2. listopadu 2012

Bumerang létá oběma směry

Sandy Warner
23.10.2005

Během let jsem mnohokrát slyšela slovo BUMERANG, slyšela jsem ho v různých souvislostech, ale vždy v souvislosti s bojem! Nicméně, bez ohledu na to, kolikrát jsem ho slyšela, nikdy jsem nechápala správný význam. Byl to pro mne hutný pokrm.

S tímto hutným pokrmem jsem měla několik velmi nevšedních zážitků, které se se mi vůbec nelíbily. Brzy jsem zjistila, že hutný pokrm je tak silný, že jej lze vykládat dvěma protikladnými způsoby. Jeden způsob vychází od Božího království, ale druhý z nepřátelského tábora.

Postupně jsem se naučila, že to, že slyším Pána, ještě vůbec neznamená, že rozumím tomu, co mi chce říci. Učila jsem se, že je nezbytně nutné očekávat a stát se naprosto závislou na Pánu, mám­‑li obdržet porozumění.

Pán používá hutný pokrm, také k tomu, aby nás vyzkoušel, aby se projevilo naše srdce a naše skutečné motivy. Pán touží, abychom se stali citlivými a spolupracovali, když nás proměňuje!

Takže, slovo „bumerang“ ve mě bylo zaznamenáno jako rhema, ale zůstávalo osamocené… Uplynulo několik let, kdy jsem toto slovo neslyšela, ale pak jsem ho uslyšela třikrát během jednoho měsíce.

Níže jsou výňatky z toho, co jsem v tomto měsíci slyšela. Jak sami můžete posoudit, jedná se stále o hutný pokrm.

HLAS:
„Mise je hotová. Zapni si bezpečnostní pás. Je sychravé počasí. Bumerang. Dívej se a poznávej. Jak je to cítit.“

HLAS:
„Jsem zde se skupinou lidí. Nastav tempo. Nemohu pokračovat. Bumerang. Proč tak dlouho? To je čarování – čisté a jasné. To je ten rozdíl.

HLAS:
Duch beznaděje. Spolčený. Zvedá se.“

VIDĚNÍ:
Byla jsem ve vlnách oceánu, které mi vytvářeli cestu ke břehu. Ohlédla jsem se, a uviděla, jak se z nebe odvíjí opona, která zastavila nejbližší vlnu, která mne měla zaplavit.

HLAS:
„Zapiš si to! Bumerang.“


POTVRZENÍ: KONEČNÉ POCHOPENÍ PŘIJDE
Následují měsíc jsem se zúčastnila shromáždění Bobbyho Connera, který řekl, že byl vyzvednut Boží štít proti prokletí čarodějnictví. Řekl, že každá kletba proti Tělu Kristovu se obrací jako bumerang proti tomu, kdo ji vyslal. Řekl, že slyšel slovo „bumerang“.

ZPĚT K HUTNÉMU POKRMU
Když jsem slyšela, o čem Bobby mluví, byla jsem tím velmi potěšena a několik měsíců jsem nad těmi slovy rozjímala. Během té doby jsem zápasila se svým svědomím, jak si toto slovo přivlastnit. Věděla jsem, že Bobbyho slovo bylo od Pána, ale stále pro mne zůstávalo tuhým pokrmem!

Byla jsem Pánem velmi důkladně trénována, jak správně bojovat. Jednou z otázek, které jsem si kladla bylo, že v Písmu se píše, že máme žehnat těm, kdo nás proklínají, modlit se za ně, nikdy se nemstít, žehnat těm kdo nás pronásledují, odpouštět a nesoudit, milovat naše nepřátele, překonávat zlo dobrem a odplatu přenechat Bohu.

TEST
I když jsem o tom všem přemýšlela, stále jsem si neuvědomovala, že jsem to prorocké slovo, nepochopila. O dva měsíce později jsem navštívila církev, kde byl velice silný duch čarodějnictví a kontroly. Během bohoslužby mi bylo tak těžko, že jsem téměř nemohla dýchat. Převzala jsem nad tím autoritu a přikázala těm kletbám, aby se jako bumerang vrátily na nepřítele, podle toho slova proroka, který řekl, že Pán kletby vrátí jako bumerang k naší obraně. Byla jsem zvědavá, když jsem se tak modlila, a také jsem přemýšlela, jak je to s žehnáním našim nepřátelům, kteří nás proklínají. Žádala jsem Pána o potvrzení.

Když jsem si šla ten večer lehnout, všimla jsem si následující pasáže Písma. Nebylo podtržené a ani jsem nevěděla, že takové místo někde v Bibli je:

Př 21:7„Protože zlí odmítají dělat to, co je správné, jejich zloba se vrátí a zničí je.“.

DALŠÍ TEST
Následující měsíc jsem se opět ptala na slovo bumerang. Stále jsem nerozuměla. Má rodina trpěla pod nějakými čarodějnickými útoky. Sama jsem byla unavená z boje proti prokletím a z přikazování a rušení ve jménu Pána Ježíše.

Vyšla jsem z domu, abych zařídila nějaké věci a zároveň, abych převzala autoritu nad těmi kletbami a poslala je zpět k odesílateli – tak, jak jsem se domnívala, že to ten prorok myslel.

BUMERANG
Za několik minut jsem volala manželovi, a chtěla jsem se na něco zeptat. Řekl mi, že jak jsem odešla, vyhořel mu počítač. V celém domě nešel proud. Pouze se dotkl myši a uslyšel praskání a ránu. Když vzal počítač na opravu, bylo mu řečeno, že vše vyhořelo, pevný disk, hlavní deska, grafická karta, modem i napájecí zdroj. Další den se stejná věc stala s kopírkou, když zkopírovala jednu dobrou kopii. Pak nám přestalo fungovat telefonní spojení po dobu několika dnů. Nebylo pochyb – byl to zpětný úder!

OBRANA
Kde byl Pánův štít? Něco bylo špatně. Procházela jsem své poznámky. Když jsem znovu četla, co Bobby řekl že slyšel, uvědomila jsem si, že jsem předtím něco neviděla.

Uvědomila jsem si, že v celé Bibli není verš, který by nám dovoloval odvrhnout kletbu čarování zpět na ty, kdo ji na nás vyslali. Jak můžeme být světlem na hoře a zachraňovat ty, kdo jsou ztraceni v čarodějnictví, když na ně obracíme kletby? Bojování ohněm proti ohni není Boží způsob.

Pán mi řekl, že když se sami mstíme, jsme mimo Jeho dílo. A nejen to, ale mnohem hůře – když používáme své zbraně k tomu, abychom vraceli prokletí – sami praktikujeme čarodějnictví!

Ř 12:14 Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte.

Lk 6:27-28 „Ale vám, kteří slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.

28 Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří.

Mt 5:44 Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují,

Ř 12:21 Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

2Sa 16:9-12 Abíšaj, syn Serújin, řekl králi: Proč by měl tento mrtvý pes proklínat mého pána a krále? Půjdu a srazím mu hlavu.
10 Král odpověděl: Co je vám do mě, synové Serújini? On proklíná, protože mu Hospodin řekl: Proklínej Davida, a kdo se může ptát: Proč to děláš?
11 David řekl Abíšajovi a všem svým otrokům: Vždyť i můj syn, který vzešel z mého nitra, usiluje o můj život. Čím spíše tento Benjamínec. Nechte ho být, ať proklíná, když mu to řekl Hospodin.
12 Snad Hospodin pohlédne na mé soužení a odplatí mi za jeho dnešní kletbu.

Ř 12:19 Nemstěte se sami, milovaní, nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘

1Sa 25:26 A nyní, můj pane, jakože živ je Hospodin a jakože živ jsi ty, Hospodin tě zadržel, abys neprolil krev a nepomohl si vlastní rukou. Nuže ať jsou jako Nábal tvoji nepřátelé a ti, kdo usilují o zlo pro mého pána.

Ez 25:12-13 Toto praví Panovník Hospodin: Kvůli tomu, co prováděl Edóm, když nad domem judským konal pomstu -- těžce se provinili a mstili se jim -- 13 Proto praví Panovník Hospodin toto: Napřáhnu na Edóm ruku a vymýtím z něho lidi i dobytek. Obrátím jej v trosky; od Témanu po Dedán budou padat mečem.

Dt 32:35-36 Mně patří pomsta a odplata, v čase, kdy klopýtne jejich noha, neboť den jejich pohromy je blízko, to, co na ně má přijít, si pospíší.
36 Vždyť Hospodin zjedná právo svému lidu a nad svými otroky pocítí lítost, když uvidí, že odešla jejich moc a nezůstal zadržovaný ani propuštěný.

Ž 94:1-5 Bože pomsty, Hospodine, Bože pomsty, zaskvěj se!
2 Pozdvihni se, soudce země, uveď odplatu na pyšné!
3 Až dokdy, Hospodine, až dokdy budou ničemové jásat?
4 Chrlí drzé řeči, vychloubají se všichni činitelé nepravosti.
5 Deptají tvůj lid, Hospodine, utlačují tvé dědictví.

Nah 1:2-3 Hospodin je Bůh žárlivý a mstitel. Mstitel je Hospodin, vládce rozhořčený. Pomstou stíhá Hospodin své protivníky, hněvem pronásleduje nepřátele. ([ Dt 4:24])
3 Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá. Jeho cesta vede vichřicí a bouří, mračna jsou prach zvířený jeho nohama.

Žd 10:30-31 Neboť známe toho, kdo řekl: ‚Mně náleží pomsta, já odplatím.‘ A opět: ‚Pán bude soudit svůj lid.‘
31 Je hrozné upadnout do rukou živého Boha.

Ef 6:10-19 Nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly.
11 Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti Ďáblovým nástrahám.
12 Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech.
13 Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát.
14 Stůjte tedy opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti,
15 nohy obuté v připravenosti k službě evangelia pokoje;
16 k tomu všemu vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho Zlého.
17 A vezměte přilbu záchrany a meč Ducha, jímž je Boží slovo.
18 Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté,
19 i za mne, aby mi bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych směle oznámil tajemství evangelia,

SLOVO NA ZÁVĚR:
Moji věrní bojovníci – dlouho jste bojovali a velmi tvrdě. Někteří z vás zaplatili velkou cenu. Mnoho bylo vykonáno tím, že jste stáli a JÁ JSEM vděčný za vaše oběti.

JÁ upravuji váš výcvik tak, abych vás přivedl do souladu s Mými plány. Víte, že JÁ JSEM Suverén a nemůže se stát nic bez Mého dovolení. Vždy si pamatujte, že kdykoli utrpíte zpětný úder – něco není v pořádku! Skloňte se v pokoře a očekávejte na Mne! Nepozvedejte ruku, abyste se sami mstili! JÁ vám ukážu Moji cestu a Můj plán a vy nakonec uvidíte vítězství. Ještě mnohé války musí být vyhrány a Mé cesty jsou pro světský způsob myšlení tajemstvím. Odložte všechny předsudky. Dovolte vašemu Králi, aby šel před vámi, protože JÁ JSEM váš štít!

Ř 12:17-21 Nikomu neodplácejte zlo zlem. Opatrujte dobré přede všemi lidmi.
18 Je­‑li to možné, pokud je na vás, mějte se všemi lidmi pokoj.
19 Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu (Božímu), neboť je napsáno: "Má je pomsta, já odplatím, praví Pán."
20 A tak: "Hladoví­‑li tvůj nepřítel, nakrm ho; žízní­‑li, dej mu napít. Neboť když to uděláš, nahrneš mu na hlavu řeřavé uhlí."
21 Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.


Překlad: Veverka http://sotva.blogspot.cz