18. listopadu 2007

Hořící město.

March, 2007

Právě před dvěma roky byl na těchto stránkách zveřejněn prorocký článek „Terén se změnil" („The Terrain has changed“). Toto byl nejčtenější článek od doby, co vkládáme proroctví na křesťanský internet. Po mnoho měsíců docházely ohlasy z celého světa jako potvrzení o správném načasování a obdrželi jsme svědectví od mnohých. Stále dostáváme maily od lidí, kteří ho četli teprve nyní. Následující vidění je vlastně pokračováním článku „Terén se změnil".

Pokud jsi doposud „terén", nečetl, velice Ti doporučuji to udělat, protože ti usnadní přijetí a pochopení toho, co následuje. (Prosím klikni na horní odkaz, nebo navštiv naše stránky a v „Bread for the Bride" čti „The Terrain has Changed“. Překlad zde) Kéž ti Bůh dá uši k slyšení!

Hořící město
Mezi zářím 2002 a únorem 2004 jsem dostala sérii sedmi vidění, ve kterých mne Pán Ježíš Kristus vedl skrz poušť nazvanou "Údolí králů". Prvních šest vidění se v prvé řadě týkalo mého vlastního duchovního růstu a pravděpodobně nikdy nebudou uvolněna ke zveřejnění. Sedmé a poslední vidění, které jsem obdržela v rozmezí od září 2003 do konce února 2004, se týká přítomnosti. V té době jsem nebyla svolná toto vidění sdílet a ani jsem neměla dosti porozumění pro to, jak to udělat. Nicméně jsem vložila odkaz na článek „Terén se změnil“, který jsem rozeslala skrze náš Diggers emailový seznam v únoru 2005. V něm jsem psala následující:

"Nedávno jsem dostala vidění ohromného opevněného města, které hořelo. Hořící město reprezentovalo falešnou církev. Brány tohoto hořícího města byly neprodyšně uzavřeny, ale z malého skrytého vchodu v hradbách se potácel ostatek rozedraných, zraněných, žíznivých lidí každého věku, kteří směřovali do něčeho, co se jim zdálo jako divoká vyprahlá poušť. Avšak v poušti čekali jiní, s neomezenými zásobami Živé Vody, a tak se těmto lidem dostalo pít. Bylo jim ukázáno zjevení Krista, jako jejich Sobotního odpočinku a obdrželi manu k jídlu. Ti, kteří je očekávali, aby jim mohli sloužit na této cestě, byli průkopníci. V tomto vidění toho bylo více, ale v současnosti nejsem schopna vše sdílet. Pán chce, abychom věděli, že pro nás má prostřený stůl, a to dokonce i v poušti."

Nyní je tu tedy detailní popis vidění, ze září 2003 do února 2004, tak jak jsem ho tehdy zaznamenala. Podělím se o porozumění a výklad vidění, tak jak bezprostředně následovaly.ÚDOLÍ KRÁLŮ 7. září 2003

Znovu jsem jela za Pánem. On na bělouši, oděný do královských purpurových šatů a s korunou. Krajina byla suchá, neúrodná poušť. Kolem na zemi byly rozházeny kusy kovu, suché kosti a rezavějící zbroj. Bylo zřejmé, že jsme jeli přes bitevní pole. Přijeli jsme k vojenskému tanku. Byl celý hnědý, bez označení a nemaskovaný. Nemohla jsem vidět kdo je uvnitř, ale věděla jsem, že v něm byla osádka. Jak jsme se přiblížili, jeho zbraně se zaměřily na nás. Dělo, které vyčnívalo ze předu tanku, mířilo přímo na mě a já si začala uvědomovat, že ať byl uvnitř kdokoli, chtěl mě rychle zničit. Avšak Pán tím nebyl vůbec rozrušen, jen se ohlédl a stručně a nenuceně poznamenal. "To ti nemůže ublížit,.. jsi se Mnou!" Zastavili jsme přímo před tankem a On sesedl. Pomohl mi sestoupit, a pak svou ruku položil kolem mého ramene a ukázal do dálky. Mluvil, ale nemohla jsem přijít na to, co říká. Řekla jsem: "Pane, na co se to díváme?"

Promluvil ke mně Duch svatý: "pozoruj a uvidíš". Pak jsem poprvé uviděla ve veliké dálce ohromné opevněné město s mrakodrapy, které se tyčily vysoko do oblak. Dívala jsem se a čekala, ale žádné vysvětlení nepřišlo. Nakonec, jsem řekla, "Pane, co je to za město?" v naději, že by to mohlo být nebeské město. Pak jsem uviděla záblesky světla vystupující z města vzhůru k nebi, avšak nebylo to světlo slávy. Podobalo se to spíše mocným explozím z válečné fronty, tak jako v televizních zprávách. Začala jsem rozumět, že toto není to město, ve které jsem doufala.

On promluvil: "Toto město reprezentuje města země. Mohlo by to být kterékoli město. Města země jsou ve zmatku." To bylo vše, co řekl a v duchu jsem si začala ještě intenzivněji uvědomovat, že stojíme na bojišti a pozorujeme válečnou zónu. Celý svět byl bitevním polem. To místo se mi nelíbilo a toužila jsem po chladném zeleném místě s vodou. Cítila jsem, jako by Pán chtěl říci víc, až bude vhodný čas.

V únoru 2004, během hlubokého uctívání, vidění pokračovalo. Pán a já jsme stáli ve stejné vzdálenosti od hradeb města jako v předcházejícím vidění v září, ale tentokrát jsme se opírali o jakési zastaralé auto. Auto mělo hnědou barvu a bylo velmi solidní. Stejně, jako jedno z těch starých aut z padesátých let, ve kterých jsme vídali cestovat královnu nebo ministerského předsedu. Bylo velmi silné, robustní, a velice spolehlivé. Viděla jsem, že město právě hoří velikým ohněm. Pán nic neříkal. Znovu jsem se podívala na auto, zvědavá, co budeme dělat. Město hořelo. Opírala jsem se o auto. Připadalo mi, že jediná věc, která stojí na tom autě za povšimnutí, je jeho solidní materiál a robustnost. Barva na pohled nevábná, a očividně nemělo ani žádnou nadstandardní výbavu. Vlastně se zdálo, že se velice dobře hodí do okolní pouštní roviny. Cítila jsem, že bylo spolehlivé a mechanicky v pořádku. Věděla sem, že nemám mluvit, ale uvnitř jsem se ptala, jak dlouho tu ještě budeme stát a pozorovat hořící město. Neviděla jsem vnitřek města, jen vysoké zdi a plameny vystupující nad nimi. Věděla jsem, jak mnoho lidí uvnitř trpělo a začala jsem mít o ně obavy. Pak promluvil Pán: "Pohleď!".

Dívali jsme se z té dálky a vypadalo to, že se nepatrně pootevřel malý průchod v hradbách. Z otvoru ven vyšel proud lidí a směřoval k nám. Většina z nich zůstávala na cestě přímo k nám, ale někteří z nich zástup opustili a odešli hledat něco jiným směrem. Slyšela jsem, jak Duch Svatý říká, "Oni zahynou na poušti." Většina se držela ve volně utvořené skupině, která se přibližovala k nám. Jak přicházeli blíž, viděla jsem, že byli ve velmi špatném stavu. Znovu jsem si říkala "Co je to za lidi?" a slyšela Jeho odpověď: "Jsou to uprchlíci, kteří hledají útočiště před světem. Oni hledají Mě."

Jakmile přišli blíž, zpozorovala jsem, že je mezi nimi mnoho žen, dětí a také mužů. Lidé v malých skupinkách o dvou a třech lidech pokračovali ven z města a tvořili zvětšující se zástup. Když na naši úroveň dorazili první, viděla jsem, že byli zmatení, vyčerpaní a sotva schopní stát. Každý z nich měl na sobě stejné, jednotvárné, hnědé, roztrhané hadry. Ženy, děti i muži. Jejich tváře a těla byla pokryta pruhy špíny a nečistoty. Vypadali velmi podvyživení a žízniví. Někteří z nich se k nám přitiskli, rozhodili rukama nahoru do vzduchu, jako kdyby nás odmítali, a putovali pryč dál do pouště. Třebaže nám byli tak blízko, nevěřili, že bychom jim mohli cokoli nabídnout, a nebo chtěli něco jiného. Věděla sem, že už je nikdy neuvidím.

Pán pak náhle znovu promluvil: "Dej jim vodu!". Byla jsem překvapená a moje okamžitá myšlenka byla "Odkud?" Když jsem se pak rozhlédla kolem a všimla jsem si zvířecí kůže naplněné vodou, která visela na autě za námi. Pak jsem si všimla stříbrně zbarvené kovové sběračky v mé ruce a začala jsem nabírat vodu a podávat ji těm nejbližším přede mnou. Měli zoufalou žízeň a bylo třeba přicházejícím nalévat více vody. Jak k nám z města přicházeli další lidé, hromadili se vzadu. Řekla jsem těm vpředu, aby vodu dávali dál těm, ke kterým jsem nedosáhla. Voda neubývala a já jsem našla sběračku a poslala ji dozadu. Další byla v mé ruce. Nejen, že Ti lidé vodu pili, ale začali se jí i polévat. Hlavu a celé tělo. Špína a nečistota z jejich těl byla odplavována. V naběračce bylo dost vody jak pro pití, tak i omývání jejich těl.

Potom se má pozornost upřela na nebe, kde bylo vidět houstnoucí temnotu, která narůstala a přibližovala se. Bez přemýšlení jsem se náhle před těmi lidmi položila na zem, jako k odpočinku. Když jsem to udělala, všichni lidé udělali to samé, klidně se položili. Neřekla jsem jim, aby to udělali, oni jednoduše sledovali a napodobovali to, co jsem dělala, přestože to nikdy dříve neviděli. Slyšela jsem Pána říct "Ráno jim dáš manu".

Konec Vidění.


Můj komentář k tomuto vidění:
Město
Pán nazval hořící město "světem". V tomto smyslu svět není sbírkou národů, oceánů a zeměpisných bodů, jak jsme se to učili ve škole. Ježíš mluvil o duchovním světovém systému, který je nepřátelský k Božímu království, a který jednoho dne skončí (Matouš 13:22, 39-40; 16:26; Lukáš 4:5; Jan 8:23). Tento světový systém zahrnuje tři hlavní duchovní podsystémy, či „království". Jsou to: politika, obchod a náboženství. Ve Zjevení Jana 18 čteme, že králové země (političtí) a obchodníci země (komerční) budou plakat a naříkat nad pádem ohromného duchovního města Babylonu, se kterým obchodovali v mnoha komoditách, včetně „lidských duší“ (náboženský) (Zjevení Jana 18:12).

Je důležité připomenout, že Bible mluví o "světě" a "církvi" jako o dvou oddělených duchovních objektech. Nicméně, velká část institučního křesťanství je nyní tak propletená se systémem světa, že už je prakticky nemožné rozeznat apoštolský základ členů prvotní církve, tak jak Kristus církev založil. Jinými slovy, mnoho toho, co se dnes nazývá církví, není Kristovou církví. Stala se tak kompromisní a užívající si pohodlí tohoto světa, že už je od světa k nerozeznání. Smutné je, že velká část institučního náboženství se spojila a podílí se na třístranném světovém uspořádání, který zotročuje lidi, (Babylon). Prosím, všimněte si, že zde nemluvím o konkrétních denominacích nebo shromážděních věřících. Mluvím o náboženském systému víry, kde člověk sám uchvátil kontrolu, namísto Ducha Božího, a kde jedinci a denominace vzájemně soupeří o moc vlivu nad dušemi lidských bytostí. Skutečná Kristova církev je a vždy byla duchovní stavbou, jejíž existence a trvání není závislé na podpoře tohoto světa. Těm, kdo se zajímají o to, kde je tedy jejich vlastní církev, nebo členství, které se hodí do této vize, mohu jen poradit, usilujte o mysl Ducha pro vaše osobní vedení. Pokud jde o velikost obecenství, nerozhoduje, zda jde o jednotlivé shromáždění, domácí skupinku nebo náboženskou denominaci. Když je v nich usilováno o ovládnutí lidi, jakkoli jemně, jsou tito lidé zavlékáni do falešné náboženské mentality. V současnosti je Kristova nevěsta na cestě do svobody z falešného náboženství a nikdo z nás dosud nedošel na konec cesty, do cíle. Postupujme tedy s pokorou a s kuráží.

Pán Ježíš Kristus pokračuje ve stavbě své církve a jak On řekl, buduje jí skrze svého Ducha a ne skrze instituční náboženské systémy. Hořící město znázorňuje světový systém včetně falešné, odpadlé církve, která se nazývá nevěstou Kristovou, ve skutečnosti jí však není.

" Nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Tvoji obchodníci vládli světem a tvé čarovné nápoje mámily celé národy;" Zjevení Jana 18:23

Lidé
Rozedraní, zneužívaní a unavení obyvatelé unikající z hořícího města reprezentují jak věřící, tak nevěřící. Věřící mezi nimi jsou ti, kdo již déle nemohli snášet kompromisní náboženský systém a zoufale hledají svobodu vně jeho hradeb. Tito lidé si neuvědomili svůj tragický a nuzný stav. Někteří byli tak poškození, zmatení nebo zahořklí, že slepě putovali jinými směry, pryč od místa, kde je očekávalo uzdravení.

Voda, Odpočinek a Mana
Pán Bůh sám se chystá povstat jako Velký Pastýř ovcí. (Židům 13:20). On znovu obnoví svou nevěstu-církev tak, aby Ona o Něm vydávala svědectví: "Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku“. Duch Svatý oživil Žalm 23, jako jakýsi náhled do další části tohoto vidění. Věřím, že to co nám zde dal, je náčrt, (jeden z mnoha) pro službu těm, kteří v nadcházejících dnech budou z hořícího města vycházet.

"Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Duši mou občerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své."

Nejdříve jsem dostala pokyn dát lidem vodu a ačkoli jsem si myslela, že žádnou vodu nemám, jako zázrakem jsem ji našla, včetně všeho dalšího, co bylo třeba. Jak ti první v řadě začali pít a omývat se, zesílili natolik, že pak podávali vodu těm, kteří přicházeli, a vody neubývalo. Tato voda je živou vodou Ducha Svatého, kterou Pán bude vylévat na Svůj lid. "Neboť Beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům vod života.." (Zjevení Jana 7:17). Tyto vody klidné, ne ve smyslu, že se nepohybují, nebo, že by nebyly proudem, ale ve smyslu, že přinášejí mír. Ony jsou neutuchajícím pramenem svěží, živé vody, která je nám k dispozici, a to neustále. Termín "klidně" v hebrejském originálu pochází z kořene slova, které znamená "pokojný odpočinek". Ti, kdo se napijí těchto vod pokoje, se již nikdy nebudou muset bát, že by znovu žíznili, protože On sám je uspokojí svým Duchem.. (Jan 4:14; 7:38).

Věřím, že prvním krokem ve službě těm, kteří vycházejí z institučního náboženství, je hluboké pití a prosáknutí Duchem Božím, který jim přinese pokoj a uzdravení v hlubokém potěšení v Ježíši. Užití této Vody vyučí lid jak se bez překážek oddat Duchu Svatému v uctívání v Duchu a pravdě. Pro mnohé to bude poprvé, co zakusí potěšení ve službě Pánu v kráse Jeho svatosti, jako Jeho vlastním královském kněžství.

Mé jednání ve vidění vypadá nepochopitelně. Ulehla jsem jakoby k odpočinku. Tato demonstrace byla lepší než mnoho mluvení. Tito lidé mě pozorovali a pak i napodobovali. Pán Bůh svůj lid přivádí na místa požehnaného bezpečného odpočinku (útočiště). Toto místo je však duchovně rozeznáno a nalezeno pouze v Něm jako Pastýři. Odpočinek v Něm nelze nalézt skrze žádnou budovu, denominace, nebo fyzické místo k uctívání na této zemi. On sám bude příbytkem pro svou Nevěstu-církev. Už nedovolí ji dále zotročovat systémem, který si ji nárokuje, aby vydělával na jejím odpočinku. Instituční křesťanství se stalo místem četných vladařů, kde jsou věřící odměňováni uznáním a vyšší pozicí podle toho, jak tvrdě pro systém pracují. Přizpůsobili se raději systému, než Kristu. Naproti tomu Boží království je teokracií, kde Jeden vládne a ti, kdo do něj vstupují, přestali od své práce a proměňují se v Kristův obraz mocí Ducha (Žid 4:10). Lidé vycházející z institučního systému neumí odpočívat od neužitečných aktivit, protože jim to nikdy nikdo neukázal. Jejich vůdci nejsou schopní předvést životní styl duchovního odpočinku v Kristu, protože jsou zajatci stejného smýšlení. Proto ti, kdo přicházejí z tohoto systému, potřebují čas a milost, aby mohli vstoupit do odpočinku skrze víru a zjevení Krista, který je naším sobotním Odpočinkem.

Po demonstrování duchovního odpočinku jsem slyšela hlas Pána: "Ráno jim dáš manu". V Bibli mana představuje učení ryzího Slova. Pán zamýšlí sytit svůj lid tak, že bude své Nevěstě-církvi Živým Chlebem, takže ona bude žít Jím a skrze Něho samého.

"Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm. Jakož mne poslal ten živý Otec, a já živ jsem skrze Otce, tak kdož jí mne, i on živ bude skrze mne. Totoť jest ten chléb, kterýž s nebe sestoupil. Ne jako otcové vaši jedli manu, a zemřeli. Kdož jí chléb tento, živť bude na věky." (Jan 6:56-58).

Až když se ovce zotaví Vodou života a jsou přivedeny na místo jejich útočiště, teprve pak budou schopny se volně pást na zelených pastvinách, které jim poskytuje náš Pán, náš Pastýř. Jakmile obdrží pokrm z plnosti Jeho pastvin, jejich duše bude obnovena uzdravením, zotavením a duchovním odpočinutím. (Prosím všimněte si, že duchovní odpočinek není nečinnost, je to skončení s tělesným snažením.)

Jen pro své vlastní jméno povede Pán svou Nevěstu-církev po cestách spravedlnosti. On je žárlivý na své Jméno, a proto jen pro sebe bude mít lid hodný Jeho jména.

Věřím že v této vizi nám Pán v Jeho pozoruhodné moudrosti dal plán o třech bodech, nebo chcete-li vzor, jak sloužit těm, kteří utíkají z "Hořícího města":

1. Nejprve jim dovolit být prosáklými Duchem Božím a nechat uspokojit jejich žízeň po skutečném Kristu. Umožněte jim, aby objevili, že nejsou otroky, ale syny, že nejsou laiky ale kněžími. Pomazané, duchem vedené uctívání je významným klíčem v tomto prvním kroku.

2. Ukažte jim, jak vypadá duchovní odpočinek. Nechte je, aby se učili přestat s vlastním snažením na příkladu těch, kdo pokračovali a našli Ježíše jako jejich sobotní Odpočinek. Tato základní pravda nemůže být vyučována někým, kdo do odpočinku ještě nevešel.

3. Začněte je krmit živým Chlebem. Nechte je živit se a sílit, aby byli uvolněni do svobody skrze Slovo pravdy prostoupené Duchem pravdy.

(Prosím uvědomme si že toto je náčrt daný mně, ale nedá se říci, že nemohou být jiným dány jiné další pokyny pro přípravu na dny, které jsou před námi.)


Žeň a síť
Když jsem připravovala tento článek a modlila se za toto prorockého slovo, bylo mi umožněno vidět něco, co jsem před tím, když jsem toto vidění obdržela, neviděla. Duch svatý se mě zeptal: "Kam pak půjdou, když nasákli, byli nakrmeni a odpočinuli si?"

Opět jsem se podívala a uviděla jsem mnohé z nich, teď už silné a svobodné, jak se vrací do hořícího města s odhodláním pomoci osvobodit ty, kteří stále ještě vycházeli. Neviděla jsem, že by se někdo vrátil na bývalá místa bohoslužeb. Spíše stáli na ulicích a postranních cestách v okrajových částech hořícího města. Tam se modlili, pozorovali a dávali se k dispozici těm, kteří se rozhodli před plameny prchnout. Znovu jsem se podívala a uviděla jsem, že ti, kdo šli nejhlouběji do města, se vraceli s těmi, které objevili naživu. Předali je dál těm venku, kteří jim posloužili v tom nejnutnějším, a pak tyto přeživší dále předali těm ostatním, kteří byli vycvičeni na pomoc ve specifických oblastech. Viděla jsem shromaždiště, kde stejně jako v dřívějším vidění, ti s projekty, sloužili přicházejícím. Začala se objevovat ohromná, propojená, živá síť věřících, kde každý zastával svůj úkol s efektivností a bez nervozity. Každý byl v jednotě s ostatními tak, jak je Duch Svatý sám spojil. Nikde na zemi nebyl žádný ústřední organizační orgán nebo velitelství, přesto každý věděl co má udělat ve spolupráci s Duchem svatým a s těmi, se kterými byl spojen. Tímto způsobem byli všichni propojeni navzájem a s Duchem svatým, který dohlížel na veškerou činnost. Vše se konalo za veliké tmy, ale ti v ohromné síti se navzájem mohli vidět a bez problémů se najít, ačkoli nemohli být snadno viděni světem.

Slovo těm, kteří jdou v první linii jako předchůdci

Nakonec Pán dal nové slovo pro ty, kdo jdou jako předchůdci.

Přichází soulad, přichází jednota a propojení. Zkoumejte svá srdce. Pozoroval jsem, jak člověk usiluje vybudovat to, co je Mé. Viděl jsem jeho zručnost, ale to neobstojí, protože zvednu mocný vítr a vše co není mé, odfoukne jako plevy. Nenechte se oklamat, dům kterému vládnu, je dům života a ne smrti. Vy, kteří patříte mně, to poznáte. To, co je z Mé vůle, ponese svěžest a moc mého života, ne zápach smrti.

Církev, kterou buduji, je pevně spojena s Duchem Svatým a jedině tato zeď se jako hradba posunuje vpřed proti nepříteli vašich duší. To je to opevněné město postavené vysoko na hoře. Ne rozdělené samo proti sobě, ale opevněné proti nepříteli. To je to město útočištné, to pravé společenství, posilované Ruach ha Kodesh - Dechem nebes a zakotvené ve Slově. Buďte připraveni směřovat k sobě navzájem tak, jak Duch Svatý stmeluje srdce a mysli. Nesmí se to dít z moci ani síly lidí, ale z moci Ducha Pána Ježíše. V této jednotě budete schopni zápasit s jezdci v časech, které jsou před námi.

Ti z Vás, kteří jsou povoláni běžet v první linii, naslouchejte a soustřeďte své smysly na hnutí Ducha mezi vámi. Těm, kdo se zabydlují v pohodlí, říkám: Povstaňte a již se nenechte ukolébat k spánku. Duch Svatý je neustále v pohybu a neustále zneklidňuje a zjevuje. Varujte se komfortu, který přijímá tento svět, varujte se reptání vlastního těla a jeho žádosti být přijímáni světem. Nebo stále ještě nechápete, že svět a všechno, co je s ním spojeno, je odsouzené k zániku?

Mnozí z vás byli povoláni do předních linii již před mnoha lety a dokonce ti, kteří přišli teprve nedávno, si zvykli na místo klidu a pohodlí kvůli vám. Posílám vám nový signál. Chci, abyste slyšeli hlas polnice, ale mnohé uši otupěly čekáním. Poslyšte nyní co vám Duch Svatý říká: Povstaňte a podívejte se na stav vašeho přebývání. Umyjte své tváře a znovu přepásejte svá bedra. Je tu pro vás nové místo, místo spojení, kde je "my" a ne "já". Ale vám je dán pro tento záměr Duch Svatý, a tak ti, kteří jsou Moji, budou známí a poznáni podle pomazání, které se projeví ve vás a v těch, kteří jsou stejného Ducha. Copak jste nebyli vyučováni takto důvěřovat mému Duchu? Pokud chcete obstát ve dnech, které jsou před vámi, musíte takto jednat. Copak vás Duch Svatý neučil jak používat Mé Slovo jako Jeho meč? Pokud máte být válečníky pro Mé Království, musíte se naučit společnému vedení Ducha a Mého Slova.

Pozvedám vás nyní jako společenství přemožitelů. Tam, kde jste tak často běželi osamoceni a zkoumali terén cesty pro další následovníky, Já vás nyní budu sdružovat jako společnost na tváři země. Budete sjednoceni Mým Duchem s ostatními, a tak na zemi budu mít pravé a reprezentativní tělo. Svoboda, kterou jste získali v Duchu, nebude omezována, ale doplněna. Vaší úlohou bude pozorně sledovat a učit se jeho způsobům v tomto novém terénu.

Pravím vám, nezanechám vás sirotky na této zemi. Řekl jsem vám, že nás nic nerozdělí ani na nebi ani na zemi. Žádné pronásledování, žádné zkoušky, ani smrt ani moc pekla. Řekl jsem vám že vybuduji svou církev. Řekl jsem vám, že brány pekelné proti vám nezvítězí, Má církvi. Nyní musí být sneseny živé kameny na místo Mého přebývání v Duchu. Toto je to slovo, které uslyšíte v nadcházejících dnech, toto je ta jasná polnice z nebe, signál k pohybu vpřed. Nechte nyní živé kameny, aby si našly svá místa, každý oheň, který spojuje s ostatními, aby každý přinášel světlo a osvícení pro všechny, a tak bylo zbudováno město na hoře a útočiště pro hladové a žíznivé. Nechte Mé společenství přemožitelů povstat a razit cestu, již ne izolovaně a odděleně, ale ve společném průvodu.

KONEC SLOVA


Pane, nechť přijde Tvé Království, buď vůle Tvá, jako na nebi tak i na zemi.

Lev řve, kdo by se nebál? Panovník Hospodin mluví, kdo by neprorokoval? Ámos 3:8

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/

Další zajímavé vidění které by nemělo zůstat bez povšimnutí: Vyjití z náboženské pouště“


Cheryl McGrath
Great South Land Ministries Australia
Email: southland@greatsouthland.org
Copyright 2007 Cheryl McGrath, Great South Land Ministries, Australia. This article may be copied or reproduced freely providing copyright notice and contact details remain intact. It may not be displayed on an internet website without prior permission of the author.