6. listopadu 2013

Necky – vidění

Necky – vidění
The Washtub Vision
Hollie L. Moody
25. 2. 2005

*******************************

Elijáš Tišbejský z Tišbé v Gileádu řekl Achabovi: Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, jemuž sloužím, v těchto letech nebude rosa ani déšť, jenom podle mého slova.
1 Královská 17:1

Po dlouhé době, ve třetím roce sucha, dostal Eliáš slovo Hospodinovo: „Jdi, ukaž se Achabovi. Hodlám na zemi seslat déšť.“
1 Královská 18:1

41 Elijáš řekl Achabovi: Jdi, jez a pij, neboť slyším hukot deště.
42 Achab šel jíst a pít. Elijáš vystoupil na vrchol Karmelu, sklonil se k zemi a vložil svou tvář mezi kolena.
43 Svému služebníkovi řekl: Jdi a podívej se směrem k moři. Šel, podíval se a řekl: Nic tam není. Řekl: Sedmkrát se vrať.
44 Když to bylo posedmé, řekl: Hle, oblak malý jako lidská dlaň vystupuje z moře. Řekl: Jdi a řekni Achabovi: Zapřáhni a jeď, ať tě nezadrží déšť.
45 Za chvíli se zatměla nebesa oblaky a větrem a nastal velký déšť. Achab nasedl a jel do Jizreelu.
1 Královská 18:41-45

*******************************
Souvislosti
Před několika měsíci jsem cítila puzení od Pána, abych si opakovaně četla 1.Královskou 17:1 a 1.Královskou 18:1, 41-45. Když jsem usilovně přemýšlela, nad tím proč se mi tyto verše Písma zdají tak podmanivé, byla má pozornost nasměrována na 1.Královskou 18:1, zejména kde se píše: „Po dlouhé době, … dostal Eliáš slovo Hospodinovo …“

Jakmile jsem tento verš z Písma dočetla, Pán promluvil k mému srdci.

„Přestal být Eliáš prorokem, když jsem k němu nemluvil své Slovo?“ Zeptal se mě Pán.
Tato Pánova otázka zasáhla mé srdce a vzala mi dech. Sama jsem prožila období, kdy ke mně Pán nemluví. Ale i přesto, že Pánovo mlčení bylo v mnoha ohledech stresující, neustále jsem cítila Pánovu přítomnost.


Během posledních několika měsíců postihovala mojí rodinu a mé blízké jedna tragédie za druhou. Procházeli jsme mnoha nesčetnými stresujícími situacemi současně. Duch intenzivní únavy spočinul na mém srdci. Žila jsem v napětí, co dalšího nás ještě postihne …?

Jak jsem u Pána hledala odpověď kudy se dát, obdržela jsem velmi zvláštní vidění. Vidění bylo tak neobvyklé, že jsem ho málem odmítla jako hloupé a nedůležité. Přesto jsem se k němu musela vracet a nakonec jsem od Pána k tomuto „hloupému“ vidění obdržela i výklad.

Chtěla bych se o toto vidění a o to, co mi k němu Pán řekl, podělit s ostatními a zvláště s těmi proroky Nejvyššího Boha, kteří také prožívají neustálé tragédie, nebo se nacházejí v období Božího ticha.


Vidění
Ve vidění jsem viděla dlouhou řadu tiše stojících mužů a žen. Každý z nich měl na sobě hnědý plášť, který se dotýkal země. Soustředěně hleděli před sebe a se zájmem něco pozorovali. Podívala jsem se tím směrem, abych viděla, na co se tak upřeně dívají a k mému překvapení jsem uviděla velké necky. Takové, které se v minulosti používaly na praní prádla. Avšak nad neckami jsem viděla vznášet se obrovskou ruku.

Sledovala jsem, jak každý z těch mužů a žen přistupovali k neckám, kde je velká ruka jednoho po druhém uchopila, a velmi svědomitě a s rozmyslem (ještě oblečené v jejich hnědých pláštích) vkládala do necek. Pak začalo něco, co mohu popsat jen jako "prací cyklus."

Během tohoto „praní“, byl každý z mužů a žen vystaven šíleném víru, který je propíral sem a tam. Mýdlo a voda byly v jejich očích, uších, a dokonce i ústech. Ruka také „propírala“ každého z těch mužů a žen, a opět je máčela do víru pěnící mýdlové vody.

Když jsem to sledovala, všimla jsem si jemného šeptajícího hlasu. Nemohla jsem rozeznat slova, která říkal, ale zvuk hlasu byl jemný a uklidňující. Na konci onoho praní, se objevili muži a ženy úplně vyčerpaní.

Následovalo „máchání“. Voda na praní byla vypuštěna a místo ní byla dána čistá. Objevil se kbelík, velká ruka ho uchopila a znova a znova polévala každého z namydlených mužů a žen.

Hlas k nim dále něžně a konejšivě promlouval, ale s mýdlem a nyní i s vodou v uších se nezdálo, že by něco slyšeli.

Po „máchání“ velká ruka odložila kbelík, uchopila každého z mužů a žen, a jednoho po druhém je vkládala mezi staré ždímací válce. Vydechla jsem hrůzou, když jsem spatřila každého z mužů a žen zcela zploštělé. Voda z nich byla vyždímána lisováním uvnitř této staré ždímačky. Pak tito muži a ženy, byli jemně uloženi do koše. Po dokončení tohoto celého procesu, byli všichni zcela ochablí a vyčerpaní.

Náhle se objevila další ruka, takže vytvořily pár velkých rukou. Sahaly do koše a opatrně vytahovaly muže a ženy, jednoho po druhém, a pak je nesly k prádelní šňůře, kde je „věšely“.

Dívala jsem se na muže a ženy visící na šňůře, a viděla jsem, že všichni mají zavřené oči. Skoro jako kdyby usnuli po utrpení, kterým právě prošli.

Pak jsem slyšela slabý zvuk jemného vánku. Zdálo se, že tento vánek zahalil každého z mužů a žen, takže se na šňůře zlehounka pohupovali dopředu a dozadu. Jak jimi vánek jemně províval, tichý hlas k nim dále šeptal.

Zdálo se, že muži a ženy postupně začínají vnímat zvuk hlasu. Otevřeli oči a pomalu se rozhlíželi kolem sebe a se zaujetím pozorovali, co se kolem nich děje.

Ruce pak každého z mužů a žen sundaly ze šňůry. Muži a ženy tiše stáli, jako by čekali, co se bude dál dít. Uvědomila jsem si, že během celého tohoto procesu se ani jeden z mužů a žen nebránil, a dokonce ani nepromluvili.

Jak jsem se na ně dívala, uviděla jsem, že tiše ožívají. Všimla jsem si, že každý hledí do dálky a něco pozoruje. Otočila jsem se, abych to také viděla. Sledovali malý mrak, který se objevil nad obzorem. Potom každý z mužů a žen vyrazili směrem k tomuto obláčku a vize skončila.


Výklad
Jak jsem o tomto vidění neustále přemýšlela, začal ke mně mluvit Pán.

„Víš, kdo jsou tito muži a ženy?“ Zeptal se mě.
„Nevím, Pane,“ odpověděla jsem.

„Jsou to Moji proroci,“ odpověděl Pán. „Do určité míry jsem Mé proroky prováděl obdobím pročišťování. Pro některé z nich je tento proces zcela otevřený a zřejmý. Pro ostatní je skrytý a je proveden ve skrytu a oddělení. Pro všechny je to bolestivé. Všechno, co je nečisté, musí být otevřeno a vyčištěno.“

„Proč, Pane?“ Zeptala jsem se.
„Pro nadcházející dny, které jsou před vámi,“ odpověděl Pán. „Tak, jak se zabývám Mými proroky, tak se také budu zabývat s každým z Mých dětí. Až tento očišťující proces začne, Moji proroci v tomto procesu budou pomáhat.“

„Jaký je účel tohoto procesu, Pane?“ Zeptala jsem se.
„Jednám odlišným způsobem nežli předtím,“ odpověděl Pán. „Mluvím rozdílně. Každý z Mých proroků, a také každé Mé dítě, musí být naladěno na změny a způsob, jakým budu jednat a mluvit. Pokud nejsou naladěni na tyto změny, přehlédnou je a tím minou Můj záměr a Mou vůli. To po čem toužím, je uvidět je vyzrálé.“

„Co znamená být vyzrálý, Pane?“ Zeptala jsem se.
„Přeji si, aby Moji proroci nejen mluvili Mé Slovo, ale přeji si, aby také přinášeli řešení. Aby skrze mého Ducha měli rozeznání, jak správně reagovat a používat výklad Mého Slova.“

Cítila jsem se touto odpovědí zmatená.
„Ty mi nerozumíš dítě?“ Zeptal se mě Pán. Přiznala jsem, že tomu nerozumím.

„Když k některému z Mých proroků mluvím Slova varovná, nebo varuji před přicházejícím neštěstím,“ vysvětloval Pán „nejen že chci, aby prorok varovná Slova řekl, ale chci, aby pro přicházející pohromu přinášel také řešení. Již je pro Mě nepřijatelné, aby Mé Slovo jen vyřídil“ řekl Pán. „Ale chci, aby Moji proroci byli tak zralými, že budou udávat jasný směr pro ostatní podle Slova, které jsem k nim mluvil. Teď už rozumíš?“

„Ano, pane,“ odpověděla jsem.
„Očistný proces Mých proroků a Mých dětí,“ pokračoval Pán, „je, aby dosáhli zralosti. Když budou zralí, povstanu v plné moci a slávě uprostřed Mého lidu.

Nebezpečí v průběhu tohoto procesu spočívá v tom, že Moji proroci a Moje děti budou sklíčeni a zaskočeni situací, která na ně dolehne. A to tak, že z té situace budou chtít utéct. Další nebezpečí spočívá v neobnovování a neposilování těch, kteří jsou vystaveni očistnému procesu. Předtím, než proběhne očista těla, dochází k jeho rozkladu. A kdykoliv se tělo rozkládá, zapáchá. Pro mnohé z Mých proroků bude tento zápach rozpadávajího se těla pohoršením. Moje děti budou proti mnohým útočit, ale není mým záměrem, aby se k těm, kteří procházejí tímto rozkladným procesem, obrátily zády.

Toto období bude pro všechny služebníky velmi choulostivé. Pokud služebníci nebudou dělat jen to, co dělat mají, uškodí mnohým…