26. ledna 2013

Co je špatně s člověkem?


Andy Woods

19.12.2012 

Nedávná střelba v Connecticutu způsobila, že jsme v našich myslích a rozhovorech zaplaveni otázkami, co způsobilo, že ten střelec jednal tak jak jednal. Jeho destruktivní chování je vysvětlováno vším možným, od nedostatečné dostupnosti zdravotní péče k přílišnému naslouchání politickým komentářům až po snadný přístup ke střelným zbraním. Smutné je, že mnozí využívají tuto tragickou událost k obhajobě politiky, volající po větší kontrole vlády nad našimi životy. Přesto, uprostřed toho všeho dogmatického poučování, je jen málo těch, kdo odkrývají základní kořeny problému. 

Jakkoli to může svádět dávat takovouto strašnou událost za vinu okolnímu prostředí konkrétního člověka, kořeny problému souvisí s padlou lidskou přirozeností. Lidské srdce je nemocné. Jeremiáš 17:9 říká: „Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?“ (Jr 17:9)

Při pádu člověka v Ráji, každá lidská bytost zdědila hříšnou přirozenost, která je ve válce proti svému Stvořiteli. 

„Já svá přestoupení uznávám, svůj hřích mám před sebou ustavičně.“ (Žalm 51:5) 

„Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili.“ (Římanům 5:12) 

„Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Římanům 8:8) Pán Ježíš Kristus vysvětlil, že přirozený stav lidského srdce je zlo, násilí a vraždy: 

„To, co z člověka vychází, to člověka znečišťuje. Neboť zevnitř ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy, cizoložství, hrabivost, špatnosti, lest, bezuzdnost, závist, urážky, pýcha, pošetilost. Všechny tyto špatnosti vycházejí zevnitř a znečišťují člověka.“ (Marek 7:20-23) (Mt 12:34; Jk 3:6; Ex 20:13-14; Ex 20:17; Mt 5:22; Mt 5:28 Mt 6:23; Lk 1:51; 2K 12:21; Ga 5:19; Ef 4:19; Ef 4:31; Ef 5:17; Ko 3:8; 1Tm 6:4; 2Pt 2:7; Ju 1:4) Také apoštol Jakub mluví o kořenech těchto problémů, když vysvětluje: 

„Odkud jsou boje a hádky mezi vámi? Zdali ne odtud -- z vašich rozkoší, které bojují ve vašich údech? (Ř 7:23; 1Pt 2:11;) 

Dychtíte, ale nemáte. Zabijíte a žárlíte, ale nemůžete ničeho dosáhnout. Hádáte se a bojujete, a nic nemáte, protože nežádáte.“ (Jakub 4:1-2) V knize Genesis 6:11-13 je vysvětlena příčina potopy - násilí: 

Země však byla před Bohem zkažená; země byla plná násilí. 

Bůh hleděl na zemi, a hle, byla zkažená, protože všechno tvorstvo na zemi pokazilo svou cestu. (Jb 22:15-17; Ž 14:2-3; Ž 53:2-3;) 

I řekl Bůh Noemu: Přede mne přišel konec všeho těla, protože země je plná jejich násilí. Hle, zničím je spolu se zemí. (Ez 7:2-3; Ez 7:6;) 


Podobně v Genesis 8:21: 


I ucítil Hospodin příjemnou vůni a řekl si v srdci: Již nikdy neprokleji zemi kvůli člověku, protože zaměření lidského srdce je od jeho mládí zlé, a už nikdy nepobiji všechno živé tak, jak jsem učinil. 


Gn 3:17; Gn 6:5; Gn 6:17; Gn 9:11; Gn 9:15; Ex 29:18; Ex 29:25; Ex 29:41; Lv 1:9; Lv 1:13; Lv 1:17; Ž 58:3; Iz 54:9; Ez 16:19; Ez 20:41; Mt 15:19; Ř 1:21; 2K 2:15; Ef 5:2; Fp 4:18; 

Tisícileté království bude dostatečně ilustrovat pravdu, že lidské zlo vychází především z lidské přirozenosti než z okolního prostředí. Toto království započne s věřícími smrtelníky, kteří přežijí soužení (Matouš 25:31-46). Ti budou mít děti a ty budou mít také děti a tak dále, až celá země bude opět zalidněna. Během tohoto tisíciletého období bude světu vládnout Pán Ježíš Kristus z Davidova trůnu v Jeruzalémě (Izajáš 2:2-3) a vytvoří pro obyvatele světa dokonalé prostředí (Izajáš 11:6-9). Avšak na konci této slavné éry, jakmile dostanou příležitost, se lidé účastní na celosvětové vzpouře proti Bohu. (Zach 14:16-18; Zjevení 20:7-9). Naprosto jasně se ukáže, že lidskou touhu hřešit není možné svádět na životní okolnosti, protože lidstvo bude 1000 let žít v dokonalých podmínkách, než se znovu rozhodne vzbouřit se proti Bohu. 

Ti, kdo omlouvají lidské zlé sklony nepříznivými ekonomickými podmínkami, by si měli uvědomit, že podle statistiky kriminalita v době Velké hospodářské krize ve skutečnosti poklesla. Ti, kdo si myslí, že problémem je nedostatečné vzdělání, by si měli připomenout, že jednou z nejvzdělanějších společností všech dob, pokud šlo o gramotnost, bylo nacistické Německo. Jak říká staré přísloví, „Když poučíš zloděje, jen ještě zvětšíš jeho schopnost krást.“ Ti, kdo se domnívají, že problémem jsou nedostatečné vládní výdaje na sociální programy by si měli uvědomit, že jsme utratili biliony na sociální výdaje díky programům Franklina Delano Roosevelta „New Deal“ a programu Lyndona Johnsona „Great Society“. Přes tyto ohromné výdaje, násilí podobné tomu, kterého jsme právě byli svědky, pokračuje v naší společnosti nezmenšenou silou. 

Jediným smysluplným řešením násilí, které pochází z lidské zkažené přirozenosti, je vnitřní proměna, kterou může způsobit jedině Bůh. Lidé potřebují uvěřit v Krista (Janovo evangelium 3:16) a následkem toho prožít zkušenost nového narození (Jan 3:3-6), přijmout vnitřní službu Ducha svatého (Římanům 8:9) a stát se účastníky Božské přirozenosti (2.Petrova 1:4). Jenom taková vnitřní proměna lidského zlého srdce mu poskytne poznání a usvědčení, které potřebuje, aby mohl odpírat svým přirozeným sklonům k násilí. Zakládající otcové Ameriky dobře chápali, že pokud člověk nebude z vnějšku omezován bajonety (tresty ze strany státu), pak musí být omezován Biblí. Jestliže je toto vnitřní omezení odstraněno, stává se naše schopnost řídit sami sebe nemožnou a to vede ke konci unikátního amerického experimentu svobody, nezávislosti a omezené samosprávy. 

Pokud jde o současný posun naší kultury pryč od Bible, pak to, co mě překvapuje, není výskyt takových násilných případů, jako je ten, ke kterému nedávno došlo v Connecticutu, ale to, že se tyto tragické události nedějí s větší frekvencí. Jediným trvalým řešením pro lidské zlé srdce, je vnitřní proměna, kterou může provést jedině Bůh. 


What is Wrong With Man?

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz