8. června 2010

Pochopení Božího přístupu ke hříchu

Understand God’s Heart Against Sin
Zac Poonen
16.5.2010

Nahumovo poselství je poselstvím o Božím hněvu. V Nah 1:2.6 vidíme sedm slov - žárlivý, mstící, hněvivý, pomsta, rozhořčení, zuřivost, planoucí a vztek. Tato slova vyjadřují Boží intenzivní hněv a planoucí zuřivost nejen proti hříchu, ale také proti lidem, kteří pokračují ve hříchu.

"Hospodin je pomalý k hněvu, avšak velký v moci; Hospodin jistě nenechá viníka bez trestu" (Nah 1:3 ČSP).

Bůh je dlouho shovívající a velmi trpělivý. Ale nakonec bude soudit. A Jeho hněv a soud je zaměřen hlavně proti těm, kdo zneužívají druhé. Bůh zjedná spravedlnost všem, kdo byli na zemi podvedeni.

Byl rozdíl mezi Adamovým hříchem a Kainovým hříchem. Adam ublížil sám sobě, ale ne někomu jinému. Proto nebyl proklet. Prokleta byla země (Gn 3:17). Ale Kainův hřích ublížil jiné osobě - Abelovi. Proto on sám byl Bohem proklet. (Gn 4:11). Jestliže děláš něco, čím nějakým způsobem ubližuješ jiné osobě, pak je to vážný hřích. A pokud nebudeš činit pokání a pokud nevyznáš svůj hřích, může to přinést do tvého života Boží prokletí - jako se to stalo Kainovi.Například: Pokud jsi někoho pomluvil a poškodil jsi jeho pověst, nebo ses seznámil s dívkou a probudils její city, a potom jsi ji odmítl. Přitom ses vůbec nemusel dotknout jejího těla, a přesto jsi jí zranil.

Bůh je žárlivý, hněvivý, rozzlobený a planoucí zuřivostí a potrestá a odplatí každému, kdo dělá takové věci. Tento soud tě nemusí postihnout hned, protože Bůh stále čeká, že budeš činit pokání. Bůh si všímá i nejmenších věcí, které děláme ostatním lidem, a jednoho dne nás za to potrestá.
Mnozí kazatelé ztratili Boží pomazání ve svých životech, protože lehkomyslně mluvili proti jiným, aniž by znali skutečnou pravdu - kritizovali a rozšiřovali neověřené historky. Bůh pak od takových kazatelů vzal pomazání. A pokud pokračují a nedávají si pozor na jazyk, Bůh jim jednoho dne odejme i spaseni.

Proč byl Bůh tak rozhněvaný na Ninive? To nebylo proto, že kouřili a pili, nebo že brali škodlivé drogy. Myslíme si, že užívání drog je škodlivé. A také že je! Ale v Božích očích to není tak hrozné jako pomlouvání, protože když bereš drogy, pak ničíš především sám sebe, ale pokud pomlouváš, pak poškozuješ druhé.

Chci dělat to, co dělali ti starozákonní proroci – dát vám správné pochopení, co Bůh považuje za těžké hříchy. Boží planoucí hněv povstal proti Ninive, protože ubližovali jiným lidem. Stejným způsobem bude jednoho dne soudit každého jednotlivého člověka, který kdy žil, pokud někomu ublížil slovy nebo svým jednáním. Lidem se to zdá nemožné. Ale stejně tak se lidem zdá nemožné věřit, že existuje reálné místo, které se nazývá "peklo". Jsou mnozí, kteří si představují, že Bůh nakonec spasí každého, a že i ti, kdo jdou do pekla, nakonec přijdou do nebe!!! Někteří došli až k tak extrémní víře, že jednoho dne se obrátí i satan! Ale já věřím Božímu slovu. Jestliže nevěříš v Boha, který se naplno hněvá, pak ani nevěříš v Boha, který plně miluje. Láska si žádá hněv a trestání. A já vysvětlím proč.

Předpokládejme, že máš dvě děti, které obě miluješ stejně. Jednoho dne uvidíš, jak ten starší chlapec uhodil mladšího kamenem tak, že krvácí. Ten ubohý mladší chlapec není schopen se bránit silnějšímu. Co jako otec uděláš? Budeš jen stát a dívat se? Miluješ oba své chlapce. A protože miluješ, budeš se zlobit. Pokud své dítě nemiluješ, pak budeš ignorovat, co se stalo a nebudeš se zlobit. Ale láska vzbudí hněv proti zlu, protože láska vyžaduje spravedlnost. Potrestáš staršího chlapce za to, že zranil slabšího bratra. To stejné Bůh udělal s Ninive. A to také jednoho dne udělá každému, kdo jakýmkoli způsobem zraňuje jiné. Uvidíme to nejpozději v Den soudu.

Proto doufám, že naše studie knihy Nahum nás učiní extrémně opatrnými, abychom se vyvarovali slovům a skutkům, které by jakkoli zraňovaly ostatní lidi. Chceš být Božím služebníkem? Pak si dávej pozor na svá slova - zvláště na slova o těch, kteří se ti nelíbí, nebo se kterými nesouhlasíš.

V Nah 1:7-10 vidíme Boží postoj k Jeho přátelům i k Jeho nepřátelům. Především vidíme Jeho postoj k těm, kteří reagují pokáním na Jeho slovo. K takovým je Bůh dobrý. Když přijdou problémy, je jim mocným útočištěm. Musíš se pokořit a reagovat na tato vážná prorocká varování a Bůh bude k tobě dobrý, a když nastanou problémy, bude ti útočištěm a bude tě chránit, jako otec chrání svého malého chlapce. Pán zná každého, kdo v Něho doufá. Neopomine nikoho. Můžeš být slabý, chudý, zoufalý, ale Bůh tě přijímá osobně, pokud jsi jedním z těch, kdo v Něho doufají.

V následujících několika verších vidíme Boží postoj k Jeho nepřátelům.

"Valící se povodní učiní konec tomuto místu, tma bude pronásledovat jeho nepřátele." (Nah 1:8 EP).

Když přijde povodeň, smete každého v okamžiku. Takto přijde soud na Boží nepřátele.

"Co si to o Hospodinu myslíte? On udělá rázný konec, protivník už se nezvedne! Budou zapleteni v trní, svým vínem budou zpití, zhltnuti budou jak suché plevy." Nah 1:9-10 B21).

Co bylo hříchem Ninive, že se na ně Bůh tak hněval? Především to byla pýcha vůči Bohu a pak jejich krutosti vůči ostatním. Využívali a zneužívali je. Toto jsou dvě věci, které proroci vždy zdůrazňovali: postoj člověka vůči Bohu a vůči ostatním lidem. Protože většina věřících nečte dostatečně tyto prorocké knihy, tak zůstávají pyšní vůči Bohu a tvrdí vůči ostatním. Mnozí věřící říkají, že starozákonní prorocké knihy jsou nudné. A to je přesně to, co ti ďábel chce říci, takže ty pak nechápeš Boží hněv proti pýše a tvrdosti srdce k ostatním.

Chci tě povzbudit k četbě těchto proroků, i když ti to může připadat jako pracné čtení. Při čtení jejich slov se budeš dostávat k Božímu srdci a porozumíš, jak se Bůh na tyto věci dívá. Ustavičným opakováním toho, jak Bůh nenávidí hřích, tato poselství říznou do živého a nakonec se zapíší do tvého srdce. Pak dostaneš bázeň a budeš se třást, aby ses nedopouštěl těchto hříchů.
---

For more information write to: wftw@cfcindia.com

This email may be copied and distributed freely, without any alterations,
ensuring that the author's name and the CFC website address are clearly mentioned.

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz/