jak ji známe z knihy Skutků. Lidé ji zkazili, a tak je tomu dodnes. A to bez ohledu na jméno nade dveřmi!

Práskání bičem je slovo z kazatelny, které povzbuzuje, vyhrožuje a přemlouvá lichocením lidi, aby vytrvali a táhli. Pokud někdo netáhne podle kazatelny, nese následky v podobě kárání, odstrkování a vylučování.

Práskání bičem vyžaduje mnoho energie a může být prováděno jen dokud dotyčnému vystačí energie. Všude jsou vzácní lidé Boží, kteří jsou vyčerpáni z úsilí budovat.

Někteří z těch, co práskají bičem, to nedělají z lásky k Bohu, ale protože jsou motivováni lakomstvím a silnou touhou být vidět a být slyšet. To by mělo být jasné Božím učedníkům. Na rozdíl od Syna, přicházejí, aby dostali požehnání, ne aby žehnali. Vždy přicházejí, aby brali, ne aby dávali a vždy slouží duši člověka, nikdy se nedotýkají jeho ducha. V jejich službě neuvidíš Jeho charakter ani Jeho přirozenost. Otcovým potěšením je, že ti, kdo jsou Jeho, vědí, kdo jsou Jeho praví pastýři.

Pán mi ukázal, že těch, kteří jsou unaveni a kteří jsou zklamáni je více než těch, kteří se připojují k procesí. Brzy, a nebude to dlouho trvat, ti nemnozí, kteří ještě zůstali aby táhli, nebudou schopni poskytovat dostatek potřebné síly, zdrojů a nadšení, které jsou nutné k pokračování.

Zde tedy jsme. Až sem jsme se dostali! To je stav, který nazýváme Církev. Pán řekl, že On vybuduje svoji církev, a On ji vybuduje! Ale pokud máme být její součástí, pak musíme být ochotni činit pokání a přestat táhnout!

Každý by chtěl, aby byl výjimkou, ale všude, kde jsou muži a ženy zapojeni do budování služby a růstu církve, tam není zdrojem Bůh! Zdrojem se stali lidé a jejich schopnost postarat se o finance a získat podporu. To postačuje jen částečně, protože služba nemůže očekávat, že Otec bude podporovat něco, co nikdy nepřikázal, aby se dělalo. On prostě nebude podporovat lidské dobré myšlenky.

Odpověď je skutečně velmi jednoduchá. Pokud opravdu chceme, aby v našem konání byla Boží přítomnost, pak se musíme zastavit a vše odložit a hledat Boží tvář, aby nás vedl. Prostě: pokání z mrtvých skutků. Mrtvé skutky jsou skutky, které nám Bůh nikdy nepřikázal, abychom je dělali. Jen věci, o kterých nám Bůh řekl, že je máme dělat, budou produkovat život!

Začátkem je STOP! Hledej Jeho tvář! Naslouchej nebesům a jednej v naprosté poslušnosti!

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/