19. července 2016

Zavřel jsem dveře, již není možnost návratuJulie Whedbee
12.7.2016

„Není cesty zpět. Jak jsem vám řekl, konec je od počátku, jako začátek je od konce. Znát Mé cesty v minulosti, znamená vědět, kde jste teď, protože Já se neměním. Jsem stejný včera, dnes i zítra. Stejně jako jsem ukázal v Mém Slově milost a shovívavost vůči hříchu a nepravosti v dávných dobách, stejně jednám se zlem a se zlou generací v době, ve které žijete nyní. Ale stejně, jako jsem měl určený čas na soud pro neposlušnost v minulé době, mám určený čas na odplatu i teď. Říkám vám, jste v té době. Soud začal a bude vyléván s větší a větší intenzitou, jak budou události exponenciálně eskalovat.

Co bylo, již nebude. Vše, na čem jste závislí na tomto světě, bude odňato. Dny pohodlí a neužitečného žití jsou pryč. Zavřel jsem tyto dveře. Vaše jediná útěcha je, abyste byli nalezeni ve Mně. Já jsem Zdrojem všeho, co potřebujete. Již pouze tím, že budete v obecenství a ve vztahu se Mnou, budete chráněni před vším, co by vás jinak čekalo. Dovolil jsem extrémní, obrovské změny, aby obyvatelé všech zemí poznali, že Ten „JÁ JSEM“, žije.

Nebudu se již déle držet zpátky, když všechno stvoření nechce být v harmonii se svým Stvořitelem. Nic již nebude jako dřív. Moji lidé, neohlížejte se zpět. Netrapte se tím, co pominulo ani tím, co musím udělat. Modlete se průběžně během každého dne za ty, kteří mě neznají. Neboj se o zítřek, neboť jsem ti slíbil, že tě nikdy nenechám ani tě neopustím. Důvěřuj Mi, tvému Otci. Dělám novou věc a přeji si, abys všechnu svoji důvěru vložil ve Mne a v Můj plán. Byli jste vybráni k účasti na největší době, jaká kdy byla, být generací, která uvidí můj návrat.

Zaměřte se jen na Mne a na Moji vůli v každém okamžiku. Zůstávejte velmi pozorní a střízliví, vždy naslouchejte Mým radám a Mým instrukcím. Buďte odvážní a stateční, a kráčejte s velkou vírou vstříc každé přítomné výzvě. Moji svatí, neumdlévejte, protože cílová páska se rychle blíží. Dokonči běh ve víře a uslyšíš Má slova: "Výborně dobrý a věrný služebníku". Dám ti sílu, kterou potřebuješ. Taková sláva čeká na všechny, kteří mají uši ke slyšení a poslouchají Má slova.

Bděte.. Očekávejte.. Poslouchejte.. Modlete se..

Umlkněte a poznejte, že Já jsem Bůh a hleďte vzhůru, neboť váš Král přichází!
-----
„Upokojte se, a vězte, že já jsem Bůh, kterýž vyvýšen budu mezi národy, vyvýšen budu na zemi.“ Žalm 46:10 (46:11)


Překlad: VEVERKA http://sotva.blogspot.cz