31. ledna 2013

Danielova služba a Luciferova služba

A Daniel-Ministry And A Lucifer-Ministry
Zac Poonen 
(Výňatek z knihy Plné evangelium - Vydáno v roce 1996) 

Daniel byl muž, kterého si Bůh v jeho generaci mohl použít. Když byl mladý, "rozhodl se ve svém srdci, že se nepošpiní" (Dan.1:8). Když Chananiáš, Mišael a Azariáš viděli jak mladý Daniel reprezentoval Pána, dostali odvahu, aby sami také Pána reprezentovali (Dan.1:11). Tito tři neměli odvahu postavit se na vlastní pěst, ale když viděli Danielův postoj, osmělili se. I dnes existuje mnoho takových lidí, kteří nemají odvahu reprezentovat Pána sami o sobě, ale čekají až najdou Daniele, který bude odvážně stát a pak se k němu přidají. 

Budete jako Daniel? Řeknete: "Neznečistím se. Nebudu hledat přízeň u krále, velitele, nebo odpadlého staršího, ani u své rodiny či kohokoliv jiného. Já Stojím na 100% za tím, co říká Boží Slovo!" 

Dnes je veliká potřeba takových Danielů - mužů a žen, kteří "povedou mnohé k spravedlnosti" (Dan.12:3). Tento verš se netýká těch, kdo hlásají spravedlnost, ale platí pro ty, kteří vedou ostatní, ke spravedlnosti - slovem a příkladem! To je Danielova služba. 

V Bibli ale čteme i o jiné službě, která je pravým opakem této "Danielovy služby". Jedná se o "Luciferovu službu". 

Ve Zjevení 12:04 čteme, že se Luciferovi podařilo svrhnout jednu třetinu nebeských andělů (hvězd), aby ho následovali ve vzpouře proti Bohu. Z těchto milionů andělů se stali démoni. Proč Bůh dopustil, aby Lucifer svedl tolik andělů na scestí? Proto, aby nebe bylo zbaveno všech nespokojených a vzpurných andělů. Jejich vzpurné srdce by nebylo odhaleno, Lucifer by nebyl v jejich středu, aby je vedl v jejich vzpouře proti Bohu. 

A stejně tak i dnes, Bůh dovoluje bratřím a sestrám vykonávat Luciferovu službu v našich církvích. Dovoluje, aby chodili od domu k domu, pomlouvali, obviňovali, lhali, mluvili zlo, rozesílali e-maily, aby bylo možné všechny nespokojené, vzpurné a světské věřící v církvi identifikovat, odhalit, shromáždit a vyloučit z církve - tak, aby Tělo Kristovo bylo očištěno. 

Bůh nezastaví ty, kdo jsou dnes zapojeni do Luciferovy služby mezi věřícími v církvi, stejně jako nezastavil Lucifera v nebi, před mnoha lety. Toto je Boží moudrost. 

Můžeme věřící před těmito Lucifery varovat, stejně jako je varujeme před Satanem (viz Řím.16:17). Ale nebojíme se toho co tito Luciferové budou dělat. Nemohou zkazit církev. Pouze v Boží zahradě odhalí plevel. Bůh sám bude chránit svou církev a v pravý čas zničí ty, kteří jí špiní (jak sám řekl v 1Kor.3:17). Ale Bůh je dlouho trpělivý a čeká mnoho let, než vynese soud. Ale až bude soudit, jeho soud bude hrozný. 

Je bláznivé, když se některá církev natřásá, že se nikdy nerozdělila. Mezi anděly v nebi bylo rozdělení hned na počátku. Taková rozdělení jsou nutná. Duch svatý říká: "Musí mezi vámi (v církvi) být i rozdělení, aby se projevili ti, kteří jsou prověřeni (Bohem) " (1Kor.11:19). 

V prvním odstavci Bible čteme i o jiném rozdělení. Bůh oddělil světlo od tmy (Gen.1:4). To oddělení bylo také nutné. Bez separací takových lidí z dnešních církví, by bylo Boží svědectví na zemi znehodnoceno. 

Každý z nás může mít buď Danielovu službu - budovat jednotu a obecenství v církvi - nebo Luciferovu službu - zasévání nesvárů. Bůh nenávidí ty, kteří zasévají rozkol: 

„Šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je pro něj ohavností: 
Povýšené oči, lživý jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, 
srdce, které kuje zlé plány, nohy, které rychle běží za zlem, 
falešného svědka, který šíří lži, a toho, jenž zasévá sváry mezi bratry.“ 
(Přísloví 6:16-19). 

Nemůžeme být v této věci neutrální, protože Pán Ježíš řekl, že ti, kteří s Ním neshromažďují, lidi od Něho rozptylují. V církvi tedy existují pouze dvě služby - shromažďování a rozptylování. (Mat.12:30). 

V našich církvích v Indii, Pán úžasně a obratně zařídil okolnosti tak, aby v našem středu odhalil a odstranil ty, kteří usilovali o postavení a čest a ty, kteří měli kontroverzního ducha, nebo kteří žárlili na mladší bratry, kteří se dostávali před ně, atd., Bůh chytá „chytráky“ a "velikány" v našem středu "do jejich vlastních chytrostí" (1Kor.3:19), a tak maří jejich tajné plány k "únosu" církve! To je svědectvím o Boží péči o nás a o Jeho intenzivní touze, abychom byli čistým svědectvím pro Jeho Jméno v naší zemi. 

Chválíme Pána, že na nás neustále dohlíží a chrání nás od Satanských útoků. „Pokud Hospodin nestřeží město, marně bdí strážce." (Žalm.127:1) Pouze tam, kde bratři žijí společně v jednotě, tam Pán může přikázat své požehnání (Žalm.133:1-3). Pouze jednotná církev může triumfovat nad branami pekla. Tak Duch svatý mocně působí v našem středu, aby odstranil všechny ty, kteří brání této jednotě, k našemu zachování jako spojeného Těla v našich církvích. 

Musíme se modlit, aby Pán stejně i v budoucnu v našem středu pokračoval v této práci, protože vždy existuje možnost se povýšit a zpyšnět. Boží zaslíbení pro nás však je: "Odstraním z tvého středu tvé pyšně rozjařené a ponechám ve tvém středu lid nuzný a chudý a budou mít útočiště v Hospodinově jménu." (Sof.3:11-12). Jednotná církev se může skládat jen z pokorných, ponížených lidí. 

Pán žárlivě chce zachovat svou církev v čistotě. Stejně tak jako vyházel v pravý čas penězoměnce z chrámu, On sám svým způsobem odhalí a ve svém čase odstraní z církve prospěchářské lidi. 

Všechna sláva a chvála patří Jemu!

Zdroj ZDE: www.cfcindia.com

Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz